Kgaolo ya 6: Diprofense (103-150)

103. Diprofense

 1. Repabliki e na le diprofense tše di latelago:
  1. Kapa-Bohlabela;
  2. Freistata;
  3. Gauteng;
  4. KwaZulu-Natala;
  5. Mpumalanga;
  6. Kapa-Leboa;
  7. Limpopo;
  8. Leboa-Bodikela;
  9. Kapa-Bodikela.

  [Temana ya (1) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 3 ya Molaophetošwa wa Bolesometee wa Molaotheo wa 2003 mme e tšeetšwe legato ke karolo ya 1 ya ya Molaophetošwa wa Bolesomepedi wa Molaotheo wa 2005.]

 2. Mafelo a thutafase a diprofense tše emetšwego a na le mafelo a thutafase ao a tšweletšego memepeng ye farologanego ye hlalošitšwego go Tsebišo ye go Šetule ya 1A.

  [Karolo ya (2) e tšeelwa legato ke karolo ya 1 ya ya Molaophetošwa wa Bošupa wa Molaotheo wa 2005.]

  1. Neng goba neng ge lefelo la thutafase le akanywa ka go fetošwa go Molaotheo, Molao wa Palamente o ka abela magato a go sepetša, mo nakong ye kwagalago, ditlamorago tša semolao, tše kgonegago goba dife goba dife tša go kakanyo ye.
  2. Molao wa Palamente wo hlalošitšwego go tema (a) o ka tsenywa tirišong mme wa diragatšwa pele phetoše ye ya Molaotheo e diragatšwa, efela mešomo efe goba efe ya profense, matlole, ditokelo, ditlamego, ditshwanelo goba dikoloto di ka fetišetšwa fela go ya ka Molao morago ga phetošo go Molaotheo di diragatšwa.

  [Karolo ya 103 e tšeetšwe legato ke karolo 1 ya Molaophetošwa wa Bolesomepedi wa Molaotheo wa 2005.]

Makgotlapeamelao a Diprofense

104. Maatla a go bea melao a diprofense

 1. Maatla a profense a go dira melao a beilwe godimo ga lekgotlapeamelao la yona, gomme a fa lekgotlapeamelao la profense maatla a -
  1. go amogela molaotheo wa profense yeo goba go fetola molaotheo ofe goba ofe wo o fetišitšwego ke lona go ya ka ditaelo tša dikarolo tša 142 le 143;
  2. go fetiša melao legatong la profense ya lona mabapi le-
   1. taba ye nngwe le ye nngwe ya tirišo yeo e lego lefelong la mošomo ka lenaneong la Šetulo ya 4;
   2. taba ye nngwe le ye nngwe ya tirišo yeo e lego lefelong la mošomo ka go Šetulo 5;
   3. taba ye nngwe le ye nngwe yeo e welago ka ntle ga mafelo a mošomo gomme e, filwego profense thwii ke molao wa setšhaba; le
   4. taba ye nngwe le ye nngwe yeo tlhagišo ya Molaotheo e ukangwago go diriša ga melao ya profense; le
  3. go abela maatla a mangwe le a mangwe a molao wa yona go Khansele ya Mmasepala profenseng yeo.
 2. Lekgotlapeamelao la profense, ka sephetho seo se tšerwego ka thekgo ya bonyane bja dibouto tša peditharong ya maloko a yona, e ka kgopela Palamente go fetoša leina la profense yeo.
 3. Lekgotlapeamelao la profense le tlangwa ke Molaotheo fela, gomme ge le fetišitše molaotheo wa profense ya yona, gona e tlangwa le gape ke molaotheo woo, ebile e swanetše go ya ka, ka gare ga mellwane ya Molaotheo le ya Molaotheo wa profense.
 4. Molao wa profense mabapi le taba yeo e tlogago e le bohlokwa, goba e lebanego le phethagatšo ya maleba ya maatla ao a amago taba efe goba efe yeo e lego go Šetulo ya 4, mabakeng ka moka ke molao woo o amago taba ye e lego go Šetulo 4.
 5. Lekgotlatheramelao la profense le ka digela Seboka sa Maloko a Palamente molao woo o amago taba ye e lego ka ntle ga maatla a lekgotlapeamelao, goba taba yeo e lego gore Molao wa Palamente o laola molao wa Profense.

105. Sebopego le dikgetho tša makgotlapeamelao a diprofense

 1. Lekgotlapeamelao la Profense le bopilwe ke basadi le banna bao ba kgethilwego bjalo ka maloko go ya ka lenaneo la dikgetho leo-
  1. le beilwego ke molao wa naga;
  2. le theilwego godimo ga karolo ya Profense yeo ya lenaneo la tlwaelo la bakgethi la setšhaba;
  3. leo le hlagišago bonyane bja mengwaga ya go bouta e 18; le
  4. o feleletša, ka kakaretšo, ka boemedi bja tekatekano.

  [Karolwana ya (1) e fetošitšwe ke karolwana ya 3 ya Molaophetošwa wa Bolesome wa Molaotheo wa 2003 le karolo 3 ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

 2. Lekgotlapeamelao la profense le bopša ke maloko a magareng ga a 30 le 80. Palo ya maloko, yeo e ka fapanago go ya ka profense, e swanetše go bewa go ya ka fomula yeo e beilwego go ya ka molao wa naga.

