Šetulo ya 2: Dikano le Maitlamo a Mmakgonthe

[Šetulo ya 2 e fetošitšwe ke karolwana ya 2 ya Molaophetošo wa Mathomo ya Molaotheo wa 1997 (Seisemane fela) gape e tšeetšwe legato ke karolwana ya 18 ya Molaophetošo wa Botshela ya Molaotheo wa 2001.]

1. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja Mopresidente le Mopresidente wa Motšwaoswere

Mopresidente, goba Mopresidente wa Motšwaoswere, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi o mongwe yoo a rometšwego ke Moahlodimogolo, o swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

Pele ga mang le mang yo a kgobakanego mo, ebile ke kwešiša bohlokwa bja maikarabelo ao ke a tšeago a go ba Mopresidente/Mopresidente wa motšwaoswere wa Repabliki ya Afrika Borwa, Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore ke tla botegela Repabliki ya Afrika Borwa, gomme ke tla obamela, ka sekegela, ka lota Molaotheo le melao e mengwe ka moka ya Repabliki; gomme ka mmakgonthe le ka boikokobetšo ke tshepiša gore ka dinako tšohle ke tla-

(Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

2. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja Motlatšamopresidente

Motlatšamopresidente, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi o mongwe yoo a rometšwego ke Moahlodimogolo, o swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

Pele ga mang le mang yo a kgobakanego mo, ebile ke kwešiša bohlokwa bja maikarabelo ao ke a tšeago a go ba Mopresidente/Mopresidente wa motšwaoswere wa Repabliki ya Afrika Borwa, Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore ke tla botegela Repabliki ya Afrika Borwa, gomme ke tla obamela, ka sekegela, ka lota Molaotheo le melao e mengwe ka moka ya Repabliki; gomme ka mmakgonthe le ka boikokobetšo ke tshepiša gore ka dinako tšohle ke tla-

(Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

3. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja Ditona le Batlatšatona

Tona ye nngwe le ye nngwe le Motlatšatona, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo, o swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore ke tla botegela Repabliki ya Afrika Borwa, gomme ke tla obamela, ka sekegela, ka lota Molaotheo le melao e mengwe ka moka ya Repabliki; ke ikana gore ke tla phethagatša mešomo ya ka bjalo ka Tona/Motlatšatona ka tlhompho le seriti; ke tla ba moeletši wa nnete le potego; nka se utolle phatlalatša goba ka tharedi taba efe goba efe yeo ke e filwego; le go phetha mešomo ya maemo a ka mafolofolo le ka bokgoni bja ka moka.

(Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

4. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja maloko a Seboka sa Maloko a Palamente, Baemedi ba go ya go ile ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le maloko a makgotlapeamelao a diprofense

 1. Maloko a Seboka sa Maloko a Palamente, Baemedi ba go ya go ile ba Khansele ya Setšhaba ya Diprofense le maloko a makgotlapeamelao a diprofense, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo, ba swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

  Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore ke tla botegela Repabliki ya Afrika Borwa, gomme ke tla obamela, ka sekegela, ka lota Molaotheo le melao e mengwe ka moka ya Repabliki; ke ikana ka mmakgonthe gore ke tla phethagatša mešomo ya ka bjalo ka leloko la Seboka sa Maloko a Palamente/leloko la go ya go ile la Khansele ya Setšhaba ya Diprofense/ leloko la lekgotlapeamelao la profense ya Temokrasi ya Molaotheo ka bokgoni bjaka moka.

  (Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

 2. Batho bao ba tlatšago dikgoba tše di tšweletšego ka go Seboka sa Maloko a Palamente, boemeding bja go ya go ile bja Khansele ya Setšhaba ya Diprofense goba lekgotlapeamelao la profense ba ikana/itlama go ya ka karolwana ya (1) pele ga modulasetulo wa Seboka sa Maloko a Palamente, Khansele goba lekgotlapeamelao.

5. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja Ditonakgolo, Ditonakgolo tša Motšwaoswere le maloko a Khuduthamaga ya profense

Tonakgolo goba Tonakgolo ya Motšwaoswere le maloko a Khuduthamaga ya profense, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo, o swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore ke tla botegela Repabliki ya Afrika Borwa, gomme ke tla obamela, ka sekegela, ka lota Molaotheo le melao e mengwe ka moka ya Repabliki; ke ikana gore ke tla phethagatša mešomo ya ka bjalo ka Tonakgolo/Tonakgolo ya Motšwaoswere/ leloko la khuduthamaga ya profense ka tlhompho le seriti; ke tla ba moeletši wa nnete le potego; nka se utolle phatlalatša goba ka tharedi taba efe goba efe yeo ke e filwego; le go phetha mešomo ya maemo a ka mafolofolo le ka bokgoni bja ka moka.

(Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

6. Kano goba boitlamo bja mmakgonthe bja Bahlankedi ba Toka

 1. Moahlodi yo mongwe le yo mongwe goba moahlodi wa motšwaoswere, pele ga Moahlodimogolo, goba pele ga moahlodi yo a rometšwego ke Moahlodimogolo, o swanetše go ikana/go itlama ka tsela ye e latelago:

  Nna, A.B., ke ikana/itlama ka mmakgonthe gore, bjalo ka Moahlodi wa Kgorotsheko ya Molaotheo/Kgorokgolo ya Tsheko ya Boipiletšo/ Kgorokgolo ya Tsheko/ Kgorotsheko ya EF, ke tla botegela Repabliki ya Afrika-Borwa mme ke tla latela le go šireletša Molaotheo; le tokelo tša botho tše di bitietšwego ka go wona, gomme ke tla šomiša toka go batho bohle ka go swana, ke se na letšhogo, go kgetholla goba mona, go ya ka Molaotheo le Molao.

  (Lebakeng la kano: Ka bjalo Modimo Nthuše.)

 2. Motho yo a beilwego maemong a Moahlodimogolo efela e se moahlodi ka nako yeo a bewago maemong a gagwe o swanetše go ikana/itlama pele ga Motlatšamoahlodimogolo, goba ge moahlodi yoo a se gona, moahlodi wa go latela wa maemo a godimodimo wa Kgorotsheko ya Molaotheo yo a lego gona.
 3. Bahlankedi ba toka, le bahlankedi ba motšwaoswere ba toka, bao e sego baahlodi, ba swanetše go ikana/itlama go ya ka molao wa naga.