Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Ishejuli 6B

[IShejuli 6B, ngaphambilini lebeyishejuli 6A, ifakwe ngekwesigaba 2 weMtsetfo weSiphohlongo wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo yabuye yaChitjiyelwa ngesigaba 5 seMtsetfo weLishumi weku- Chitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2003 futsi yacitfwa ngekwesigaba 5 seMtsetfo weLishumi neSihlanu wekuChitjiyelwa kweMtsetfosisekelo wanga-2008.]