106. Boleloko

 1. Moagi yo mongwe le yo mongwe yo a loketšwego ke go boutela Seboka sa Maloko a Palamente o na le tshwanelo ya go ka ba leloko la lekgotlapeamelao la profense, ka ntle le ge -
  1. mang le mang yo a thwetšwego ke, goba a le tirelong ya mmušo mme a amogela tefo ya go thwalwa moo goba tirelo, ka ntle le -
   1. Tonakgolo le maloko a mangwe a Khuduthamaga ya profense; le
   2. bahlankedi ba bangwe bao mešomo ya bona e sepelelanago le mešomo ya leloko la lekgotlapeamelao la profense, gomme ebile molao wa naga o begile gore e sepelelana le mediro yeo ke;
  2. maloko a Seboka sa Maloko a Palamente, maloko a go ya go ile a Khansele ya Setšhaba ya Diprofense goba maloko a Khansele ya Bommasepala;
  3. boradikoloto bao ba ka se tsošološwego;
  4. mang le mang yo kgorotsheko ya Repabliki e laetšego gore ke wa monagano wa go se felele; goba;
  5. mang le mang yo, morago ga go thoma go šoma ga karolo ye, a bonwago molato a romelwa kgolegong nako ya go feta dikgwedi tše 12 ntle le go ikgethela go lefa faene Repabliking goba ka ntle ga Repabliki, ge e le gore mediro yeo ya molato e be e tšewa bjalo ka molato ka Repabliking, efela ga go na motho yo a ka tšewago bjalo ka yo a rometšwego kgolegong go fihla boipiletšo bja gagwe kgahlanong le kotlo bo šetše bo kwelwegoba go fihla ge kahlolo e šetše e dirilwe. Go lahlegelwa ke ditshwanelo tše di lego temaneng ye go fela morago ga mengwaga ye mehlano morago gage kotlo e fedile.
 2. Motho yo a se nago le tshwanelo ya go ba leloko la lekgotlapeamelao la profense go ya ka karolwana ya (1)(a) goba (b) a ka ba nkgetheng wa lekgotlapeamelao, go hlokometšwe mellwane ye itšego goba mabaka ao a beilwego ke molao wa naga.
 3. Motho o lahlegelwa ke go ba leloko la lekgotlapeamelao la profense ge motho yoo -
  1. a sa hlwe a na le ditshwanelo tša go ba leloko;
  2. a sa be gona ka go lekgotlapeamelao ka ntle le tumelelo ka mabaka a melawana le ditaelo tša lekgotlapeamelao di bolela go lahlegelwa ke boleloko; goba
  3. a sa hlwe a na le ditshwanelo tša go ba leloko la phathi yeo e mo kgethilego bjalo ka leloko la lekgotlapeamelao, ntle le ge leloko leo e le leloko la phathi e nngwe go ya ka Šetulo ya 6A.

  [Karolwana ya (3) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 4 ya Molaophetošwa wa Bolesome wa Molaotheo wa 2003 le ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]

 4. Dikgoba ka go lekgotlatheramelao la profense di swanetše go tlatšwa go ya ka molao wa naga.

107. Keno goba boitlamo

Pele ga ge maloko a lekgotlapeamelao la profense a thoma go phethagatša mešomo ya bona, ba swanetše go ikana le go itlama go botegela Repabliki le ka go obamela Molaotheo go ya ka Šetulo ya 2.

108. Lebaka la Makgotlapeamelao a Diprofense

 1. Lekgotlapeamelao la profense le kgethwa go ba mošomong mengwaga e mehlano.
 2. Ge lekgotlapeamelao la profense le phatlalatšwa go ya ka karolo ya 109, goba ge lebaka la go ba modirong ga lona go fihla mafelelong, Tonakgolo ya profense, go ya ka kgoeletšo, o swanetše go bitša le go bega matšatšikgwedi a dikgetho, tšeo di swanetšego go swarwa mo matšatšing a 90 morago ga go phatlalatšwa ga lekgotlapeamelao goba ge go ba modirong ga lona go fihla mafelelong. Kgoeletšo yeo e ipiletšago e beago matšatšikgwedi a dikgetho e ka dirwa pele goba morago ge go ba modirong ga lekgotlapeamelao go fihla mafelelong.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 1 ya Molaophetošwa wa Bone wa Molaotheo wa 1999.]

 3. Ge dipoelo tša dikgetho tša lekgotlapeamelao la profense di sa begwe mo nakong ye e beilwego mo karolong ya 190, goba ge dikgetho di ka beelwa ka thoko ke kgorotsheko, Mopresidente, ka kgoeletšo, o swanetše go bitša le go bega matšatšikgwedi a dikgetho tše dingwe, tšeo di swanetšego go swarwa mo matšatšing a 90 morago ga go fela ga nako ye e beilwego goba morago ga nako ye dikgetho di ilego tša beelwa ka thoko.
 4. Lekgotlapeamelao la profense le dula le na le maatla a go šoma go tloga nako ya ge e phatlalatšwa goba ge nako ya lona ya go šoma e fihla mafelelong go fihla letšatši pele ga letšatši la mathomo la dikgetho tša Lekgotlapeamelao le le latelago.

109. Phatlalatšo ya Makgotlapeamelao a diprofense pele pakatiro ya wona e fela

 1. Tonakgolo ya profense o swanetše go phatlalatša lekgotlapeamelao ge -
  1. lekgotlapeamelao le amogetše sephetho sa go phatlalala seo se thekgwago ke bontši bja dibouto tša maloko;
  2. mengwaga e meraro e fetile morago ga go kgethwa ga lekgotlapeamelao.
 2. Tonakgolo ya motšwaoswere o swanetše go phatlalatša lekgotlapeamelao ge -
  1. go na le sekgoba kantorong ya Tonakgolo; ge
  2. lekgotlapeamelao le palelwa ke go kgetha Tonakgolo ye mpsha mo matšatšing a 30 morago ga ge sekgoba se hlolegile.

110. Dinako tša go dula le tša maikhutšo

 1. Ka morago ga dikgetho, tulo ya mathomo ya lekgotlapeamelao la profense e swanetše go direga ka nako le letšatši leo le hlaotšwego ke moahlodi yoo a beilwego ke Moahlodimogolo eupša e se be matšatši a 14 morago ga ge dipoelo tša dikgetho di begilwe. Lekgotlapeamelao la profense le ka no tšea sephetho ka ga nako le lebaka la go dula go gongwe ga lona le dinako tša lona tša maikhutšo.

  [Karolwana ya (1) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 8 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

 2. Tonakgolo ya profense e ka no bitša lekgotlapeamelao go tla pitšong yeo e sego ya mehleng go tlo ahlaahla merero ye e ikgethago.
 3. Lekgotlapeamelao le ka no tšea sephetho sa gore le ka kopanela kae ka mehla.

111. Spikara le Motlatšaspikara

 1. Ge e dula la mathomo morago ga go kgethwa, goba ge go tsomega go tlatša sekgala se se itšego, lekgotlapeamelao la profense le swanetše go kgetha Spikara le Motlatšaspikara go tšwa malokong a yona.
 2. Moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo o swanetše go swara marapo ge go kgethwa Spikara. Spikara sona se swara marapo ge go kgethwa Motlatšaspikara.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 9 ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001.]

 3. Tshepedišo yeo e beilweng go Karolo ya A ya Šetulo ya 3 e šomišwa ge go kgethwa Spikara le Motlatšaspikara.
 4. Lekgotlapeamelao la profense le ka tloša Spikara goba Motlatšaspikara mošomong ka go tšea sephetho se se bjalo. Bontši bja maloko a lekgotlapeamelao la profense ba swanetše go ba gona ge go tšewa sephetho.
 5. Go ya ka melawana le ditaelo tša yona, lekgotlapeamelao la profense le ka kgetha batho bao ba ka swarago marapo go tšwa malokong a lona go thuša Spikara le Motlatšaspikara.

