Kgaolo ya 4: Palamente (42-82)

42. Sebopego sa Palamente

 1. Palamente e bopša ke -
  1. Seboka sa Maloko a Palamente; le
  2. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense.
 2. Seboka sa Maloko a Palamente le Khansele ya Setšhaba ya Diprofense mo go hlangweng ga melao go ya ka tshepedišo yeo e beakantšwego ka Molaotheong.
 3. Seboka sa Maloko a Palamente se kgethelwa go emela batho le go kgonthišiša pušo ka batho ka tlase ga Molaotheo. E dira seo ka go kgetha Mopresidente, ka go hloma lekgotla la setšhaba moo go ahlaahlwago merero ya setšhaba, ka go hlama melao le go sekaseka le go hlokomela ditiro tša khuduthamaga.
 4. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e emela diprofense go kgonthišiša gore dikgahlego tša tšona di elwa hloko makaleng a mmušo wa naga. E dira se ka go kgatha tema tlhamong ya melao ya setšhaba le ka go hloma foramo ya setšhaba moo go ahlaahlwago merero ya setšhaba yeo e amago diprofense.
 5. Mopresidente a ka bitša Palamente go tsenela pitšo yeo e sego ya mehleng nako ye nngwe le ye nngwe go ahlaahla merero ye bohlokwa.
 6. Tulo ya Palamente ke Cape Town, efela Molao wa Palamente, wo o hlamilwego go ya ka karolo ya 76 (1) le ya (5) o ka tšea sephetho sa gore tulo ya Palamente e be lefelong le lengwe.

43. Maatla a go hlama melao a Repabliki

 1. Mo Repabliking, maatla a go hlama melao -
  1. a mmušo wa naga ka bophara, a magetleng a Palamente, bjalo ka ge go hlagišitšwe karolong ya 44;
  2. a mmušo wa diprofense a magetleng a makgotlapeamelao a profense bjale ka ge go hlagišitšwe karolong ya 104; le
  3. a mebušoselegae, a magetleng a Dikhansele tša Bommasepala, bjalo ka ge go hlagišitšwe karolong ya 156.

44. Maatla a go hlama melao ya naga

 1. Maatla a go hlama melao ya naga bjalo ka ge a beilwe magetleng a Palamente -
  1. go fa Seboka sa Maloko a Palamente maatla a go-
   1. fetola Molaotheo ;
   2. bea molao mabapi le morero ofe goba ofe, go akaretšwa taba ya lehlakore la tirelo leo le beilwego ka Šetulong ya 4, eupša go sa akaretšwe, go ya ka karolwana ya (2), taba ya lehlakore la tirelo le le beilwego ka Šetulong ya 5; le
   3. go aba maatla afe goba afe a yona a go hlama melao, ka ntle le maatla a go kgona go fetola Molaotheo, go lekgotla lefe goba lefe la go hlama melao lekaleng le lengwe la mmušo; le
  2. go fa Khansele ya Setšhaba ya Diprofense maatla a -
   1. go kgatha tema phetolong ya Molaotheo go ya ka karolo ya 74;
   2. go fetiša, go ya ka karolo ya 76, melao mabapi le morero ofe goba efe wa tiragatšo wo o welago ka go Šetulo ya 4, le morero ofe goba ofe wo o nyakwago ke Molaotheo gore o hlangwe go ya ka karolo ya 76; le
   3. go šetša, go ya ka karolo ya 75, molao ofe goba ofe wo o hlamilwego ke Seboka sa Maloko a Palamente.
 2. Palamente e ka tsenagare, ka go hlama molao go ya ka karolo ya 76 (1), mabapi le taba yeo e welago ka gare ka lehlakore la modiro leo le tšweleditšwego Šetulong ya 5, ge go -
  1. boloka tšhireletšo ya setšhaba;
  2. boloka botee bja ekonomi;
  3. boloka maemo a bohlokwa a setšhaba;
  4. hloma maemo a mannyane ao a tsomegago phethagatšong ya ditirelo; goba
  5. thibela tiro ya go se kwagale ye e tšerwego ke profense mme e ka amago gampe dikgahlego tša profense e nngwe goba naga ka bophara.
 3. Molao mabapi le taba yeo e tlogago e tsomega go, goba ka sewelo go, tiragatšo e kaone ya maatla ao a amago morero ofe goba ofe wo o tšweleditšwego Šetulong ya 4 ke, go mehola ka moka, molao mabapi le morero wo o tšweleditšwego Šetulong ya 4.
 4. Ge e šomiša maatla a yona a go hlama melao, Palamente e tlengwa fela ke Molaotheo, gomme e swanetše go šoma go ya ka, le ka gare ga mellwane ya Molaotheo.

45. Melawana ya mohlakanelwa le ditaelo le dikomiti tša mohlakanelwa

 1. Seboka sa Maloko a Palamente le Khansele ya Setšhaba ya Diprofense di swanetše go hloma komiti ya mohlakanelwa ya go hlama melawana le ditaelo tša mabapi le merero ya mohlakanelwa ya Seboka sa Maloko a Palamente le sa Khansele, go akaretšwa melawana le ditaelo tsa-
  1. go beakanya mokgwa wa go sepediša tsela ya go dira melao, go akaretšwa go bewa ga mellwane ya dinako tšeo go swanetšego go phethwa kgato ye nngwe le ye nngwe tshepedišong yeo;
  2. go hloma dikomiti tša mohlakanelwa tšeo di bopšago ke baemedi ba ba tšwago go Seboka sa Maloko a Palamente le Khansele gore di lekodišiše le go bega ka ga Melaokakanywa yeo e ukangwego dikarolong tša 74 le 75 yeo e amago dikomiti tšeo;
  3. go hloma komiti ya mohlakanelwa go lekodišiša Molaotheo, bonyane ngwaga ka ngwaga; le
  4. go laola merero ya -
   1. komiti ya mohlakanelwa ya melawana;
   2. komiti ya Poelanyo;
   3. komiti ya go sekaseka Molaotheo; le
   4. dikomiti dife goba dife tša mohlakanelwa tše di hlomilwego go ya ka temana ya (b).
 2. Maloko a Kabinete, maloko a Seboka sa Maloko a Palamente le baemedi ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense ba na le ditokelo le dikgahlego pele ga komiti ya mohlakanelwa ya Seboka le Khansele bjalo ka ge ba na le tšona pele ga Seboka goba le Khansele.

Seboka sa Maloko a Palamente

46. Sebopego le kgetho

 1. Seboka sa Maloko a Palamente se bopša ke basadi le banna bao ba sego ka fase ga 350 le 400, bao ba kgethilwego go ba maloko go ya ka mabaka a lenaneokgetho leo -
  1. le beilwego ka molao wa naga;
  2. le theilwego godimo ga lenaneo la bakgethi la mang le mang;
  3. le hlagišago bogolo bja mengwaga ya go bouta e 18; le
  4. le hlolago, ka kakaretšo, boemedi bja go lekalekana.
 2. Molao wa Palamente o swanetše go hlagiša molao wa go bala woo o laolago palo ya maloko a Seboka sa Maloko a Palamente.

[Karolwana ya (1) e fetotšwe ke karolwana ya 1 ya Molaophetošwa wa Bolesome wa Molaotheo wa 2003 mme karolo ya 1 ya Molaophetošwa wa Bolesomehlano wa Molaotheo wa 2008.]

