Ketapele

Rena, batho ba Afrika Borwa,

Re lemoga ditlhokatoka tša rena tša bogologolo;

Re tlotla bao ba ilego ba hlokofaletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;

Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; mme

Re dumela gore Afrika-Borwa ke ya batho bohle ba ba dulago go yona, re le ngata e tee e nago le pharologano.

Ka gona, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ka tokologo, re amogela molaotheo wo bjalo ka molaomogolo wa Repabliki gore re tlo-

Eke Morena a ka boloka setšhaba sa gešo.
Nkosi Sikelel’ iAfrika.
Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika.
God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika.
Hosi katekisa Afrika.