112. Diphetho

 1. Ka ntle le ge Molaotheo o laela ka tsela e nngwe -
  1. bontši bja maloko a lekgotlapeamelao la profense bo swanetše go ba gona pele ga ge bouto e ka tšewa mabapi le Molaokakanywa goba go fetolwa ga Molaokakanywa;
  2. bonnyane bja maloko a teetharong bo swanetše go ba gona pele ga ge go ka boutelwa taba efe goba efe pele ga lekgotlapeamelao la profense; gomme
  3. ditaba ka moka tšeo di lego pele ga lekgotlapeamelao la profense di phethwa ka bontši bja dibouto tšeo di dirilwego.
 2. Leloko la Lekgotlapeamelao la profense leo le swerego marapo kopanong ya lekgotlapeamelao la profense ga le na bouto ya ngangišano, efela -
  1. le swanetše go dira bouto ya makgaolakgang ge go na le palo ya dibouto tša go lekana mahlakoreng ka moka a taba; gomme
  2. a ka dira bouto ya ngangišano ge taba e swanetše go phethwa ka thekgo ya dibouto tša bonyane bja peditharong ya maloko a lekgotlapeamelao la profense.

113. Ditokelo tša baemedi ba go ya go ile ba makgotlapeamelao a diprofense

Ditokelo tša baemedi ba go ya go ile ba makgotlapeamelao a diprofense ba go ya go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense ba ka tla, ebile ba ka bolela ka, makgotlapeamelao a diprofense a tšona le dikomiti tša yona, efela ba ka se boute. Lekgotlapeamelao le ka nyaka moemedi wa go ya go ile go tla ka lekgotlapeamelaong goba dikomiting tša lona.

114. Maatla a Makgotlapeamelao a diprofense

 1. Ge e šomiša maatla a yona a go hlama melao, lekgotlapeamelao la profense e ka-
  1. hlokomela, hlama, fetola goba go gana molao wo itšego pele ga lekgotlapeamelao la profense; gape
  2. thoma goba go rulaganya melao, ka ntle le Melaokakanywa ya ditšhelete.
 2. Lekgotlapeamelao la profense le swanetše go loga maano a-
  1. go kgonthišiša gore ditho ka moka tša khuduthamaga ya profense lekaleng la mmušo wa setšhaba di ikarabela go yona; le
  2. go dula e hlokometše diphošo tša-
   1. tirišo ya maatla a khuduthamaga ya profense, go akaretšwa tiragatšo ya melao; le
   2. lefapha le lengwe le le lengwe la profense la mmušo.

115. Bohlatse goba tshedimošo pele ga makgotlapeamelao a diprofense

 1. Lekgotlapeamelao la profense goba e nngwe ya dikomiti tša lona e ka-
  1. bitša motho yo mongwe le yo mongwe go tla pele ga yona go fa bohlatse ka boikano goba ka go itlama, goba go tliša ditokumente;
  2. nyaka gore motho yo mongwe le yo mongwe goba sehlongwa sa profense go bega go lona;
  3. gapeletša, go ya ka molao wa profense goba ka melawana le ditaelo, motho yo mongwe le yo mongwe goba sehlongwa se sengwe go obamela dipitšo goba senyakwa go ya ka temana ya (a) goba ya (b); le
  4. go amogela dingongorego, dikgopelo goba ditšhišinyo go tšwa go batho ba bangwe bao ba nago le kgahlego goba dihlongwa.

116. Dithulaganyo tša ka gare, ditherišano le ditshepedišo tša makgotlapeamelao a diprofense

 1. Lekgotlapeamelao la profense le ka -
  1. beakanya le go laola dithulaganyo tša yona tša ka gare, ditshepetšo le ditshepedišo; le go
  2. hlama melawana le ditaelo tšeo di amago mešomo ya yona, go lebeletšwe temokrasi ya kemedi le go kgatha tema, maikarabelo, ponagatšo le go ba le seabe setšhabeng.
 2. Melawana le ditaelo tša lekgotlapeamelao la profense di swanetše go beakanyetša -
  1. go hlongwa, tlhamo, maatla, mešomo, tshepedišo, le lebaka la dikomiti tša yona;
  2. go kgatha tema ditshepedišong tša lekgotlapeamelao la profense le dikomiti tša yona tša diphathi ka moka tše nnyane tše di emetšwego ka go lekgotlapeamelao, ka tsela yeo e sepelelanago le temokrasi;
  3. thušo ya ditšhelete le ya taolo go phathi ye nngwe le ye nngwe yeo e emetšwego ka go lekgotlapeamelao go ya ka tekatekano ya boemedi, go dira gore phathi le moetapele wa yona e phethe mediro ya yona ka go lekgotlapeamelao ka tshwanelo; le
  4. kamogelo ya moetapele wa phathi e kgolo ya kganetšo ka go lekgotlapeamelao bjalo ka Moetapele wa Kganetšo.

117. Tshwanelo

 1. Maloko a lekgotlapeamelao la profense le maloko a profense a go ya go ile ka go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense -
  1. a na le tokologo ya go bolela ka go lekgotlapeamelao le ka dikomiting tša lona, ge fela go šetšwa melawana le ditaelo tša yona; gomme
  2. ba ka se išwe tshekong ka melato ya segae goba ya bosenyi, go swarwa, go golegwa goba ditshenyo tša-
   1. se sengwe le se sengwe seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego go lekgotlapeamelao goba go e nngwe ya dikomiti tša lona; goba
   2. se sengwe le se sengwe seo se utullotšwego ka lebaka la seo ba se boletšego, ba se tšweleditšego pele goba ba se išitšego go lekgotlapeamelao goba go e nngwe ya dikomiti tša lona.
 2. Ditshwanelo le ditokologo tše dingwe tša lekgotlapeamelao le maloko a lona di tla laolwa ke molao wa naga.
 3. Meputso, diputseletšo le mehola tšeo di lefelwago maloko a lekgotlapeamelao la profense di dirwa thwii go tšwa Sekhwameng sa Profense sa Ditšhelete.

118. Phihlelelo le go tšea karolo ga setšhaba Sebokeng sa Maloko a Palamente

 1. Lekgotlapeamelao la profense le swanetše -
  1. go nolofatša go tšea karolo ga setšhaba go hlameng ga melao le ditshepedišo tše dingwe tša lekgotlapeamelao le dikomiti tša lona; le
  2. go dira mediro ya yona phatlalatša le go dula ga yona, le tša dikomiti tša yona pepeneneng, eupša go ka tšewa magato a go kwala-
   1. go laola go tsena ga batho, go akaretšwa le go tsena ga boraditaba ka go lekgotlapeamelao le ka dikomiting tša lona; le
   2. go beakanyetša go phuruphutšwa ga motho o mongwe le o mongwe, mo go swanetšego, kganetšo ya go tsena ka, goba go ntšhiwa ga motho ofe goba ofe.
 2. Lekgotlapeamelao la profense le ka se kgetholle batho, go akaretšwa boraditaba, tulong ya komiti ka ntle le ge seo se kwešišega ebile go le molaong go dira bjale setšhabeng seo se lokologilego sa temokrasi.