47. Boleloko

 1. Moagi yo mongwe le yo mongwe yo a nago le ditshwanelo tša go boutela Seboka sa Maloko a Palamente o na le tshwanelo ya go ba leloko la Seboka; ka ntle le -
  1. mang le mang yo a kgethilwego ke, goba a lego tirelong ya, mmušo gomme a amogela moputso mabapi le maemo ao goba tirelo yeo, ntle le -
   1. Mopresidente, Motlatšamopresidente, Ditona le Batlatšatona; le
   2. bahlankedi ba bangwe bao mešomo ya bona e sepelelanago le mešomo ya leloko la Seboka sa Maloko a Palamente, gomme e bonwe bjalo ka ge e sepelelana le mešomo yeo go ya ka molao wa naga;
  2. baemedi ba go ya go ile ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, goba maloko a lekgotlapeamelao la profense goba Khansele ya Mmasepala;
  3. bakoloti bao ba sego ba fiwa thušo ya tsošološo;
  4. mang le mang yo a bonwego ke kgorotsheko ya Repabliki gore ga se a felela monaganong; goba
  5. mang le mang, morago ga ge karolwana ye ya molao e se no tsena tirišong, a ka bonwago molato gomme a romelwa kgolegong nako ya go feta dikgwedi tše 12 ka ntle le kgetho ya go lefa faene, Repabliking goba ka ntle ga Repabliki ge e le gore tiro yeo e be e ka ba molato Repabliking; efela go se na yoo a swanetšego go tšewa bjalo ka motho yo a golegilwego go fihla ge boipiletšo bja gagwe kgahlanong le kotlo bo šetše bo kwelwe goba go fihla ge nako ya boipiletšo e fetile. Go se sa dumelelwa go ya ka temana ye go fela ka morago ga mengwaga e mehlano morago ga ge kgolego e fedile.
 2. Motho yo a se nago ditshwanelo tša go ba leloko la Seboka sa Maloko a Palamente go ya ka karolwana ya (1)(a) goba ya (b) a ka ba nkgetheng wa Seboka sa Maloko a Palamente, go e ya ka mellwane ye itšego goba mabaka ao a beilwego ke molao wa setšhaba.
 3. Motho o lahlegelwa ke boleloko bja Seboka sa Maloko a Palamente ge motho yoo -
  1. a kgaotša go ba le ditshwanelo;
  2. a sa be gona Sebokeng sa Maloko a Palamente ntle le tumelelo mabakeng ao melawana le ditaelo tša Seboka sa Maloko a Palamente di laelago go lahlegelwa ke boleloko; goba
  3. a tlogela go ba leloko la phathi yeo e kgethilego motho yoo bjalo ka leloko la Seboka.

  [Karolwana ya (3) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 2 ya Molaophetošwa wa Bolesome ya Molaotheo wa 2003 le karolo ya 2 ya Molaophetošwa wa Bomasomehlano wa Molaotheo wa 2008.]

 4. Dikgoba Sebokeng sa Maloko a Palamente di swanetše go tlatšwa go ya ka molao wa naga.

48. Boikano goba boitlamo

Pele maloko a Seboka sa Maloko a Palamente a ka thoma go phethagatša mešomo ya ona ka Kopanong ya Maloko a Palamente ka moka, a swanetše go ikana goba go itlama go botegela Repabliki le go obamela Molaotheo go ya ka Šetulo ya 2.

49. Lebaka la Seboka sa Maloko a Palamente

 1. Seboka sa Maloko a Palamente se kgethwa lebaka la mengwaga e mehlano.
 2. Ge Seboka sa Maloko a Palamente se ka phatlalatšwa go ya ka Karolo ya 50, goba ya phatlalala ge lebaka la yona le fedile, Mopresidente, ka kgoeletšo, o swanetše go bitša le go bea matšatšikgwedi a dikgetho, tšeo di swanetšego go swarwa ka gare ga matšatši a 90 ka morago ga ge Seboka sa Maloko a Palamente se se no phatlalalatšwa goba ge lebaka la yona le fedile. Kgoeletšo yeo e ipeletšago goba e beago matšatšikgwedi a dikgetho e ka dirwa pele goba morago ga go fela ga lebaka la Seboka sa Maloko a Palamente.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 1 ya Molaophetošwa wa Bohlano wa Molaotheo wa 1999.]

 3. Ge dipoelo tša dikgetho tša Seboka sa Maloko a Palamente di sa begwe ka gare ga nako ye e beilwego go ya ka Karolo ya 190, goba ge dikgetho di ka phaelwa thoko ke kgorotsheko, Mopresidente, ka kgoeletšo, o swanetše go bitša le go bea letšatši la dikgetho tše dingwe, tšeo di swanetšego go swarwa ka gare ga matšatši a 90 a go fela ga nako yeo goba ga letšatšikgwedi leo dikgetho di phaetšwego thoko ka lona.
 4. Seboka sa Maloko a Palamente se dula se na le maatla a go šoma go tloga letšatšing leo Palamente e phatlaladitšwego ka lona, goba ge lebaka la yona le fedile, go fihla letšatši la pele ga letšatši la mathomo la dikgetho tša Seboka.

50. Phatlalatšo ya Seboka sa Maloko a Palamente pele ga go fela ga lebaka la yona

 1. Mopresidente o swanetše go phatlalatša Seboka sa Maloko a Palamente -
  1. Seboka se tšere sephetho sa go phatlalala, ka thekgo ya bouto ya bontši bja maloko a yona; le ge
  2. mengwaga e meraro e fetile morago ga go kgethwa ga Seboka.
 2. Mopresidente wa Motswaoswere o swanetše go phatlalatša Seboka ge -
  1. go na le sekgoba ka ofising ya Mopresidente; gomme
  2. Seboka se palelwa ke go kgetha Mopresidente o mofsa ka gare ga matšatši a 30 morago ga ge sekgoba se tšweletše.

51. Dipaka tša tulo le tša maikhutšo

 1. Morago ga dikgetho, go dula la mathomo ga Seboka sa Maloko a Palamente go swanetše go direga nakong le letšatšikgwedi leo le beilwego ke Moahlodimogolo, efela e sego go feta matšatši a 14 morago ga pego ya dipoelo tša dikgetho. Seboka sa Maloko a Palamente se ka ipeela dinako tša yona tša go dula le tša maikhutšo.

  [Karolwana ya (1) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 1 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

 2. Mopresidente a ka bitša Seboka sa Maloko a Palamente go tla tulong ye e sego ya mehleng nakong ye nngwe le ye nngwe go tla go rera ditaba tšeo e sego tša mehleng.
 3. Ditulo tša Seboka di dumeletšwe mafelong a mangwe ao e sego tulong ya Palamante fela ge go lebeletšwe dikgahlego tša setšhaba, tšhireletšo goba boiketlo, le fela ge se se hlagišitšwe melawaneng le ditaelong tša Seboka sa Maloko a Palamente.

52. Spikara le Motlatšaspikara

 1. Ge e dula la mathomo morago ga go kgethwa, goba ge go tsomega go tlatša sekgala se se itšego, Seboka sa Maloko a Palamente se swanetše go kgetha Spikara le Motlatšaspikara go tšwa malokong a yona.
 2. Moahlodimogolo o swanetše go swara marapo ge go kgethwa Spikara, goba a kgethe moahlodi o mongwe go dira seo. Spikara sona se swara marapo ge go kgethwa Motlatšaspikara.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke ya 2 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

 3. Tshepedišo yeo e beilweng go Karolo ya A ya Šetulo ya 3 e šomišwa ge go kgethwa Spikara le Motlatšaspikara.
 4. Seboka sa Maloko a Palamente se ka tloša Spikara goba Motlatšaspikara mošomong ka go tšea sephetho se se bjalo. Bontši bja maloko a Seboka sa Maloko a Palamente bo swanetše go ba gona ge go tšewa sephetho.
 5. Go ya ka melawana le ditaelo tša yona, Seboka sa Maloko a Palamente se ka kgetha batho bao ba ka swarago marapo go tšwa malokong a yona go thuša Spikara le Motlatšaspikara.

