Koketšo ya A: Diphetošo tša Šetulo ya 2 ya Molaotheo wa Peleng

 1. Go bea temana ye e latelago sebakeng sa temana ya 1:

  1. Diphathi tšeo di ngwadišitšwego go ya ka molao wa naga gomme di phenkgišanago dikgethong tša Seboka sa Maloko a Palamente, di tla kgetha bonkgetheng ba tšona ba kgetho ye mo lenaong la bonkgetheng le le lokišitšwego go ya ka Šetulo ye le molao wa naga.
 2. Go bea temana ye e latelago sebakeng sa temana ya 2:

  1. Ditulo Sebokeng sa Maloko a Palamente go ya ka mo di beakantšwego go ya ka karolo ya 46 ya Molaotheo wo mofsa, di tla tlatšwa ka tsela ye e latelago:
   1. Seripagare sa ditulo go tšwa go mananeo a selete ao a tlišitšwego ke diphathi tše di angwago, ka palo ye e beilwego ya ditulo mme e beetšwego selete se sengwe le se sengwe ka thoko go ya ka mo go beakantšwego ke Khomišene ya dikgetho ye e latelago ya Seboka sa Maloko a Palamente, go hlokometšwe go hwetšagala ga difiwa tšeo di botegago mabapi le babouti, le baemedi ba diphathi tšeo di nago le kgahlego.
   2. Seripagare se sengwe sa ditulo go tšwa go mananeo a setšhaba ao a tlišitšwego ke diphathi tše di angwago, goba mananeong a selete moo mananeo a setšhaba a sego a romelwa.
 3. Go bea temana ye e latelago sebakeng sa temana ya 3:

  1. Mananeo a bonkgetheng a a tlišitšwego ke phathi, ka moka a tla ba le maina a a sa fetego palo ya bonkgetheng ba lekanago le palo ya ditulo ka go Seboka sa Maloko a Palamente, gomme lenaneo le lengwe le le lengwe la mohuta wo, le tla laetša maina a ka tatelano ya kgethopele go ya ka moo phathi e tlogo nyaka.
 4. Phetošo ya temana ya 5 ka go tloša mantšu a a lego pele ga temana ya (a) mme gwa bewa mantšu a a latelago:

  1. Ditulo tše di ukangwego mo temaneng ya 2 (a) di tla abelwa diphathi tšeo di phenkgišanago mo kgethong go ya ka dilete ka tsela ye e latelago:
 5. Phetošo ya temana ya 6–

  1. ka go tloša mantšu a a lego pele ga temana (a) mme gwa bewa mantšu a a latelago:
  1. Ditulo tše di ukangwego mo go temana ya 2(b) di tla abelwa diphathi tšeo di tsenetšego kgetho, ka tsela ye e latelago:

  le

  1. ka go tloša temana ya (a) gomme gwa bewa temana ye e latelago:

  (a) khouta ya dibouto setulo ka setulo e tla laolwa ke go arola palomoka ya dibouto tše di dirilwego setšhabeng ka bophara ka palo ya ditulo ka go Seboka sa Maloko a Palamente, le e tee, mme le dipoelo go tlatšwa ka tee, go sa hlokomelwe dipalophatlo, e tla ba khouta ya dibouto setulo ka setulo.

 6. Phetošo ya temana ya 7(3) ka go tloša temana ya (b) mme gwa bewa temana ye e latelago:

  (b) Khouta ye e fetošitšwego ya setulo ka setulo e tla laetšwa ka go arola palomoka ya dibouto tše di dirilwego setšhabeng ka bophara, go ntšhiwa palo ya dibouto tše di dirilwego setšhabeng ka bophara go thekgwa phathi yeo e ukangwego temaneng ya (a), ka palo ya ditulo ka go Seboka sa Maloko a Palamente, go tsenywa tee, go ntšhiwa palo ya ditulo tšeo mafelelong di abelwago phathi ye e ukangwego go ya ka temana ya (a).

 7. Go tlošwa ga temana ya 10 mme gwa bewa temana ye e latelago:

  1. Palo ya ditulo ka go lekgotlapeamelao le lengwe le le lengwe la profense e tla ba bjalo ka ge e laolwago go ya ka karolo ya 105 ya Molaotheo wo mofsa.
 8. Go tlošwa ga temana ya 11 gomme gwa bewa temana ye e latelago:

  1. Diphathi tšeo di ngwadišitšwego go ya ka molao wa naga mme di tsenetšego kgetho ya lekgotlapeamelao ya profense, di tla kgetha bonkgetheng ba kgetho yeo ya profense go tšwa go mananeo a profense a a lokišitšwego go ya ka Šetulo ye le molao wa naga.
 9. Go tlošwa ga temana ya 16 gomme legatong la yona gwa bewa temana ye e latelago:

  16. Peo ya baemedi

  1. Morago ga ge palo ya dibouto e phethilwe, palo ya baemedi ba phathi ye nngwe le ye nngwe e laeditšwe mme dipoelo tša dikgetho di begilwe go ya ka karolo ya 190 ya Molaotheo wo mofsa, khomišene e tla, mo matšatšing a mabedi morago ga tsebišo ya mohuta woo, kgetha go tšwa lenaneong le lengwe le le lengwe la bonkgetheng, le le phatlaladitšwego go ya ka molao wa setšhaba, baemedi ba phathi ye nngwe le ye nngwe ka lekgotlapeamelaong.\
  2. Morago ga peo go ya ka dipeelano tša karolwana ya (1), ge leina la nkgetheng le tšwelela godimo ga lenaneo la go feta le tee la Kgobokano ya Setšhaba goba mo mananeong a Seboka sa Maloko a Palamente le a lekgotlapeamelao la profense (ge kgetho ya Seboka sa Maloko a Palamente le ya Lekgotlapeamelao La Profense di swerwe nakong e tee), nkgetheng yo bjalo o lebanwe ke go bewa bjalo ka moemedi makgeng a go feta le tee, phathi yeo e tšweleditšego mananeo a mabjalo, mo matšatšing a mabedi morago ga pego ye bjalo, e tla laetša Khomišene gore nkgetheng yo bjalo o swanetše go bewa kae goba nkgetheng yoo o tla šoma ka lekgotlapeamelaong lefe, go ya ka mo go ka bago ka gona, mme ge go le bjalo leina la nkgetheng le tla tlošwa mo mananeong a mangwe.\
  3. Go tloga moo Khomišene e tla phatlalatša maina a baemedi ka go theramelao goba makgotlapeamelao…
 10. Phetošo ya temana ya 18 ka go tloša temana ya (b) mme gwa bewa temana ye e latelago:

  (b) moemedi o bewa bjalo ka moromelwa wa go ya go ile wa Khansele ya Setšhaba ya Diprofense;

 11. Go bea temana ye e latelago legatong la temana ya 19:

  1. Mananeo a bonkgetheng ba phathi ye e ukangwego go temana ya 16(1), a ka oketšwa gatee fela nakong ye e itšego lebakeng la dikgwedi tša mathomo tše 12 morago ga tšatšikgwedi la kgetho ya baemedi go ya ka temana ya 16 le phethilwe, gore go tle go kgonwe go tlatša dikgoba tše ka tšwelelago: Ge fela tlaleletšo yeo e ka dirwa mafelelong a lenaneo.
 12. Go bea temana ye e latelago legatong la temana ya 23:

  23. Dikgala tše

  1. Ge go ka hlolega sekgala ka go lekgotlapeamelao yeo Šetulo ye e šomago, phathi yeo e kgethilego leloko leo le tšwago, e tla tlatša sekgala seo ka go kgetha motho -
   1. yoo leina la gagwe le lego lenaneong la bonkgetheng leo leloko le le tšwago le bego le kgethilwe go lona mathomong; le
   2. yo e lego yo a latelago wa maswanedi le gona e le yo a hwetšagalago lenaneong.
  2. Tšhišinyo ya go tlatša sekgala e tla neelwa Spikara e ngwadilwe.
  3. Ge mokgatlo wo o emetšwego ka lekgotlapeamelaong o ka phatlalala goba wa fela mme maloko a wona a tlogela ditulo tša ona go ya ka temana ya 23A(1), ditulo tšeo di angwago di tla abelwa mekgatlo ya mengwe ye e šetšego ka go lekana bjalo ka ge nke ditulo tše bjalo di be di lobilwe go ya ka temana ya 7 goba 14, ka moo go ka bago ka gona.
 13. Go tsenywa ga temana ye e latelago morago ga temana ya 23:

  23A. Mabaka a mangwe gape a tahlegelo ya boleloko bja lekgotlapeamelao

  1. Motho o lahlegelwa ke boleloko ka go lekgotlapeamelao le le angwago ke Šetulo ye ge motho yoo e sa hlwe e le leloko la phathi yeo e mo kgethilego bjalo ka leloko la lekgotlapeamelao.
  2. Go sa šetšwe temana ya (1) phathi efe le efe ya dipolitiki ye e lego gona, e ka kgona nakong ye nngwe go fetola leina la yona.
  3. Molao wa Palamente, o ka kgona, lebakeng le le kwalago morago ga ge Molaotheo wo mofsa o seno thoma go šoma, o bewe go ya ka karolo ya 76(1) ya Molaotheo wo mofsa go fetola temana ya 23 go beakanyetša tsela yeo go tlogo kgontšha leloko la theramelao, le le emišago go ba leloko la phathi yeo e le kgethilego, le itshwarele boleloko bja lekgotlapeamelao le bjalo.
  4. Molao wa Palamente wo o ukangwego go temana ya (3) le wona o ka beakanyetša gore -
   1. phathi ye e lego gona e ka kopana le phathi ye nngwe; goba
   2. phathi efe goba efe e ikarole go ba diphathi tša go feta e tee.
 14. Phumulo ya temana ya 24.
 15. Phetošo ya temana ya 25-
  1. ka go tloša tlhalošišo ya “Khomišene” mme gwa bewa tlhalošo ye latelago:

   “Khomišene” e ra gore Khomišene ya Kgetho yeo e ukangwego go karolo ya 190 ya Molaotheo wo mofsa;

   gomme

  2. ka go tsenya tlhalošo ye e latelago morago ga tlhalošo ya “lenaneo la setšhaba”:

   Molaotheo wo mofsa o ra Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996;

 16. Phumulo ya temana ya 26.