119. Tšweletšo ya Melaokakanywa

Ke fela maloko a Khuduthamaga ya profense goba komiti goba leloko la lekgotlapeamelao la profense leo le ka tšweletšago Molaokakanywa ka go lekgotlapeamelao, gomme ke fela leloko la Khuduthamaga le le rwelego maikarabelo a merero ya ditšhelete tša profense le le ka tšweletšago Molaokakanywa wa ditšhelete ka go lekgotlapeamelao la profense.

120. Melaokakanywa ya Ditšhelete

 1. Molaokakanywa ke Molaokakanywa wa ditšhelete ge o-
  1. lekanyetša ditšhelete;
  2. lefiša metšhelo ya setšhaba, makgetho, metšhelo ya dithoto goba metšhelo ya tlaleletšo;
  3. fediša le go fokotša, go se sa amogela dithekgo go tšwa go, metšhelo e mengwe le e mengwe ya setšhaba makgetho, metšhelo ya dithoto goba metšhelo ya tlaleletšo; goba
  4. dumelela ditefedišothwii go tšwa go Sekhwama sa Profense sa Ditšhelete.
 2. Molaokakanywa wa ditšhelete ga se wa swanela go šoma ka taba ye itšego ka ntle le ge-
  1. taba yeo e sepelelana le tekanyetšo ya tšhelete;
  2. e gapeletša, e fediša goba e fokotša metšhelo ya setšhaba, makgetho, metšhelo ya dithoto le metšhelo ya tlaleletšo;
  3. go se sa amogela dithekgo go tšwa go metšhelo ya profense, makgetho, metšhelo ya dithoto le metšhelo ya tlaleletšo; goba
  4. go dumelela ditefedišothwii go tšwa go Sekhwama sa Profense sa Ditšhelete.
 3. Molao wa profense o swanetše go hlagiša tshepedišo yeo lekgotlapeamelao la profense le ka fetošago Molaokakanywa ya ditšhelete.

  [Karolo ya 120 e tšeetšwe legato ke karolwana ya 3 ya Molaophetošwa wa Bosupa wa Molaotheo wa 2001.]

121. Kamogelo ya Melaokakanywa

 1. Tonakgolo e swanetše go amogela le go saena Molaokakanywa wo o fetišitšwego ke lekgotlapeamelao la profense go ya ka Kgaolo ye goba, ge Tonakgolo a na le kgonono ka go ba molaong ga Molaokakanywa, a o bušetše morago go lekgotlapeamelao gore o lekolwe lefsa.
 2. Ge e le gore ka morago ga go lekola lefsa, Molaokakanywa o akaretša ka botlalo dikgonono tša Tonakgolo, gona Tonakgolo o swanetše go amogela le go saena Molaokakanywa woo; ge go se bjalo, Tonakgolo e swanetše go-
  1. amogela le go saena Molaokakanywa; goba
  2. a o fetišetše go Kgorotsheko ya Molaotheo go tšea sephetho ka ga go ba molaong ga wona.
 3. Ge Kgorotsheko ya Molaotheo e ka fetša ka gore Molaokakanywa o mo molaong, Tonakgolo e swanetše go o amogela le go o saena.

122. Kgopelo ya maloko ka go Kgorotsheko ya Molaotheo

 1. Maloko a lekgotlapeamelao la profense a ka dira kgopelo go Kgorotsheko ya Molaotheo go fiwa taelo ya gore Molao wa profense ka moka ga wona, goba karolo ya wona ga e molaong.
 2. Kgopelo -
  1. e swanetše go thekgwa ke bonnyane teetharong ya maloko a lekgotlapeamelao la profense; gape
  2. e swanetše go dirwa matšatšing a 30 morago ga ge Tonakgolo a amogetše le go saenela molao woo.
 3. Kgorotsheko ya Molaotheo e ka laela gore Molao ka moka goba karolo ya wona e lego yona taba ya kgopelo go ya ka karolwana ya (1) ga o na le maatla go fihla ge Kgorotsheko e tšere sephetho ka kgopelo ge-
  1. kgahlego ya toka e nyaka se; le
  2. kgopelo e na le kgonagalo ye e bonalago ya katlego.
 4. Ge kgopelo e se ya atlega, ebile e ile ya se be le kgonagalo ye e bonalago ya katlego, Kgorotsheko ya Molaotheo e ka laela gore bakgopedi ba lefe ditshenyegelo.

123. Phatlalatšo ya Melao ya profense

Molaokakanywa wo o amogetšwego le go saenelwa ke Tonakgolo e ba Molao wa profense, ebile o swanetše go phatlalatšwa ka pela gomme o thoma go šoma le semeetseng ge o phatlaladitšwe goba go tloga nakong yeo o beilwego ke Molao.

124. Go lota ga Melao ya profense

Khopi ya Molao wa profense yeo e saennwego ke bohlatse bjo bo feletšego bja ditlhagišo tša Molao woo gomme, morago ga go phatlalatšwa, o swanetše go išwa go Kgorotsheko ya Molaotheo go lotwa.

Dikhuduthamaga tša Diprofense

125. Maatlaphethiši a diprofense

 1. Maatlaphethiši a profense a filwe Tonakgolo ya profense yeo.
 2. Tonakgolo o diragatša maatlaphethiši, gammogo le maloko a mangwe a Khuduthamaga, ka go-
  1. diragatša melao ka moka ka profenseng;
  2. diragatša melao ka moka ya naga ka gare ga mollwane wa yona wa mešomo woo o beilwego ka go Šetulo ya 4 goba ya 5 ka ntle le ge Molaotheo goba Molao wa Palamente o hlagiša ka tsela e nngwe;
  3. laola ka profenseng, melao ya naga ka ntle ga mellwane ya yona ya mešomo yeo e beilwego ka go Šetulo ya 4 goba ya 5, taolo yeo e filwego khuduthamaga ya profense go ya ka Molao wa Palamente;
  4. go dira le go diragatša melaotshepetšo ya profense;
  5. kgokaganya mediro ya taolo ya profense le dikgoro tša yona;
  6. go rulaganya le go thoma melao ya profense; le
  7. phethagatša mediro e mengwe le e mengwe yeo e filwego khuduthamagaya profense go ya ka Molaotheo goba ka Molao wa Palamente.
 3. Profense e na le maatla a phetišo go ya ka karolwana ya (2)(b) fela go fihla moo profense e nago le bokgoni bja taolo bja go tšea maikarabelo gabotse. Mmušo wa setšhaba, ka go diriša molao le dikgato tše dingwe, o swanetše go thuša diprofense go hlabolla bokgoni bja taolo bjo bo nyakegago mo phethagatšong ya bolaodi, e lego go phetheng mediro yeo e laeditšwego go karolwana ya (2).
 4. Phapano e nngwe le ye nngwe mabapi le bokgoni bja profense bja taolo ya merero ka moka e swanetše go romelwa go Khansele ya Setšhaba ya Diprofense gore e rarollwe mo matšatšing a 30 morago ga go romelwa go Khansele.
 5. Go ya ka Karolo ya 100, go tsenywa tšhomišong ga molao wa profense mo profenseng ke maatla ao a lebanego Khuduthamaga ya profense e nnoši.
 6. Khuduthamaga ya profense e swanetše go šoma go ya ka-
  1. Molaotheo; le
  2. Molaotheo wa profense ge e le gore molaotheo wa profense o šetše o fetišitšwe.