53. Diphetho

 1. Ka ntle le ge Molaotheo o laela ka tsela e nngwe -
  1. bontši bja maloko a Seboka sa Maloko a Palamente bo swanetše go ba gona pele ga ge bouto e ka tšewa mabapi le Molaokakanywa goba go fetolwa ga Molaokakanywa;
  2. bonyane bja maloko a teetharong bo swanetše go ba gona pele ga ge go ka boutelwa taba efe goba efe Sebokeng; gomme
  3. ditaba ka moka tšeo di lego pele ga Seboka sa Maloko a Palamente di phethwa ka bontši bja dibouto tšeo di dirilwego.
 2. Leloko la Seboka sa Maloko a Palamente leo le swerego marapo kopanong ya Seboka sa Maloko a Palamente ga le na bouto ya ngangišano, efela -
  1. le swanetše go dira bouto ya makgaolakgang ge go na le palo ya dibouto tša go lekana mahlakoreng ka moka a taba; gomme
  2. a ka dira bouto ya ngangišano ge taba e swanetše go phethwa ka thekgo ya dibouto tša bonyane bja peditharong ya maloko a Seboka sa Maloko a Palamente.

54. Ditokelo tša maloko a itšego a Kabinete le Batlatšatona Sebokeng sa Maloko a Palamente

Mopresidente le leloko le lengwe le le lengwe la Kabinete leo e sego leloko la Seboka sa Maloko a Palamente ba ka, go e ya ka melawana le ditaelo tša Seboka sa Maloko a Palamente, tsenela le go bolela ka Seboka sa Maloko a Palamente, efela ga se ba swanela go bouta.

[Karolo ya 54 e tšeetšwe legato ke karolwana ya 3 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

55. Maatla a Seboka sa Maloko a Palamente

 1. Ge se šomiša maatla a yona a go hlama melao, Seboka sa Maloko a Palamente se ka -
  1. elelwa, diragatša, fetola goba go gana molao wo itšego pele ga Seboka; gape go
  2. thoma goba go rulaganya melao, ka ntle le Melaokakanywa ya ditšhelete.
 2. Seboka sa Maloko a Palamente se swanetše go loga maano a -
  1. go kgonthišiša gore ditho ka moka tša khuduthamaga ya mmušo lekaleng la mmušo wa setšhaba di ikarabela go yona; le
  2. go dula e hlokometše diphošo tša -
   1. tirišo ya maatla a khuduthamaga ya setšhaba, go akaretšwa tiragatšo ya melao; le
   2. lefapha le lengwe le le lengwe la mmušo.

56. Bohlatse goba tshedimošo pele ga Seboka sa Maloko a Palamente

 1. Seboka sa Maloko a Palamente goba e nngwe ya dikomiti tša yona e ka -
  1. bitša motho yo mongwe le yo mongwe go tla pele ga yona go fa bohlatse ka boikano goba ka go itlama, goba go tliša ditokumente;
  2. nyaka gore motho yo mongwe le yo mongwe goba sehlongwa go bega go yona;
  3. gapeletša, go ya ka molao wa naga goba ka melawana le ditaelo, motho yo mongwe le yo mongwe goba sehlongwa se sengwe go obamela dipitšo goba senyakwa go ya ka temana ya (a) goba ya (b); le
  4. go amogela dingongorego, dikgopelo goba ditšhišinyo go tšwa go batho ba bangwe bao ba nago le kgahlego goba dihlongwa.

57. Dithulaganyo tša ka gare, ditherišano le ditshepedišo tša Seboka sa Maloko a Palamente

 1. Seboka sa Maloko a Palamente se ka -
  1. beakanya le go laola dithulaganyo tša yona tša ka gare, ditshepetšo le ditshepedišo; le go
  2. hlama melawana le ditaelo tšeo di amago mešomo ya yona, go lebeletšwe temokrasi ya kemedi le go kgatha tema, maikarabelo, ponagatšo le go ba le seabe setšhabeng.
 2. Melawana le ditaelo tša Seboka sa Maloko a Palamente di swanetše go beakanyetša -
  1. go hlongwa, tlhamo, maatla, mešomo, tshepedišo, le lebaka la dikomiti tša yona;
  2. go kgatha tema ditshepedišong tša Seboka le dikomiti tša yona tša diphathi ka moka tše nnyane tše di emetšwego Seboka, ka tsela yeo e sepelelanago le temokrasi;
  3. thušo ya ditšhelete le ya taolo go phathi ye nngwe le ye nngwe yeo e emetšwego ka Sebokeng go ya ka tekatekano ya boemedi, go dira gore phathi le moetapele wa yona e phethe mediro ya yona ka tshwanelo ka Sebokeng; le
  4. kamogelo ya moetapele wa phathi e kgolo ya kganetšo ka Sebokeng bjalo ka Moetapele wa Kganetšo.

58. Tshwanelo

 1. Maloko a Kabinete, Batlatšatona le maloko a Seboka sa Maloko a Palamente -
  1. a na le tokologo ya go bolela ka Sebokeng le ka dikomiting tša yona, ge fela go šetšwa melawana le ditaelo tša yona; gomme
  2. ba ka se išwe tshekong ka melato ya segae goba ya bosenyi, go swarwa, go golegwa goba ditshenyo tša -
   1. se sengwe le se sengwe seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego Sebokeng goba go e nngwe ya dikomiti tša yona; goba
   2. se sengwe le se sengwe seo se utullotšwego ka lebaka la seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego Sebokeng goba go e nngwe ya dikomiti tša yona; goba
 2. Ditshwanelo le ditokologo tša Seboka sa Maloko a Palamente, maloko a Kabinete le maloko a Seboka di tla laolwa ke molao wa naga.
 3. Meputso, diputseletšo le mehola tšeo di lefelwago maloko a Seboka sa Maloko a Palamente di dirwa thwii go tšwa Sekhwameng sa Ditseno tša Setšhaba.

  [Karolwana ya 58 e fetotšwe ke karolwana ya 4 ya Molaophetošo wa botshela wa Molaotheo wa 2001.]

59. Phihlelelo le go tšea karolo ga setšhaba Sebokeng sa Maloko a Palamente

 1. Seboka sa Maloko a Palamente se swanetše -
  1. go nolofatša go tšea karolo ga setšhaba go hlameng ga melao le ditshepedišo tše dingwe tša Seboka le dikomiti tša yona; le
  2. go dira mediro ya yona phatlalatša le go dula ga yona, le tša dikomiti tša yona pepeneneng, eupša go ka tšewa magato a go kwala -
   1. go laola go tsena ga batho, go akaretšwa le go tsena ga boraditaba ka Sebokeng le ka dikomiting tša yona; le
   2. go beakanyetša go phuruphutšwa ga motho o mongwe le o mongwe, mo go swanetšego, kganetšo ya go tsena ka, goba go ntšhiwa ga motho ofe goba ofe.
 2. Seboka sa Maloko a Palamente se ka se kgetholle batho, go akaretšwa boraditaba, tulong ya komiti ka ntle le ge seo se kwešišega ebile go le molaong go dira bjale setšhabeng seo se lokologilego sa temokrasi.

