Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Ishejuli 2: Tifungo Tekungena Esikhundleni Nekuvuma Ngekutibopha

[IShejuli 2 iChitjiyelwe ngesigaba 2 seMtsetfo 35 wanga-1997 yaphindze yavalwa ngesigaba 18 seMtsetfo 34 wanga-2001.]

1. Sifungo noma kuvuma ngekutibopha kwaMengameli neliBambela laMengameli

Mengameli noma liBambela laMengameli ngembi kwaSomajaji, noma lelinye liJaji lelimiswe nguSomajaji, kumele afunge/avume ngekutibopha ngalendlela lelandzelako:

Embi kwabo bonkhe bantfu lababutsene lapha, nangekubona bumcoka balomsebenti lomkhulu lengibitelwe kuwo ngiyasitsatsa sikhundla sekuba nguMengameli/liBambela laMengameli weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, Mine, A.B., ngiyafunga/ ngiyavuma ngekutibopha kutsi ngitawetsembeka kuRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, futsi ngitawutfobela, ngitawulandzela, ngitawuhlonipha futsi ngitawugcina uMtsetfosisekelo nayo yonkhe imitsetfo yeRiphabhulikhi; futsi ngiyacinisekisa futsi ngiyetsembisa ngekutitfoba kutsi ngaso sonkhe sikhatsi—

(Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

2. Sifungo noma kuvuma ngekutibopha kwelisekela laMengameli

Lisekela laMengameli, ngembi kwaSomajaji, noma lelinye liJaji lelimiswe nguSomajaji, kumele lifunge/livume ngekutibopha ngalendlela lelandzelako:

Embi kwabo bonkhe bantfu lababutsene lapha, nangekubona bumcoka balomsebenti ngiyasitsatsa sikhundla sekuba liSekela laMengameli weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, mine, A.B., ngiyafunga/ngiyavuma ngekutibopha kutsi ngitawetsembeka kuRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, ngitawutfobela, ngitawulandzela, ngitawuhlonipha futsi ngitawugcina uMtsetfosisekelo nayo yonkhe imitsetfo yeRiphabhulikhi, futsi ngiyacinisekisa futsi ngiyetsembisa ngekutitfoba kutsi ngaso sonkhe sikhatsi—

(Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

3. Sifungo noma kuvuma ngekutibopha kwetiNdvuna tembuso nemasekela etiNdvuna

Nguleyo naleyo Ndvuna yeMbuso neliSekela leNdvuna yeMbuso, kwaSomajaji, ngembi kwaSomajaji noma lelinye liJaji lelimiswe nguSomajaji, kumele lifunge/livume ngekutibopha ngalendlela lelandzelako:

Mine, A.B., ngiyafunga/ngiyavuma ngekutibopha kutsi ngitawetsembeka kuRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika futsi ngitawutfobela, ngitawuhlonipha futsi ngitawuphakamisa uMtsetfosisekelo kanye nayo yonkhe imitsetfo yeRiphabhulikhi, futsi ngetsembisa kuphatsa sikhundla sami njengeNdvuna yeMbuso/liSekela leNdvuna yeMbuso ngekwetsembeka nangesizotsa; kuba ngumeluleki loneliciniso nekwetsembeka; kanye nekungakhiphi-ngco noma nsombo timfihlo lengetfweswe tona, nekwenta imisebenti yesikhundla sami ngekwetsembeka nangekutimisela.

(Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

4. Sifungo kuvuma ngekutibopha kwemalunga esigungu saVelonkhe, emalunga langasuswa emkhandlu waVelonkhe weTifundza nemalunga etishayamtsetfo tetifundza

 1. Emalunga eSigungu saVelonkhe, emalunga latitfunywa langesuswa eMkhandlu waVelonkhe weTifundza, ngembi kwaSomajaji noma lelinye liJaji lelimiswe nguSomajaji, kumele afunge/avume ngekutibopha ngalendlela lelandzelako:

  Mine, A.B., ngiyafunga/ngiyavuma ngekutibopha kutsi ngitawetsembeka kuRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, nekutsi ngitawutfobela, ngitawuhlonipha futsi ngitawuphakamisa uMtsetfosisekelo kanye nayo yonkhe imitsetfo yeRiphabhulikhi, futsi ngetsembisa kwenta imisebenti yami njengelilunga leSigungu saVelonkhe/ sitfunywa lesingesuswa seMkhandlu waVelonkhe weTifundza/lilunga lesishayamtsetfo sesifundza seC. D ngekutimisela.