126. Kabo ya mešomo

 1. Leloko la Khuduthamaga ya profense le ka abela maatla a itšego goba mošomo ofe goba ofe wo o swanetšego go diragatšwa goba go phethagatšwa go ya ka Molao wa Palamente goba Molao wa profense, go Khansele ya Mmasepala. Kabo-
  1. e swanetše go ba bjalo ka tumelelano magareng ga leloko leo la Khuduthamaga le leloko la Khansele Mmasepala;
  2. e swanetše go sepelelana le Molao woo maatla le mešomo ya maswanedi di dirwago le go phethagatšwa go latela wona; gomme
  3. o thoma go šoma ge Tonakgolo e se no dira kgoeletšo.

127. Maatla le mešomo ya Ditonakgolo

 1. Tonakgolo ya profense e na le maatla le mešomo yeo e filwego kantoro yeo ke Molaotheo le melao efe goba efe.
 2. Tonakgolo ya profense e na le maikarabelo a-
  1. go amogela le go saena Melaokakanywa;
  2. go bušetša Molaokakanywa go lekgotlapeamelao la profense gore o lekolwe lefsa go kgonthišiša gore o molaong;
  3. go fetišetša Molaokakanywa go Kgorongtsheko ya Molaotheo gore e fe sephetho sa gore Molaokakanywa o molaong;
  4. go bitša lekgotlapeamelao la profense go tlo tsenela tulo ye e sego ya mehleng go tlo rera ditaba tše di ikgethilego;
  5. go hloma dikomišene tša dinyakišišo; le
  6. go goeletša referentamo ka profenseng go ya ka molao wa naga.

128. Go kgetha ga Ditonakgolo

 1. Ge e dula la mathomo morago ga go kgethwa, goba ge go tsomega go tlatša sekgala se se itšego, lekgotlapeamelao la profense le swanetše go kgetha Spikara le Motlatšaspikara go tšwa malokong a yona.
 2. Moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo o swanetše go swara marapo ge go kgethwa Spikara. Spikara sona se swara marapo ge go kgethwa Motlatšaspikara.

  [Karolwana ya (2) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 10 ya Molao wa 34 wa 2001.]

 3. Dikgetho tša go tlatša sekgoba ka kantorong ya Tonakgolo di swanetše go swarwa nako le letšatšikgwedi tšeo di beilwego ke Moahlodimogolo, e fela e sego ka morago ga matšatši a 30 morago ga ge sekgoba se hlolegile.

  [Karolwana ya (3) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 10 ya Molaophetošwa wa Botshelela wa Molaotheo wa 2001.]

129. Go thoma modiro ga Ditonakgolo

Tonakgolo ye e kgethilwego e swanetše go thoma modiro mo matšatšing a mahlano morago ga go kgethwa, ka go ikana goba go itlama gore o tla botegela Repabliki le go obamela Molaotheo go ya ka Šetulo ya 2.

130. Pakatiro ya Ditonakgolo

 1. Pakatiro ya Tonakgolo e thoma ge Tonakgolo e thoma modiro gomme e felela ge go eba le sekgoba goba ge motho yo a latelago a kgethilwe go ba Tonakgolo a thoma modiro.
 2. Ga go motho yo a swanetšego go dula setulo sa Botonakgolo makga a go feta a mabedi, eupša ge motho a kgethwa go tlatša sekgoba ka kantorong ya botonakgolo; sebaka sa magareng a go kgethwa ga gagwe le go kgethwa ga Tonakgolo yo a latelago ga se tšewe bjalo ka pakatiro.
 3. Lekgotlapeamelao la profense, ka sephetho seo se tšerwego sa bontši bja bonnyane bja peditharong ya maloko a lona, le ka tloša Tonakgolo setulong fela mabakeng a-
  1. go tlola Molaotheo le melao mo go šiišago;
  2. maitshwaro ao a tlogago a le bohlaswa; goba
  3. go šitwa ke go phethagatša mešomo ya setulo sa gagwe.
 4. Mang le mang yo a tlošitšwego setulong sa Botonakgolo go ya ka karolwana ya 3 (a) goba (b) a ka se neelwe ditshwanelo tša kantoro yeo, le gona ga a swanela go šoma mošomo ofe goba ofe wa setšhaba.

131. Ditonakgolo tša Motšwaoswere

 1. Ge Tonakgolo e se gona Repabliking goba a šitišwa ke mabaka a mangwe go phetha mešomo ya gagwe ya Botonakgolo, goba nakong yeo go nago le sekgoba setulong sa Botonakgolo, mohlankedi go ya ka tatelano ye e latelago, o tla šoma bjalo ka Tonakgolo:
  1. Leloko la Khuduthamaga ya profense leo le kgethilwego ke Tonakgolo.
  2. Leloko la Khuduthamaga ya profense leo le kgethilwego ke maloko a mangwe a Khuduthamaga.
  3. Spikara, go fihlela ge lekgotlapeamelao la profense le kgethile le lengwe la maloko a lona.
 2. Tonakgolo ya Motšwaoswere e na le maikarabelo, maatla le mešomo ya Tonakgolo.
 3. Pele a tšea maikarabelo, maatla le mediro ya Tonakgolo, Tonakgolo ya Motšwaoswere o swanetše go ikana goba go itlama gore o tla botegela Repabliki le go obamela Molaotheo go ya ka Šetulo ya 2.

132. Dikhuduthamaga

 1. Khuduthamaga ya profense e bopša ke Tonakgolo, bjalo ka hlogo ya Khuduthamaga, le maloko ao a sego ka fase ga ba bahlano bao ba sa fetego ba lesome bao ba kgethilwego ke Tonakgolo go tšwa go maloko a lekgotlapeamelao la profense.
 2. Tonakgolo ya profense e kgetha maloko a Khuduthamaga, o ba nea maatla le mešomo gomme o kgona le go ba raka mošomong.