Khansele ya Setšhaba ya Diprofense

60. Tlhamo ya Khansele ya Setšhaba

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e bopša ke boemedi botee go tšwa profenseng ye nngwe le ye nngwe bjoo bo nago le maloko a lesome.
 2. Baemedi bao ba lesome ke -
  1. ba bane ba e sego ba mehleng ba akaretša -
   1. Tonakgolo ya profense goba, ge Tonakgolo a se gona, leloko le lengwe le le lengwe la Lekgotlapeamelao la Profense leo le kgethilwego ke Tonakgolo go ba gona dinakong tšohle goba lebakeng le itšego Khanseleng ya Setšhaba ya Diprofense; le
   2. baemedi ba bangwe ba bararo ba ba kgethegilego; le
  2. maloko a go ya go ile a tshelelago ao a kgethilwego go ya ka karolo ya 61 (2).
 3. Tonakgolo ya profense goba ge Tonakgolo a se gona, leloko la kemedi ya profense leo le kgethilwego ke Tonakgolo, le etapele kemedi.

61. Kabo ya baemedi

 1. Diphati tšeo di emetšwego ka lekgotlapeamelaong la profense di na le tokelo ya go ba le baemedi boemeding bja profense go ya ka dipalapalo tšeo di beilwegoo go Karolo ya B ya Šetulo 3.
  1. Lekgotlapeamelao la profense le swanetše, mo matšatšing a 30 ka morago ga dipoelo tša dikgetho tša lekgotlapeamelao go -
   1. laola, go ya ka melao ya naga, gore ke maloko a makae a phathi ye nngwe le ye nngwe ao e tlogo ba baemedi ba go ya go ile le gore ke a makae ao e tlogo ba baemedi ba ba kgethegilego; le
   2. go kgetha baemedi ba go ya go ile go ya ka ditšhišinyo tša diphathi.
  2. ….

   [Temana (b) e phumotšwe ke karolo ya 1 ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

  [Karolwana ya 2 e ya tlošwa go bewa bakeng karolo ya 1 ya Molaophetošwa wa Bolesenyane wa Molaotheo wa 2002 mme karolwana ya 1 ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

 2. Molao wa naga wo o ukangwego karolwaneng ya (2)(a) o swanetše go netefatša go kgathatema ga diphathi tše dinnyane go bobedi go bopeng ga boemedi bja go ya go ile le bjo bo kgethegilego go ya ka mokgwa wo o sepelelanago le temokrasi.
 3. Lekgotlapeamelao, ka tumelelo ya Tonakgolo le baetapele ba diphathi tšeo di nago le tshwanelo ya go ba le baemedi bao ba kgethegilego baemeding ba profense, le swanetše go kgetha baemedi bao ba kgethegilego, go ya ka moo go tlogo nyakega nako le nako, go tšwa go maloko a lekgotlapeamelao.

62. Baemedi ba go ya go ile

 1. Motho yo a kgethilwego go ba moemedi wa go ya go ile o swanetše go ba le tokelo ya go ka ba leloko la lekgotlapeamelao la profense.
 2. Ge motho yoo e lego leloko la theramelao la profense a kgethwa go ba moemedi wa go ya go ile, motho yoo o lahlegelwa ke boleloko bja lekgotlapeamelao.
 3. Baemedi ba go ya go ile ba kgethwa lebaka le le felago -
  1. ka bonako pele ga tulo ya mathomo ya lekgotlapeamelao la profense ka morago ga dikgetho tše di latelago; goba
  2. ……

   [Temana (b) e tlošitšwe ke karolo ya 2 ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

  [Karolwana ya (3) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 2 ya Molaophetošo wa Bosenyane wa Molaotheo wa 2002 mme e tšeelwa legato ke karolo ya 2 ya Molaophetošo wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

 4. Motho o felelwa ke go ba leloko la go ya go ile ge motho yoo -
  1. a se a hlwe a na le tshwanelo ya go ba leloko la lekgotlapeamelao la profense ka lebaka lefe goba lefe ka ntle le la gore o kgethetšwe go ba moemedi wa go ya go ile;
  2. a eba leloko la Kabinete;
  3. a lahlegetšwe ke thekgo ya lekgotlapeamelao la profense gomme a bušeditšwe morago ke phathi ya go mo kgetha;
  4. a se sa hlwa e le leloko la phathi yeo e mo kgethilego gomme a bušeditšwe morago ke phathi yeo; goba
  5. a se gona Khanseleng ya Setšhaba ya Diprofense, ka ntle le tumelelo moo e lego gore melawana le ditaelo tša Khansele di laela go lahlegelwa ke setulo sa go ba moemedi wa go ya go ile.
 5. Dikgoba tšeo di bago gona gare ga baemedi ba go ya go ile diswanetše go tlatšwa go ya ka mabaka a melao ya naga.
 6. Pele ga ge baemedi ba go ya go ile ba ka thoma go phetha mešomo ya bona Khanseleng ya Setšhaba ya Diprofense, ba swanetše go ikana goba go itlama go botegela Repabliki le go obamela Molaotheo, go ya ka Šetulo 2.

63. Ditulo tša Khansele ya Setšhaba

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka rulaganya dinako le lebaka la ditulo tša yona le mabaka a yona a maikhutšo.
 2. Mopresidente a ka bitša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, go tla tulong yeo e sego ya mehleng go tlo rera ditaba tše e sego tša mehleng.
 3. Go dula ga Khansele ya Setšhaba ya Diprofense mafelong a mangwe ntle le Palamenteng go ka dumelelwa fela mabakeng a dikgahlego tša Setšhaba, tšhireletšo goba boiketlo, gape ge fela seo se dumeletšwe go ya ka melawana le ditaelo tša Khansele.

64. Modulasetulo le Batlatšamodulasetulo

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e swanetše go kgetha Modulasetulo le Batlatšamodulasetulo ba babedi go tšwa baemeding ba yona.
 2. Modulasetulo le o tee wa Batlatšamodulasetulo ba kgethwa go tšwa go baemedi ba go ya go ile lebaka la mengwaga e mehlano ka ntle le ge lebaka la bona la go ba baemedi le fela pejana ga moo.
 3. Motlatšamodulasetulo o mongwe o kgethwa lebaka la ngwaga o tee, gomme o swanetše go latelwa ke moemedi yo a tšwago profenseng e nngwe, gore profense ye nngwe le ye nngwe e emelwe ka go šielana.
 4. Moahlodimogolo o swanetše go swara marapo kgethong ya Modulasetulo, goba a ka kgetha moahlodi o mongwe go phethagatša modiro woo. Modulasetulo o swara marapo kgethong ya Batlatšamodulasetulo.

  [Karolwana ya (4) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 5 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

 5. Tsela ya tshepedišo ye e beilwego go Karolo ya A ya Šetulo ya 3 e dirišwa kgethong ya Modulasetulo le Batlatšamodulasetulo.
 6. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka tloša Modulasetulo goba Motlatšamodulasetulo setulong.
 7. Go ya ka melawana le ditaelo tša yona, Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka kgetha, go tšwa go baemedi, badulasetulo go thuša Modulasetulo le Batlatšabadulasetulo.

