Kgaolo ya 3: Mmušo wa Mohlakanelwa (40-41)

40. Mmušo wa Repabliki

 1. Mo Repabliking, mmušo o theilwe e le wa setšhaba, wa profense le wa selegae, yeo e ikemego, e šomišanago ebile e tswalanego.
 2. Makala ka moka a mmušo a swanetše go obamela le go latela melao yeo e lego Kgaolong ye gomme a sepediše mediro ya ona ka gare ga mellwane ya Kgaolo ye.

41. Melao ya mmušo wa mohlakanelwa le dikamano tša semmušo

 1. Makala ka moka a mmušo le mekgatlo ka moka ya mmušo ye e lego ka gare ga lekala le lengwe le le lengwe di swanetše go -
  1. lota khutšo, botee bja setšhaba le go se aroganyege ga Repabliki;
  2. go babalela boiketlo bja batho ba Repabliki;
  3. go aba mmušo wa go šoma gabotse, wa phatlalatša, wa maikarabelo le wa tšhomišano Repabliking ka bophara;
  4. botegela Molaotheo, Repabliki, le batho ba yona;
  5. hlompha maemo a molaotheo, dihlongwa, maatla le mediro ya mmušo makaleng a mangwe;
  6. inea maatla a itšego goba mediro ka ntle le yeo ba e filwego go ya ka Molaotheo;
  7. šomiša maatla a tšona le go dira mediro ya wona ka tsela yeo e sa tshwenyanego le seriti sa tikologo, sa mediro goba sa dihlongwa tša mmušo makaleng a mangwe; le
  8. go šomišana le makala a mangwe ka go tshepana le -
   1. ka go tliša kamano ya segwera;
   2. ka go thušana le go eletšana;
   3. ka go tsebišana ka ga, le go rerišana ditabeng tšeo e lego tša kgahlego ya tšona ka moka;
   4. ka go kopanya ditiro le melao ya tšona mmogo;
   5. ka go obamela ditshepedišo tšeo go kwanwego ka tšona; le
   6. ka go efoga go tšeelana dikgato tša semolao magareng ga tšona.
 2. Molao wa Palamente o swanetše -
  1. go hloma goba go beakanyetša dibopego le dihlongwa go tšwetšapele le go nolofatša dikamano magareng ga dikgoro tša mmušo; le
  2. go beakanyetša mekgwa le ditshepedišo tša maswanedi tša go nolofatša tharollo ya diphapano magareng ga dikgoro tša mmušo.
 3. Setho sa mmušo seo se nago le phapano ya gareng ga dikgoro tša mmušo se swanetše go leka ka moo se ka kgonago go rarolla phapano yeo ka go tšea mekgwa le ditshepedišo tšeo di beetšwego mabaka ao, gomme se tšee matsapa ka moka pele ga ge se ka kgopela kgorotsheko go rarolla phapano yeo.
 4. Ge kgorotsheko e se ya kgotsofala gore ga se go phethwe dinyakwa tša karolo ya (3), e ka bušetša phapano yeo morago go ditho tša mmušo tšeo di amegago.