133. Maikarabelo le mešomo

 1. Maloko a khuduthamaga ya profense ba na le maikarabelo a mešomo ya phetišo yeo ba e filwego ke Tonakgolo.
 2. Maloko a Khuduthamaga ya profense a na le maikarabelo a mohlakanelwa le ka bonoši go lekgotlapeamelao phethagatšong ya maatla a bona le go diragatša mešomo ya bona.
 3. Maloko a Khuduthamaga ya profense a swanetše go-
  1. šoma go ya ka Molaotheo, le ge molaotheo wa profense o amogetšwe ka profenseng, gape go ya ka molaotheo woo; le
  2. fa lekgotlapeamelao dipego ka botlalo le gona nako le nako, ka ga merero ye e welago taolong ya bona.

134. Tšwetšopele ya Dikhuduthamaga ka morago ga dikgetho

Ge dikgetho tša lekgotlapeamelao la profense di swarwa, Khuduthamaga le maloko a yona ba dula ba na le maatla a go šoma go fihla motho yoo a kgethilwego go ba Tonakgolo ke lekgotlapeamelao leo le latelago a thoma modiro.

135. Keno goba boitlamo

Pele ga ge maloko a Khuduthamaga ya profense a thoma go phethagatša mešomo ya bona, ba swanetše go ikana le go itlama go botegela Repabliki le ka go obamela Molaotheo go ya ka Šetulo ya 2.

136. Maitshwaro a maloko a Khuduthamaga

 1. Maloko a Khuduthamaga ya profense ba swanetše go itshwara go ya ka mokgwa wa boitshwaro woo o beilwego ke molao wa naga.
 2. Maloko a Khuduthamaga ya profense ga ba swanela go -
  1. amogela mošomo o mongwe o ba lefiwago go wona;
  2. itshwara ka tsela yeo e lego kgahlanong le mešomo ya bona goba go ipea maemong ao a ka tlišago kotsi ya thulano magareng a maikarabelo a bona a semmušo le dikgahlego tša bona tša ka ntle; goba
  3. go šomiša maemo a bona goba tshedimošo yeo ba e filwego, go ikhumiša goba go hola motho yo mongwe ka tsela yeo e sa lokago.

137. Phetišetšo ya mediro

 1. Tonakgolo ka kgoeletšo, a ka fetišetša go leloko le lengwe la Khuduthamaga -
  1. tiragatšo ya molao ofe goba ofe woo o lego matsogong a leloko le lengwe; goba
  2. maatla goba mošomo ofe goba ofe woo o filwego leloko le lengwe ke molao.

138. Kabo ya nakwana ya mešomo

Tonakgolo ya profense a ka abela leloko la Khuduthamaga maatla a itšego goba mošomo wo mongwe le wo mongwe wa leloko le lengwe leo le sego gona mošomong goba leo le šitwago ke go diragatša maatla ao goba go phetha mošomo woo.

139. Tsenogare ya mmušo wa profense go dipušoselegae

 1. Ge mmasepala o sa kgone goba e sa phethagatše mešomo ya wona wa phetišo go ya ka Molaotheo goba molao, khuduthamaga ya profense ye e swanetšego e tla tsena taba yeo ka go tšea magato a go swanela go kgonthišiša phethagatšo ya mošomo woo, go akaretšwa-
  1. go ntšha taelo yeo e lebišitšwego go Khansele ya Mmasepala, moo go hlalošwago bogolo bja go palelwa go phetha mešomo ya yona le go bolela ka magato ao a swanetšego go tšewa phethagatšong ya tshwanelo yeo; le
  2. go tšea maikarabelo a go phethagatša mošomo woo mmasepaleng woo go fihlela moo go swanetšego go-
   1. tšwetšapele maemo a bohlokwa a naga goba go bea maemo a bonnyane go phetheng ga ditirelo;
   2. thibela Khansele yeo ya Mmasepala go tšea magato ao a sa kwagalego ao e ka bago ditšhitišo go dikgahlego tša mmasepala o mongwe goba nageng ka moka.
   3. tšwetšapele botee bja ekonomi; goba
  3. go phatlalatša Khansele ya Mmasepala le go kgetha molaodi go fihlela ge Khansele e mpsha ya Mmasepala go begilwe gore e kgethilwe, ge e le gore mabaka ao e sego a tlwaelo e dumelela seo.
 2. Ge khuduthamaga ya profense e ka tsena taba ya mmasepala ka bogare go ya ka karolwana ya (1)(b) –
  1. e swanetše go romela tsebišo ya tsenogare ye e ngwadilwego go -
   1. leloko la Kabinete leo le nago le maikarabelo a pušoselegae;
   2. lekgotlapeamelao la profense leo le amegago le Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, mo matšatšing a 14 ka morago ga ge tsenogare e thomile;
  2. tsenogare e swanetše go fela ge -
   1. leloko la Kabinete leo le nago le maikarabelo a merero ya pušoselegae le sa dumele tsenogare yeo mo matšatšing a 28 morago ga ge tsenogare e thomile goba mafelelong nako yeo ge e se ya dumelelwa tsenogare yeo; goba
   2. Khansele e sa dumele tsenogare yeo mo matšatšing a 180 morago ga ge tsenogare e thomile goba mafelelong nako yeo ge e se ya dumelelwa tsenogare yeo; gomme
  3. Khansele e swanetše, ge tsenogare e ntše e tšwelapele, go lekola lefsa tsenogare nako le nako ebile e ka dira ditigelo tše itšego tša maleba go khuduthamaga ya profense.
 3. Ge Khansele ya Mmasepala e phatlalatšwa go ya ka karolwana ya (1)(c) –
  1. khuduthamaga ya profense e swanetše go romela semeetseng tsebišo ya tsenogare ye e ngwadilwego go -
   1. leloko la Kabinete leo le nago le maikarabelo a merero ya pušoselegae; le
   2. lekgotlapeamelao la profense leo le amegago le Khansele ya Setšhaba ya Diprofense; gomme
  2. ge phatlalatšo e diragala mo matšatšing a 14 go tloga letšatšikgweding leo tsebišo e amogetšwego ka lona ke Khansele ka ntle le ge le phaetšwe thoko ke leloko leo la Kabinete goba Khansele pele ga ge matšatši ao a 14 a fela;
 4. Ge mmasepala o sa kgone goba o sa phethagatše mošomo go ya ka Molaotheo goba ka molao go amogela ditekanyetšo goba magato a go tšweletša ditseno ao a swanetšego go diragatša ditekanyetšo, khuduthamaga ye e amegago ya profense e swanetše go tsenagare ka go tšea magato ao a swanetšego go kgonthišiša gore ditekanyetšo goba magato ao a go tšweletša ditseno a a amogelwa, go akaretšwa Khansele ya Mmasepala le-
  1. go kgetha molaodi go fihlela ge Khansele e mpsha ya Mmasepala e begilwe gore e kgethilwe; le
  2. go amogela ditekanyetšo tša motšwaoswere goba magato a go tšweletša ditseno go thuša go šoma ga go tšwelapele ga mmasepala.
 5. Ge mmasepala, ka lebaka la mathata ka mererong ya wona ya ditšhelete, e tlolong ya go šiiša ya go tšwelapele ya ditlamego tša yona go aba ditirelo tša motheo goba go fihlelela maikarabelo a wona a ditšhelete, goba e amogela gore e palelwa ke go fihlelela ditlamego tša yona goba maikarabelo a yona a ditšhelete, khuduthamaga ye e amegago e swanetše go -
  1. gapeletša maano a go tsoga gape ao a ikemišeditšego go šireletša bokgoni bja mmasepala bja go fihlelela ditlamego tša yona go go aba ditirelo tša motheo goba go fihlelela maikarabelo a wona a ditšhelete, ao-
   1. ao a tla beakanywa go ya ka molao wa naga; le go
   2. tlama mmasepala tiragatšong ya wona ya maatla a molao le a taolo, eupša go bogolo bjo bo nyakegago go rarolla mathata mererong ya wona ya ditšhelete; le
  2. go phatlalatša Khansele ya Mmasepala, ge mmasepala o sa kgone go amogela magato a molao, go akaretša ditekanyetšo goba magato a mangwe le a mangwe a go tšweletša ditseno, ao a nyakegago go diragatša maano a go tsoga gape, le
   1. go kgetha molaodi go fihlela ge Khansele e mpsha ya Mmasepala e begilwe gore e kgethilwe; le
   2. go amogela ditekanyetšo tša motšwaoswere goba magato a mangwe a go tšweletša ditseno go thuša go šoma ga go tšwelapele ga mmasepala; goba
  3. ge Khansele ya Mmasepala e sa phatlalatšwe go ya ka temana ya (b), ya tšea maikarabelo a go diragatša magato a go tšweletša ditseno moo e lego gore mmasepala o ka se goba wa se diragatše magato a go tsoga gape.
 6. Ge khuduthamaga ya profense e ka tsena taba ya mmasepala ka bogare go ya ka karolwana ya (4) goba ya (b), e swanetše go romela tsebišo ya tsenogare ye e ngwadilwego go-
  1. leloko la Kabinete leo le nago le maikarabelo a merero ya pušoselegae;
  2. lekgotlapeamelao la profense leo le amegago le Khansele ya Setšhaba ya Diprofense, mo matšatšing a šupa ka morago ga ge tsenogare e thomile.
 7. Ge khuduthamaga ya profense e ka se kgone goba e sa goba e sa diragatše maatla a yona gabotse goba e sa phethagatše mešomo yeo e beilwego karolwaneng ya (4) goba ya (5), khuduthamaga ya setšhaba e swanetše go tsenagare go ya ka karolwana ya (4) goba ya (5) legatong la khuduthamaga ya profense ye e amegago.
 8. Molao wa setšhaba o tla laola tiragatšo ya karolo ye, go akaretša tshepedišo ye e hlamilwego ke karolo ye.