65. Diphetho

 1. Ka ntle le ge seo se dumelelwa ke Molaotheo -
  1. profense ye nngwe le ye nngwe e na le bouto e tee yeo e šomišwago ke hlogo ya boemedi legatong la profense; gomme
  2. ditaba ka moka tšeo di lego pele ga Khansele ya Setšhaba ya Diprofense di dumelelwa ge bonyane bja diprofense tše hlano bo boutetše go amogela taba yeo.
 2. Molao wa Palamente, wo o dirišwago go ya ka tshepedišo ye e beilwego go ya ka karolwana ya (1) goba karolwana ya (2) tša karolo ya 76, o swanetše go tliša tshepedišo ya go swana moo e lego gore makgotlapeamelao a diprofense a fa baemedi ba tšona maatla a go bouta legatong la tšona.

66. Go kgatha tema ga maloko a khuduthamaga ya Setšhaba

 1. Maloko a Kabinete le Batlatšatona ba ka tsenela le gona ba ka bolela ka Khanseleng ya Setšhaba ya Diprofense, eupša ba ka se boute.
 2. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka nyaka gore leloko la Kabinete, Motlatšatona goba mohlankedi wa khuduthamaga ya naga goba wa khuduthamaga ya profense go tsenela kopano ya Khansele goba komiti ya Khansele.

67. Go kgatha tema ga baemedi ba dipušoselegae

Baemedi ba nakwana ba ba sa fetego lesome bao ba kgethilwego ke dipušoselegae go ya ka karolo ya 163, go emela magorwana a go fapana a bommasepala, ba ka kgatha tema ge go nyakega mo ditherišanong tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, eupša ba ka se boute.

68. Maatla a Khansele ya Setšhaba

 1. Mo tšhomišong ya yona ya maatla a go hlama melao, Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka -
  1. lekola, fetiša, fetoša, ya akanya diphetošo goba ya gana molao ofe goba ofe woo o lego pele ga Khansele, go ya ka Kgaolo ye;
  2. ya thoma goba ya rulaganya go hlama molao wo o welago ka gare ga lefelo la tirišo leo le lego Šetulong ya 4 goba melao e mengwe yeo e ukangwego karolong ya 76(3), eupša e ka se kgone go thoma le go rulaganya Melaokakanywa ya ditšhelete.

69. Bohlatse goba tshedimošo pele ga Khansele ya Setšhaba

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense goba e nngwe ya dikomiti tša yona e ka -
  1. bitša motho yo mongwe le yo mongwe go tšwelela pele ga yona goba go fa bohlatse a ikanne goba a itlamile goba go ntšha ditokumente;
  2. nyaka gore sehlongwa sefe goba sefe goba motho go fa pego pele ga yona;
  3. gapeletša, go ya ka molao wa naga goba melawana le ditaelo, motho yo mongwe le yo mongwe goba sehlongwa go obamela dipitšo goba dinyakwa go ya ka temana ya (a) goba (b); le
  4. go amogela dingongorego, dikgopelo goba ditšweletšwa bathong bafe goba bafe goba sehlongweng sefe goba sefe seo se nago le kgahlego.

70. Dithulaganyo tša ka gare, ditherišano le ditshepedišo tša Khansele ya Setšhaba

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka -
  1. beakanya le go laola dithulaganyo tša yona tša ka gare, ditherišano le ditshepedišo; le go
  2. hlama melawana le ditaelo tšeo di amago mešomo ya yona, go lebeletšwe temokrasi ya kemedi le go kgatha tema, maikarabelo, ponagatšo le go ba le seabe setšhabeng.
 2. Melawana le ditaelo tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e swanetše go beakanyetša -
  1. go hlongwa, tlhamo, maatla, mešomo, tshepedišo, le lebaka la dikomiti tša yona;
  2. go kgatha tema ga diprofense ka moka ditherišanong tša yona ka tsela yeo e sepelelanago le temokrasi; le
  3. go kgathatema ditherišanong tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le dikomiti tša yona tša diphathi ka moka tše nnyane tše di emetšwego Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, ka tsela yeo e sepelelanago le temokrasi, nako le nako ge taba e swanetše go phethwa go ya ka karolo ya 75.

71. Tshwanelo

 1. Baemedi ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, le batho bao ba ukangwego dikarolong tša 66 le 67 -
  1. ba na le tokologo ya go bolela ka Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le ka dikomiting tša yona, ge fela go šetšwa melawana le ditaelo tša yona; gomme
  2. ba ka se išwe tshekong ka melato ya segae goba ya bosenyi, go swarwa, go golegwa goba ditshenyo tša -
   1. se sengwe le se sengwe seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego Khansele ya Setšhaba ya Diprofense goba go e nngwe ya dikomiti tša yona; goba
   2. se sengwe le se sengwe seo se utullotšwego ka lebaka la seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego Khansele ya Setšhaba ya Diprofense goba go e nngwe ya dikomiti tša yona;
 2. Ditshwanelo le ditokologo tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, tša baemedi ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le tša batho ba ba ukangwego ka dikarolong tša 66 le 67 di tla laolwa ke molao wa naga.
 3. Meputso, diputseletšo le mehola tšeo di lefelwago maloko a Khansele ya Setšhaba ya Diprofense a go ya go ile di dirwa thwii go tšwa Sekhwameng sa Ditseno tša Setšhaba.

72. Phihlelelo le go tšea karolo ga setšhaba ka go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense

 1. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e swanetše go -
  1. nolofatša go tšea karolo ga setšhaba go hlameng ga melao le ditshepedišo tše dingwe tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le dikomiti tša yona; le
  2. go dira mediro ya yona phatlalatša le go dula ga yona, le tša dikomiti tša yona pepeneneng, eupša go ka tšewa magato a go kwala -
   1. go laola go tsena ga batho, go akaretšwa le go tsena ga boraditaba ka go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le ka dikomiting tša yona; le
   2. go beakanyetša go phuruphutšwa ga motho o mongwe le o mongwe, mo go swanetšego, kganetšo ya go tsena ka, goba go ntšhiwa ga motho ofe goba ofe.
 2. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka se kgetholle batho, go akaretšwa boraditaba, tulong ya komiti ka ntle le ge seo se kwešišega ebile go le molaong go dira bjale setšhabeng seo se lokologilego sa temokrasi.

Tshepedišo ya Molao wa Setšhaba

73. Melaokakanywa ka Moka

 1. Molaokakanywa wo mongwe le wo mongwe o ka tšweletšwa Kopanong ya Maloko a Palamente ka Moka.
 2. Ke fela leloko la Kabinete goba Motlatšatona, goba leloko, goba komiti ya Seboka sa Maloko a Palamente, ye e ka tšweletšago Molaokakanywa mo Kopanong, gomme ke fela leloko la Kabinete le le rwelego maikarabelo a merero ya ditšhelete tša setšhaba le le ka tšweletšago Melaokakanywa ye e latelago ka Sebokeng :
  1. Molaokakanywa wa ditšhelete;
  2. Molaokakanywa wo o hlagišago melao ye e ukangwego karolong ya 214.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 1 (a) ya Molaophetošwa wa Bošupa wa Molaotheo wa 2001.]

 3. Molaokakanywa wo o ukangwego Karolong ya 76(3), ka ntle le Molaokakanywa wo o ukangwego dikarolwaneng tša (2)(a) goba (b) ya karolo ye, o ka tšweletšwa Khanseleng ya Setšhaba ya Diprofense.

