Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Sendlalelo

Tsine, bantfu baseNingizimu Afrika,

Siyakubona kungabi khona kwebulungiswa esikhatsini lesengcile;

Setfulela sigcoko labo labahlushwa kuze sitfole bulungiswa nenkhululeko eveni lakitsi;

Sihlonipha labo labaye basebentela kwakha nekutfutfukisa live lakitsi; futsi Sikholelwa ekut- seni iNingizimu Afrika yabo bonkhe labahlala kuyo, sihlangene ngekwehlukahlukana kwetfu.

Ngako-ke, ngekumelelwa titfunywa tetfu letikhetfwe ngekukhululeka, siyawamukela loMtset- fosisekelo njengemtsetfo lophakeme kunayo yonkhe eRiphabhulikhi ngenjongo -

Sengatsi Somandla angavikela bantfu bakitsi.
Nkosi Sikelel’ iAfrika.
Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika.
God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika.
Hosi katekisa Afrika.