Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Ishejuli 1A: Tindzawo Tekwakhiwa Kwetifundza

[Ishejuli 1A ifakwe ngeMtsetfo welishumi nesikhombisa wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2005 nalovalwe ngesigaba 1 seMtsetfo weLishumi nakuTsatfu wekuChitjilelwa kweMtsetfo- sisekelo wanga-2007 nangeMtsetfo weLishumi neSikhombisa wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2009.]

Sifundza saseMpumalanga Koloni

[Kuhlukaniswa kwesifundza saseMpumalanga Koloni lokuvalwe nguMtsetfo weLishumi nakuTsatfu wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2007.]

Sifundza saseFuleyistata

Sifundza saseGauteng

[Kuhlukaniswa kwesifundza saseGauteng lokuvalwe nguMtsetfo welishumi nesitfupha wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2009 ngesatiso 1490 wanga-2008]

[Ngekubuka libalave nombolo 4 lovalwe ngekwesigaba 1(a) seMtsetfo welishumi nesitfupha wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2009]

Sifundza saseKwaZulu-Natali

[Kuhlukaniswa kwesifundza saKwa-Zulu Natal lokuvalwe nguMtsetfo welishumi nesitfupha wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2007]

Sifundza saseLimpopo

Sifundza saseMpumalanga

Sifundza saseNshonalanga Koloni

Sifundza saseNyakatfo Nshonalanga

[Kuhlukaniswa kwesifundza sase-North West lokuvalwe nguMtsetfo welishumi nesitfupha wekuCh- itjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2009 ngesatiso 1490 sanga-2008]

[Ngekubuka libalave nombolo 5 lovalwe ngekwesigaba 1(b) seMtsetfo welishumi nesitfupha wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2009 ]

Sifundza saseNshonalanga Kapa