  [Karolwana ya (3) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 1 (b) ya Molaophetošwa wa Bošupa wa Molaotheo wa 2001.]

 4. Ke fela leloko goba komiti ya Khansele ya Setšhaba ya Diprofense ye e ka tšweletšago Molaokakanywa ka Khanseleng.
 5. Molaokakanywa wo o amogetšwego ke Seboka sa Maloko a Palamente o swanetše go fetišetšwa go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense ge e le gore o swanetše go lekolwa ke Khansele. Molaokakanywa wo o amogetšwego ke Khansele o swanetše go fetišetšwa go Seboka.

74. Molaokakanywa ya go fetola Molaotheo

 1. Karolo ya 1 le Karolwana ye di ka fetošwa ke molao wo o fetišitšwego ke -
  1. Seboka sa Maloko a Palamente, ka thekgo ya dibouto tša bonyane dipersente tše 75 tša maloko a yona; le
  2. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, ka thekgo ya dibouto tša diprofense tša bonyane diprofense tše tshelelago.
 2. Kgaolo ya 2 e ka fetošwa ke Molao wo o fetišitšwego ke -
  1. Seboka sa Maloko a Palamente, ka thekgo ya dibouto tša bonyane bja peditharong ya maloko a yona; le
  2. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, ka thekgo ya dibouto tša bonyane diprofense tše tshelelago.
 3. Ditlhagišo tše dingwe tša Molaotheo di ka fetošwa ke Molao wo o fetišitšwego ke -
  1. Seboka sa Maloko a Palamente, ka thekgo ya dibouto tša bonnyane bja peditharong ya maloko a yona le;
  2. gape ka go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, ka thekgo ya dibouto tša diprofense tša bonyane diprofense tše tshelelago, ge phetošo -
   1. e amana le morero wo o amago Khansele;
   2. e fetoša mellwane ya profense, maatla, mehola goba dihlongwa; goba
   3. e fetoša tlhagišo ye e amago thwii taba ya profense.
 4. Molaokakanywa wo o fetošago Molaotheo o ka se akaretše ditlhagišo tše dingwe ka ntle le diphetošo tša Molaotheo le ditaba tše di sepelelanago le diphetošo.
 5. Bonyane matšatši a 30 pele ga ge Molaokakanywa woo o fetošago Molaotheo o begwa go ya ka Karolo ya 73(2), motho goba komiti ye e ikemišetšago go tsebiša Molaokakanywa woo, e swanetše -
  1. gatiša ka Kuranteng ya Mmušo ya setšhaba, le go ya ka melawana le ditaelo tša Seboka sa Maloko a Palamente, ditlhalošo tša phetošo ye e šišinywago gore batho ba swayaswaye ka ga wona;
  2. hlagiša, go ya ka melawana le ditaelo tša Seboka sa Maloko a Palamente, ditlhalošo tšeo go lekgotlapeamelao la profense go kwa dikgopolo tša lona; le
  3. hlagiša, go ya ka melawana le ditaelo tša Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, ditlhalošo tšeo go Khansele go tla go ngangišanwa ka tšona setšhabeng, ge e le gore phetošo yeo e šišinywago ga se phetošo yeo e nyakago go amogelwa ke Khansele.
 6. Ge Molaokakanywa wo o fetošago Molaotheo o tsebišwa, motho goba komiti ye e tsebišago Molaokakanywa e swanetše go hlagiša ditshwayotshwayo tše dingwe le tše dingwe tše di ngwadilwego go tšwa go batho le makgotlapeamelao a diprofense -
  1. go Spikara go hlagišwa pele ga Seboka sa Maloko a Palamente; le
  2. go ya ka diphetošo tšeo di ukangwego karolwaneng ya (1), (2), goba (3) (b), go Modulasetulo wa Khansele ya Setšhaba ya Diprofense go hlagišwa Khanseleng.
 7. Molaokakanywa wo o fetošago Molaotheo o ka se boutelwe Sebokeng sa Maloko a Palamente ka gare ga matšatši a 30 a -
  1. tsebišo ya wona, ge e le gore Khansele e dutše ge Molaokakanywa o tsebišwa; goba
  2. tlhagišo ya wona Sebokeng sa Maloko a Palamente, ge e le gore Seboka sa Maloko a Palamente se maikhutšong ge Molaokakanywa o tsebiša.
 8. Ge e le gore Molaokakanywa wo go bolelwago ka wona mo karolwaneng ya (3) (b), goba karolong ye nngwe le ye nngwe ya Molaokakanywa, o ama fela profense goba diprofense tše itšego, Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e ka se fetiše Molaokakanywa goba karolo ye e lebanego ya wona ka ntle le ge o dumeletšwe ke lekgotlapeamelao goba makgotlapeamelao a profense goba diprofense tše amegago.
 9. Molaokakanywa wo o fetošago Molaotheo woo o šetšego o fetišitšwe ke Seboka sa Maloko a Palamente gomme, moo go hlokegago, ke Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, o swanetše go fetišetšwa go Mopresidente go amogelwa.

75. Melaokakanywa ya tlwaelo ye e sa amego diprofense

 1. Ge Seboka sa Maloko a Palamente se fetiša Molaokakanywa ka ntle ga Molaokakanywa wo o angwago ke ditshepedišo tše hlagišitšwego karolong ya 74 goba 76, Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense gomme o ahlaahlwe go ya ka tshepedišo ye e latelago:
  1. Khansele e swanetše go -
   1. fetiša Molaokakanywa;
   2. fetiša Molaokakanywa go ya ka diphetošo tše di šišintšwego ke yona; goba
   3. gana Molaokakanywa woo.
  2. Ge Khansele e ka fetiša Molaokakanywa ka ntle le go šišinya diphetošo, Molaokakanywa woo o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  3. Ge Khansele e ka gana Molaokakanywa goba ya o fetiša go ya ka diphetošo, Seboka sa Maloko a Palamente se swanetše go lekola Molaokakanywa lefsa, gomme e ele hloko diphetošo tše itšego tšeo di šišintšwego ke Khansele, e bile e ka -
   1. fetiša Molaokakanywa gape, ka diphetošo goba ka ntle le diphetogo; goba go
   2. tšea sephetho sa go se tšwelepele ka Molaokakanywa woo.
  4. Molaokakanywa wo o fetišitšwego ke Seboka sa Maloko a Palamente go ya ka temana ya (c) o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
 2. Ge Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e boutela taba go ya ka karolo ye, gona karolo ya 65 ga e šomišwe; legatong leo -
  1. moemedi yo mongwe le yo mongwe kemeding ya profense o na le bouto e tee;
  2. bonyane teetharong ya baemedi e swanetše go ba gona pele ga ge go ka boutelwa taba yeo; gomme
  3. taba yeo e phethwa ka bontši bja dibouto tšeo di dirilwego, eupša ge go na le tekano ya palo ya dibouto mahlakoreng ka moka a taba, moemedi yo a swerego marapo o swanetše go dira bouto ya makgaolakgang.

