Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Ishejuli 1: Umjeka Welive

  1. Umjeka wavelonkhe ungumdvwebomacalandze; lonebudze loluphindvwe kanye nesigamu uma bucatsaniswa nebubanti bawo.
  2. Unemibala lomnyama, losagolide, loluhlata njengetjani, lomhlophe, lobovu njengapelepele nalolingangane.
  3. Uneliphaca leliluhlata njengetjani, bubanti balo liyincenye yakunye kulosihlanu kwebubanti bemjeka. Imigca lesemkhatsini yaleliphaca icala emnyeleni losetulu nasemnyeleni lophasi wemakhona alomtjeka madvutane nje nensika yemaphetselo lekangasekudla salomtjeka uma uwubuka ulenga esigcotjeni, ichubeke yehle sengatsi iyawuhlangana emkhatsini walomtjeka, bese iyajika masinyane nje ichubeka ivundle ite iyewuphelela entsikeni yemaphetselo lekangasesancele salomtjeka.
  4. Leliphaca leliluhlata njengetjani likakwe, ngetulu nangaphasi, ngumushi lomhlophe, kantsi ngakulensika yemaphetselo lekangasekudla, likakwe ngumushi losagolode. Lokukakwa ngakunye kungukunye kulokulishumi nesihlanu uma kucatsaniswa nebubanti bemjeka.
  5. Lomdvwebomacalamatsatfu losedvute nensika yemaphetselo lekangasekudla umnyama.
  6. LeNcenye lesivundlile ngenhla kwaleliphaca sibovu njengapelepele, kantsi leNcenye lesivundlile ngentansi kwaleliphaca ulingangane. Sicephu ngasinye siyincenye yakunye kulokutsatfu uma kucatsaniswa nebubanti bemjeka.