  [Karolo ya 139 e tšeetšwe legato ke karolwana ya 4 ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2003.]

140. Diphetho tša phethišo

 1. Sephetho se se tšerwego ke Tonakgolo se swanetše go ba se se ngwadilwego ge se -
  1. tšerwe go latela molao; goba
  2. se na le ditlamorago tša semolao.
 2. Sephetho se se ngwadilwego sa go tšewa ke Tonakgolo se swanetše go saenelwa gape ke leloko le lengwe la Khuduthamaga ge e le gore sephetho seo se ama mošomo wo o abetšwego leloko leo.
 3. Dikgoeletšo, melawana le didirišwa tše dingwe tša melawana ye mengwe ya profense di swanetše go hwetšagala setšhabeng ka moka.
 4. Melao ya profense e ka laetša ka mokgwa wo e lego gore, le bokgole bjo, didirišwa tše di ukangwego karolwaneng ya (3) di swanetše go -
  1. ahlaahlwa ka lekgotlapeamelao la profense; le go
  2. amogelwa ke lekgotlapeamelao la profense.

141. Ditšhišinyo tša go hloka kholofelo

 1. Ge lekgotlapeamelao la profense, ka bouto ye e thekgwago ke bontši bja maloko a yona e ka fetiša tšhišinyo ya go hloka kholofelo go Khuduthamaga ya profense, go sa akaretšwe Tonakgolo, Tonakgolo e tla swanela ke go bea Khuduthamaga lefsa.
 2. Ge lekgotlapeamelao la profense, ka bouto ye e thekgwago ke bontši bja maloko a yona e ka fetiša tšhišinyo ya go hloka kholofelo go Khuduthamaga ya profense, Tonakgolo le maloko a mangwe a Khuduthamaga ba swanetše go rola modiro.

Melaotheo ya Diprofense

142. Kamogelo ya Melaotheo ya Diprofense

Khuduthamaga ya profense le tla fetiša molaotheo wa profense goba, ge go kgonega, la fetoša molaotheo, ge bonnyane bja peditharong ya maloko a lona ba boutela go amogela Molaokakanywa.

143. Dikagare tša melaotheo ya diprofense

 1. Molaotheo wa profense, goba phetošo ya molaotheo, ga se ya swanela go se latele Molaotheo wo, efela e ka hlagiša-
  1. Khuduthamaga ya profense goba mafapha a khuduthamaga le ditshepedišo tšeo di fapanago le tšeo di hlagišitšwego ka mo Karolong ye; goba
  2. sehlongwa, tema, taolo le maemo a kgoši ya setšo, ge go kgonega.
 2. Tšeo di lego ka go molaotheo wa profense goba phetošo ya molaotheo go ya ka temana ya (a) goba (b) ya karolwana ya (1)-
  1. di swanetše go latela melao ka go karolo ya 1 le Kgaolo ya 3; le
  2. di ka se fe profense maatla afe goba afe goba mešomo yeo e welago-
   1. ka ntle ga mešomo ya profense go ya ka Šetulo ya 4 le ya 5; goba
   2. ka ntle ga maatla le mešomo yeo e filwego profense ke dikarolo tše dingwe tša Molaotheo.