76. Melaokakanywa ya tlwaelo ye e amago diprofense

 1. Ge Seboka sa Maloko a Palamente se fetiša Molaokakanywa wo go ukangwego ka wona mo karolwaneng ya (3), (4) goba (5), Molaokakanywa woo o swanetše go romelwa go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense o lekolwe go ya ka tshepedišo ye e latelago:
  1. Khansele e swanetše go -
   1. fetiša Molaokakanywa;
   2. fetiša Molaokakanywa wo o fetotšwego; goba
   3. gana Molaokakanywa.
  2. Ge Khansele e fetiša Molaokakanywa ka ntle le diphetošo, Molaokakanywa o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  3. Ge Khansele e ka fetiša Molaokakanywa woo o fetotšwego, Molaokakanywa woo o fetotšwego o swanetše go fetišetšwa go Seboka, gomme Seboka se ka fetiša Molaokakanywa woo o fetotšwego, o swanetše go romelwa go Mopresidente gore o amogelwe.
  4. Ge Khansele e ka gana Molaokakanywa, goba ge Seboka se ka gana go fetiša Molaokakanywa wo o fetotšwego, wo o ukangwago ka go ya ka temana ya (c), Molaokakanywa le, mo go kgonegago, gape le Molaokakanywa wo o fetotšwego, o swanetše go romelwa Komiting ya Bolamodi, yeo e kwanago ka-
   1. Molaokakanywa bjalo ka ge o fetišitšwe ke Seboka;
   2. Molaokakanywa wo o fetotšwego bjalo ka ge o fetišitšwe ke Khansele; goba
   3. sebopego se sengwe sa Molaokakanywa.
  5. Ge Komiti ya Bolamodi e sa kgone go dumelelana ka gare matšatši a 30 morago ga ge Molaokakanywa o fetišeditšwe go yona, Molaokakanywa woo o tla felelwa ke mošomo ka ntle le ge Seboka se ka fetiša Molaokakanywa woo gape, efela ka thekgo ya dibouto tša bonyane peditharong ya maloko a yona.
  6. Ge komiti ya Bolamodi e dumelelana ka Molaokakanywa ka ge o fetišitšwe ke Seboka, Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Khansele, ge Khansele e ka fetiša Molaokakanywa woo, gona Molaokakanywa woo o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  7. Ge komiti ya Bolamodi e dumelelana ka Molaokakanywa ka ge o fetišitšwe ke Khansele, Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Seboka, ge o ka fetišwa ke Seboka, o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  8. Ge komiti ya Bolamodi e dumelelana ka sebopego se sengwe sa Molaokakanywa, sebopego seo sa Molaokakanywa se swanetše go fetišetšwa go bobedi Seboka le Khansele, ge o ka fetišwa ke Seboka le Khansele, gona o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  9. Ge Molaokakanywa wo o fetišeditšwego go Khansele go ya ka temana ya (f) goba (h) o sa fetišwe ke Khansele, Molaokakanywa woo o felelwa ke mošomo ka ntle ga ge Seboka se ka o fetiša gomme ka thekgo ya bonyane bja dibouto tše e ka bago peditharong tša maloko a yona.
  10. Ge Molaokakanywa wo o fetišeditšwego go Seboka go ya ka temana ya (g) goba (h) o sa fetišwe ke Seboka sa Maloko a Palamente, Molaokakanywa woo o felelwa ke mošomo, e fela Molaokakanywa ka ge o fetišitšwe ke Seboka peleng o ka fetišwa gape ke Seboka sa Maloko a Palamente, efela ka thekgo ya bonyane bja dibouto tše e ka bago peditharong tša maloko a yona.
  11. Molaokakanywa wo o fetišitšwego ke Seboka go ya ka temana ya (e), (i) goba (j) swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
 2. Ge Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e fetiša Molaokakanywa wo go ukangwego ka wona karolwaneng ya (3), Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Seboka go lekolwa go ya ka ditshepedišo tše di latelago:
  1. Khansele e swanetše go -
   1. fetiša Molaokakanywa;
   2. fetiša Molaokakanywa wo o fetotšwego; goba
   3. gana Molaokakanywa.
  2. Molaokakanywa woo o fetišitšwego ke Seboka go ya ka temana ya (a)(i) o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  3. Ge Seboka se ka fetiša Molaokakanywa woo o fetotšwego, Molaokakanywa woo o fetotšwego o swanetše go fetišetšwa go Khansele, gomme ge Seboka se ka fetiša Molaokakanywa woo o fetotšwego, o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  4. Ge Seboka se ka gana Molaokakanywa, goba ge Khansele e ka gana go fetiša Molaokakanywa wo o fetotšwego wo o fetišeditšwego go yona go ya ka temana ya (c), Molaokakanywa le, mo go kgonegago, gape le Molaokakanywa wo o fetotšwego o swanetše go romelwa Komiting ya Bolamodi, yeo e kwanago ka -
   1. Molaokakanywa bjalo ka ge o fetišitšwe ke Khansele;
   2. Molaokakanywa wo o fetotšwego bjalo ka ge o fetišitšwe ke Seboka; goba
   3. sebopego se sengwe sa Molaokakanywa.
  5. Ge Komiti ya Bolamodi e sa kgone go dumelelana ka gare ga matšatši a 30 morago ga ge Molaokakanywa o fetišeditšwe go yona, Molaokakanywa woo o tla felelwa ke mošomo.
  6. Ge Komiti ya Bolamodi e dumelelana ka Molaokakanywa ka ge o fetišitšwe ke Khansele, Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Seboka sa Maloko a Palamente, ge Seboka se ka fetiša Molaokakanywa woo, Molaokakanywa woo o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  7. Ge Komiti ya Bolamodi e dumelelana ka Molaokakanywa wo o fetošitšwego ka ge o fetišitšwe ke Seboka, Molaokakanywa woo o swanetše go fetišetšwa go Khansele, ge o ka fetišwa ke Khansele, o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  8. Ge Komiti ya Bolamodi e dumelelana ka sebopego se sengwe sa Molaokakanywa, sebopego seo sa Molaokakanywa se swanetše go fetišetšwa go bobedi Khansele le go Seboka, ge o ka fetišwa ke Khansele, o swanetše go romelwa go Mopresidente go amogelwa.
  9. Ge Molaokakanywa wo o fetišeditšwego go Seboka go ya ka temana ya (f) goba (h) o sa fetišwe ke Seboka, Molaokakanywa woo o felelwa ke mošomo.
 3. Molaokakanywa o swanetše go lekolwa go ya ka tshepedišo yeo e beilwego ke karolwana ya (1) goba karolwana ya (2) ge e le gore o wela ka gare ga lefelo la tirišo leo le beilwego ka Šetulong ya 4 goba o hlagiša melao yeo e ukangwago go ye nngwe ya dikarolo tše di latelago:
  1. karolo ya 65 (2);
  2. karolo ya163;
  3. karolo ya 182;
  4. karolo ya 195 (3) le (4);
  5. karolo ya 196; le
  6. karolo ya 197.
 4. Molaokakanywa o swanetše go lekolwa go ya ka tshepedišo yeo e beilwego ke karolwana ya (1) ge e le gore e hlagiša melao yeo e -
  1. ukangwego karolong ya 44 (2) goba 220 (3); goba
  2. ukangwego Kgaolong ya 13, yeo e akaretšago tlhagišo ye nngwe le ye nngwe yeo e amago dikgahlego tša ditšhelete tša lekala la profense la mmušo.

   [Temana ya (b) e tšeetšwe legato ke 1 ya Molaophetošwa wa Bolesometee wa Molaotheo wa 2003.]

 5. Molaokakanywa wo o ukangwego karolong ya 42 (6) o swanetše go lekolwa go ya ka tshepedišo yeo e beilwego ke karolwana ya (1) ka ntle le ge e le gore-
  1. ge Seboka sa Maloko a Palamente se boutela Molaokakanywa, ditlhagišo tša karolo ya (53)(1) ga di šome; lebakeng le, Molaokakanywa o ka no fetišwa fela ge e le gore dibouto tše dintši tša maloko a Seboka di o thekga; le
  2. ge Molaokakanywa o ka fetišetšwa go Komiti ya Bolamodi, melawana ye e latelago e a šoma:
   1. Ge Seboka sa Maloko a Palamente se tšea Molaokakanywa bjalo ka ge o ukangwa karolwaneng ya (1)(g) goba (h), Molaokakanywa woo o ka diragatšwa fela ge bontši bja dibouto tša maloko a Seboka di o thekga.
   2. ge Seboka sa Maloko a Palamente se lekola le go lekodišiša Molaokakanywa wo o ukangwago karolwaneng ya (1)(e), (i) goba (j), Molaokakanywa woo o ka no fetišwa fela ge e le gore peditharong ya dibouto tša maloko a Seboka di o thekga.
 6. Karolo ye ga e ame Melaokakanywa ya ditšhelete.

77. Melaokakanywa ya Ditšhelete

 1. Molaokakanywa ke Molaokakanywa wa ditšhelete ge o -
  1. lekanyetša ditšhelete;
  2. lefiša metšhelo ya setšhaba, makgetho, metšhelo ya dithoto goba metšhelo ya tlaleletšo;
  3. fediša le go fokotša, go se sa amogela dithekgo go tšwa go, metšhelo e mengwe le e mengwe ya setšhaba makgetho, metšhelo ya dithoto goba metšhelo ya tlaleletšo; goba
  4. o dumelela ditefedišothwii go tšwa go Sekhwama sa Setšhaba sa Ditšhelete, ntle le ge Molaokakanywa wo o ukangwego karolong ya 214 o dumelela ditefedišo thwii.
 2. Molaokakanywa wa ditšhelete ga se wa swanela go šoma ka taba ye itšego ka ntle le ge-
  1. taba yeo e sepelelana le tekanyetšo ya tšhelete;
  2. e gapeletša, e fediša goba e fokotša metšhelo ya setšhaba, makgetho, metšhelo ya dithoto le metšhelo ya tlaleletšo;
  3. go se sa amogela dithekgo go tšwa go metšhelo ya setšhaba, makgetho, metšhelo ya dithoto le metšhelo ya tlaleletšo; goba
  4. go dumelela ditefedišothwii go tšwa go Sekhwama sa Setšhaba sa Ditšhelete.
 3. Melaokakanywa ka moka e swanetše go lekolwa go ya ka tshepedišo ye e beilwego ke karolwana ya 75. Molao wa Palamente o swanetše go hlagiša tshepedišo Go fetoša Melaokakanywa ya ditšhelete pele ga Palamente.

  [Karolo ya 77 e tšeetšwe legato ke karolwana ya 2 ya Molaophetošwa wa Bošupa wa Molaotheo wa 2001.]

78. Komiti ya Bolamodi

 1. Komiti ya bolamodi e bopša ke-
  1. maloko a senyane a Seboka sa Maloko a Palamente ao a kgethilwego ke Seboka go latela tshepedišo yeo e beilwego go ya ka melawana le ditaelo tša Seboka gomme e tlišago kemelo ya diphathi ka tekatekano ya go swana le yeo diphathi di emetšwego ka gona, ka go Seboka sa Maloko a Palamente; le
  2. moemedi o tee go tšwa boemeding bja profense ye nngwe le ye nngwe ka go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, yo a kgethilwego ke boemedi.
 2. Komiti ya Bolamodi e dumelelane ka sebopego se itšego sa Molaokakanywa goba e feditše ka taba, ge sebopego seo, goba lehlakore le tee la taba le thekgwa ke-
  1. bonnyane bja baemedi ba bahlano go tšwa go Khansele ya Setšhaba; le
  2. bonnyane bja baemedi ba bahlano ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense.

79. Kamogelo ya Melaokakanywa

 1. Mopresidente o swanetše go amogela le go saena Molaokakanywa wo o fetišitšwego go ya ka Kgaolo ye goba, ge Mopresidente a na le kgonono ka go ba molao ga Molaokakanywa, a o bušetše morago go Seboka sa Maloko a Palamente gore o lekolwe lefsa.
 2. Melawana le ditaelo tšeo di kopanetšwego di swanetše go hlagiša tshepedišo ya go lekola Molaokakanywa gape ke Seboka sa Maloko a Palamente le go kgatha tema ga Khansele ya Setšhaba ya Diprofense ka tshepedišong.
 3. Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e swanetše go kgatha tema go lekoleng lefsa ga Molaokakanywa wo Mopresidente a o bušeditšego morago ka go Seboka sa Maloko a Palamente, ge-
  1. dikgonono tša Mopresidente ka ga go ba molaong ga Molaokakanywa go amana le mokgwa wa tshepedišo wo o amago Khansele; goba
  2. karolo ya 74(1), (2) goba 3(b) goba 76 e be e dirišitšwe go fetišweng ga Molaokakanywa.
 4. Ge e le gore ka morago ga go lekola lefsa, Molaokakanywa o akaretša ka botlalo dikgonono tša Mopresidente, gona Mopresidente o swanetše go amogela le go saena Molaokakanywa woo, ge go se bjalo, Mopresidente o swanetše go -
  1. amogela le go saena Molaokakanywa; goba
  2. a o fetišetše go Kgorotsheko ya Molaotheo go tšea sephetho ka ga go ba molaong ga wona.
 5. Ge Kgorotsheko ya Molaotheo e ka fetša ka gore Molaokakanywa o mo molaong, Mopresidente o swanetše go o amogela le go o saena.

80. Kgopelo ya maloko a Seboka sa Maloko a Palamente go Kgorotsheko ya Molaotheo

 1. Maloko a Seboka sa Maloko a Palamente a ka dira kgopelo go Kgorotsheko ya Molaotheo go fiwa taelo ya gore Molao wa Palamente, ka moka ga wona, goba karolo ya wona ga e molaong.
 2. Kgopelo -
  1. e swanetše go thekgwa ke bonyane teetharong ya Seboka sa Maloko a Palamente; gape
  2. e swanetše go dirwa matšatšing a 30 morago ga ge Mopresidente a amogetše le go saenela molao woo.
 3. Kgorotsheko ya Molaotheo e ka laela gore Molao ka moka goba karolo ya wona ye lego yona taba ya kgopelo go ya ka karolwana ya (1) ga o na maatla go fihlela Kgorotsheko e tše a sephetho sa tiragatšo ge-
  1. kgahlego ya toka e nyaka se; le
  2. kgopelo e na le kgonagalo ye e bonalago ya katlego.
 4. Ge kgopelo e se ya atlega, ebile e ile ya se be le kgonagalo ye e bonalago ya katlego, Kgorotsheko ya Molaotheo e ka laela gore bakgopedi ba lefe ditshenyegelo.

81. Phatlalatšo ya Melao

Molaokakanywa wo o amogetšwego le go saenelwa ke Mopresidente e ba Molao wa Palamente, ebile o swanetše go phatlalatšwa ka pela gomme o thoma go šoma le semeetseng ge o phatlaladitšwe goba go tloga nakong yeo o beilwego ke Molao.

82. Go lota ga Melao ya Palamente

Khopi ya Molao wa Palamente yeo e saennwego ke bohlatse bjo bo feletšego bja ditlhagišo tša Molao gomme, morago ga go phatlalatšwa, o swanetše go išwa go Kgorotsheko ya Molaotheo go lotwa.