Bylae 4: Funksionele Gebiede van Konkurrente Nasionale en Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid

Deel A

Deel B

Die volgende plaaslike regeringsaangeleenthede in die mate in artikel 155(6)(a) en (7) uiteengesit: