Kgaolo ya 12: Baetapele ba Setšo (211-212)

211. Kamogelo

  1. Dihlongwa, maemo le bohlokwa bja boetapele bja setšo, go ya ka molaosetlwaedi, di a amogelwa, fela ka taolo ya Molaotheo.
  2. Pušo ya setšo yeo e latelago molaosetlwaedi, e ka dumelelwa go šoma, fela e swanetše go latela molao wa naga le ditlwaelo, go akaretšwa le go fetolwa goba go phumolwa ga molao woo goba ditlwaelo tšeo.
  3. Dikgorotsheko di swanetše go šomiša molaosetlwaedi ge fela e le gore molao woo ke wona o šomago tabeng yeo; ka taolo ya Molaotheo le molao wo mongwe le wo mongwe wo o amago molaosetlwaedi.

212. Tema ya baetapele ba setšo

  1. Molao wa naga o ka beakanya tema ya boetapele bja setšo bjalo ka sehlongwa lekaleng la tikologo ditabeng tšeo di amago ditšhaba tša Tikologo.
  2. Go rera ditaba tšeo di amanago le boetapele bja setšo, tema ya baetapele ba setšo, molaosetlwaedi le ditlwaelo tša ditšhaba tšeo di obamelago lenaneo la molaosetlwaedi-
    1. molao wa naga goba wa diprofense o ka hloma go theiwa ga mengwako ya baetapele ba setšo; le
    2. molao wa naga o ka hloma khansele ya baetapele ba setšo.