  (Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

 2. Bantfu labavala tikhala esiGungwini saVelonkhe, titfunywa letingesuswa kUmkhandlu weTifundza noma tishayamtsetfo tetifundza kumele bafunge noma bavume ngekutibopha ngekulandzela sigatjana (1) embi kwalowengamele lowo Mkhandlu, Sigungu noma sishayamtsetfo, noma ngukuphi kwaloku.

5. Sifungo noma kuvuma ngekutibopha kwaNdvunankhulu, emabambela aboNdvunankhulu nemalunga etigungu temkhandlu loweNgamele

Ndvunankhulu noma liBambela laNdvunankhulu wesifundza nalinye ngalinye lilunga leSigungu seMkhandlu loweNgamele sifundza, ngembi kwaSomajaji noma lelinye liJaji lelimiswe nguSomajaji, kumele afunge/avume ngekutibopha ngalendlela lelandzelako:

Mine, A.B., ngiyafunga/ngiyavuma ngekutibopha kutsi ngitawetsembeka kuRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, nekutsi ngitawutfobela, ngitawuhlonipha futsi ngitawuphakamisa uMtsetfosisekelo kanye nayo yonkhe imitsetfo yeRiphabhulikhi, futsi ngetsembisa kwenta imisebenti yami njengeNdvunankhulu/ liBambela laNdvunankhulu/lilunga leSigungu seMkhandlu loweNgamele wesifundza ngekuzotsa nangekwetsembeka; kuba ngumeluleki loneliciniso nekwetsembeka; kanye nekungakhiphi timfihlo-ngco noma nsombo lengetfweswe tona; nekwenta imisebenti yesikhundla sami ngekwetsembakala nangekutimisela.

(Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

6. Sifungo sekungena esikhundleni noma kuvuma ngekutibopha kwetiphatsimandla tetemtsetfo

 1. Lijaji ngalinye noma lijaji lelilibambela, embi kwaSomajaji noma lelinye lijaji lelimiswe nguSomajaji, kumele lifunge noma livume ngalendlela lelandzelako:

  Mine, A.B., ngiyafunga/ngiyavuma ngekutibopha kutsi, njengeliJaji leNkantolo yeMtsetfosisekelo, leNkantolo lephakeme kunato tonkhe yekwendlulisela emacala/ leNkantolo lephakeme/leNkantolo ye-EF, ngitawetsembeka eRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, ngitawuphakamisa futsi ngitawuvikela uMtsetfosisekelo nemalungelo eluntfu labekwe kuwo futsi ngitawusebentisa umtsetfo kubo bonkhe bantfu ngekufanana ngaphandle kwekwesaba, nekukhetsa noma kubandlulula, ngekulandzela uMtsetfosisekelo kanye nemtsetfo.

  (Uma ngabe kusifungo: Inkhosi ingisite.)

 2. Umuntfu lobekwe esikhundleni saSomajaji lobekavele angasilo lijaji ngesikhatsi abekwa kumele afunge noma avume ngekutibopha ngembi kweliSekela laSomajaji, noma uma kwehluleka lelo jaji, ngembi kwelijaji lelikhulu kunalamanye lelikhona eNkantolo yeMtsetfosisekelo.
 3. Tiphatsimandla tetemtsetfo, kanye nemabambela ato, lekungesiwo emajaji kumele tifunge/tivume ngekutibopha ngekulandzela umtsetfo wavelonkhe.