144. Tlhatselo ya melaotheo ya diprofense

 1. Ge lekgotlapeamelao la profense le phasišitše goba le fetošitše molaotheo, Spikara sa lekgotlapeamelao se o swanetše go neela sengwalwa seo sa molaotheo goba diphetošo tša molaotheo go Kgorotsheko ya Molaotheo gore o hlatselwe.
 2. Ga go sengwalwa sa molaotheo wa profense goba diphetogo tšeo di dirwago molaotheong se se tla bago molaong go fihlela ge Kgorotsheko ya Molaotheo e hlatsetše-
  1. gore sengwalwa se fetišitšwe go ya ka karolo ya 142; le
  2. gore sengwalwa ka moka se dumelelana le karolo ya 143.

145. Go saenwa, go phatlalatšwa le go lotwa ga melaotheo ya diprofense

 1. Tonakgolo ya profense e swanetše go amogela le go saena sengwalwa sa molaotheo wa profense goba diphetošo tšeo di hlatsetšwego ke Kgorotsheko ya Molaotheo.
 2. Sengwalwa seo se amogetšwego le go saenwa ke Tonakgolo se swanetše go phatlalatšwa kuranteng ya Mmušo gomme se tsene tirišong ge se seno phatlalatšwa goba nakong ye sa tlago bjalo ka ge go rerilwe go ya ka molaotheo woo goba diphetošo.
 3. Sengwalwa se se saennwego sa molaotheo wa profense goba diphetošo tša molaotheo ke bohlatse bjo bo feleletšego bja ditlhagišo tša sona gomme, ka morago ga phatlalatšo, se swanetše go išwa go Kgorotsheko ya Molaotheo go lotwa.

Melao ye e fapanago

146. Diphapano gare ga melao ya naga le ya profense

 1. Karolo ye e dirišwa mo phapanong gare ga melao ya naga le ya profense ye e welago lekaleng la tirišo le le tšwelelago go Šetulo ya 4.
 2. Melao ya naga yeo e dirišwago ka go swana malebana le naga ka bophara e laola melao ya profense ge fela le lengwe le le lengwe la mabaka a a latelago le ka šetšwa:
  1. Molao wa naga o swaragane le morero woo o ka se kgonego go laolega ka tshwanelo ke molao wo o theilwego ke diprofense di ikemetše ka botšona.
  2. Dikgahlego tša setšhaba ka moka di tsoma gore morero woo o lekolwe ka go swana nageng ka bophara, gomme molao wa setšhaba o fa tshwano yeo ka go thea-
   1. dikelo le maemo;
   2. ditlhako; goba
   3. melawana ya setšhaba.
  3. Molao wa naga o bohlokwa go-
   1. tlhokomelo ya tšhireletšo ya setšhaba;
   2. tlhokomelo ya botee bja ekonomi;
   3. tšhireletšo ya mmaraka wa bohle go ya ka tšhutišo ya dithoto, ditirelo, matlotlo le mešomo;
   4. tšwetšopele ya ditiro tša ditiro tsa ekonomi go tshela mellwane ya diprofense;
   5. tšwetšopele ya dibaka tše di swanago goba diphihlelelo tše di lekanago ditirelong tša mmušo; goba
   6. tšhireletšo ya tikologo.
 3. Molao wa naga o laola molao wa profense ge molao wa naga o ikemišeditše go thibela tiragalo ye e sa swanelago ya profense ye-
  1. e kgethollago go tša ekonomi, tša maphelo goba dikgahlego tša tšhireletšo ya profense e nngwe goba naga ka bophara; goba
  2. e šitiša tiragatšo ya molawana wa ekonomi ya setšhaba.
 4. Ge go na le ngangišano mabapi le tlhokego ya molao wa naga morerong wo o tšweleditšwego karolwaneng ya (2)(c) gomme ngangišano yeo ya tlišwa pele ga kgorotsheko go rarollwa, Kgorotsheko e swanetše go hlompha tumelo goba go ganwa ga molao ke Khansele ya Setšhaba ya Diprofense.
 5. Molao wa profense o na le maatla godimo ga molao wa naga ge karolwana ya (2) goba (3) e sa šome.
 6. Molao wo o hlamilwego go ya ka Molao wa Palamente goba Molao wa profense o ka ba le maatla ge fela molao woo o amogetšwe ke Khansele ya Setšhaba ya Diprofense.
 7. Ge Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e sa tšee sephetho mo matšatšing a 30 a tulo ya yona ya mathomo morago ga ge molao woo o tlišitšwe go yona, molao woo o swanetše go swanetše go sekasekwa mabakeng ka moka gore o amogetšwe ke Khansele.
 8. Ge Khansele ya Setšhaba ya Diprofense e sa amogele molao woo o umakilwego, karolwaneng ya (6), mo e swanetše, matšatšing a 30 a go tšea sephetho ga yona, mabaka a yona a go se amogele molao woo go bolaodi bjoo bo rometšego molao woo go yona.

147. Diphapano tše dingwe

 1. Ge go na le phapano magareng ga molao wa naga le tlhagišo ya molaotheo wa profense mabapi le-
  1. taba yeo Molaotheo o tlogago o e nyaka goba o e ukamago mo tirišong ya molao wa naga, molao wa naga o laola tlhagišo yeo e dirilwego mo go molaotheo wa profense;
  2. tsenatseno ya molao wa naga go ya ka karolo ya 44(2), molao wa naga o laola ditlhagišo tša molaotheo wa profense; goba
  3. taba yeo e lego lekaleng la tirišo leo le lego lenaneong la Šetulo ya 4, karolong ya 146 o šoma bjalo ka ge nke tlhagišo yeo e amegago ya molaotheo wa profense ke molao wa profense wo o ukangwego karolong yeo.
 2. Molao wa naga wo o ukangwego mo karolong ya 44(2) o laola molao wa profense wa mabapi le ditaba tše di ukangwego mo lekaleng la tirišo le le tšweleditšego ka go Šetulo ya 5.

148. Diphapano tšeo di ka se rarollwego

Ge ngangišano mabapi le phapano e ka se rarollwe ke kgorotsheko, molao wa naga ke wona o dirišwago sebakeng sa molao wa profense goba molaotheo wa profense.

149. Maemo a molao wo o se nago maatla

Sephetho sa kgorotsheko sa gore molao o na le maatla go feta o mongwe ga se bolaye molao woo o hlokago maatla, fela molao woo o no se šome nakong yeo ge phapano yeo e ntše e le gona.

150. Tlhathollo ya diphapano

Ge go sekasekwa phapano yeo e lego pepeneneng magareng ga molao wa naga le wa profense, goba gare ga molao wa naga le molaotheo wa profense, kgorotsheko ye nngwe le ye nngwe e swanetše go sekamela tlhathollong yeo e kwalago ya molao goba molaotheo yeo e efogago phapano, godimo ga tlhathollo ye itšego ye e hlolago phapano.