Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Sihlomelo A: Tichibiyelo eShejulini 2 yeMtsetfosisekelo lomdzala

 1. Kususwa kweliphuzu 1 kufakwe leliphuzu lesilandzelako:

  1. Emacembu labhaliswe ngekulandzela umtsetfo wavelonkhe; futsi lekangenele lukhetfo lweSigungu saVelonkhe, atawuphakamisa emagama ebantfu labatawungenela lolukhetfo ngeluhlu lwemagama ebantfu lolwentiwe ngekulandzela leShejuli nesishayamtsetfo savelonkhe.
 2. Kususwa kweliphuzu 2 kufakwe leliphuzu lesilandzelako:

  1. Tihlalo kuleSigungu saVelonkhe njengoba tincunywe ngekulandzela sigaba 46 seMtsetfosisekelo lomusha, titawugcwaliswa ngalendlela lelandzelako—
   1. Linani lelinguhhafu laletihlalo litawutsatfwa kuloluhlu lweTifundza loluletfwe ngemacembu lakehlukene, kantsi linani letihlalo lelibekiwe litawubekewla sifundza ngasinye njengoba kuncume liKhomishani lwelukhetfo lolulandzelako lweMkhandlu, kunakwe kuphela imininingwane leyentiwe ngekwebuciko lephatselene nebavoti, nekumelwa kwemacembu latsintsekako.
   2. Lolomunye hhafu wetihlalo uneluhlu loluvela eveni lonkhe loluletfwe ngemacembu lakehlukene, noma , kuloluhlu loluvela etifundzeni uma ngabe luhlu loluvela eveni lonkhe lungakaletfwa.
 3. Kususwa kweliphuzu 3 kufakwe leliphuzu lesilandzelako:

  1. Loluhlu lwalabemele lukhetfo loluletfwe licembu, naseluhlangene lutawuba nemagama langengci linani lebantfu labalingana netihlalo kuloSigungu saVelonkhe, futsi luhlu ngalunye lutawubeka lamagama ngandlela lelinconota ngayo umuntfu licembu ngalinye.
 4. KuChitjiyelwa kweliphuzu 5 ngekufaka lamagama lendvulela indzima(a) ngalawo lalandzelako:

  1. Letihlalo letishiwo ephuzwini 2(a) titawuniketwa ngekwesifundza emacenjini lekangenele lukhetfo, ngalendla lelandzelako:
 5. KuChitjiyelwa kweliphuzu 6:
  1. ngekufaka lamagama lendvulela indzima(a) ngalawa lalandzelako:

   1. Tihlalo letishiwo ephuzwini 2(b) titawuniketwa emacembu lekangenele lukhetfo, ngalendlela lelandezelako:

   futsi

  2. ngekuvala indzima (a) ngalendzima lelandzelako:

   (a) Incenye yemavoti ngesihlalo ngasinye itawutfolakala ngekuhlukanisa linani lonkhe lemavoti eveni lonkhe ngelinani letihlalo kuloSigungu saVelonkhe, nakunye ngetulu, umphumela nakunye ngetulu, kunganakwa tincenyana, kutawuba incenye yemavoti ngesihlalo sinye.

 6. KuChitjiyelwa kweliphuzu 7 (3) ngekususa luphuzu (b) kufakwe leli lelilandzelako:

  (b) Incenye lelungisiwe yemavoti ngesihlalo ngasinye itawutfolakala ngekwehlukanisa kwemavoti lafakiwe eveni lonkhe lakesekela licembu, kususwe linani lemavoti lakesekela licembu lelishiwo endzimeni(a), ngelinani letihlalo kuloMkhandlu, kwengetwe sinye, kususwe linani letihlalo letiniketwe lelo cembu ekugcineni ngekulandzela indzima (a).

 7. Kukhishwa kweliphuzu 10 kufakwe leli lelilandzelako:

  1. Linani letihlalo kusishayamtsetfo sesifundza ngasinye litawuba njengekuncuma kwesigaba 105 seMtsetfosisekelo lomusha.
 8. Kukhishwa kweliphuzu 11 kufakwe leli lelilandzelako:

  1. Emacembu labhalisiwe ngekwemtsetfo wavelonkhe futsi lekangenele lukhetfo lwesishayamtsetfo sesifundza atawenta luhlu lwemagama ebantfu labatawufakwa kulesishayamtsetfo sesifundza lolungiswe ngekulandzela leShejuli nemtsetfo wavelonkhe.
 9. Kususwa kweliphuzu 16 kufakwe leli lelilandzelako:

  16. Kubekwa kwetitfunywa

  1. Uma sekucedziwe kubalwa kwemavoti, linani letitfunywa telicembu ngalinye selibekiwe nephumela welukhetfo sewukhishiwe ngekulandzela sigaba 190 seMtsetfosisekelo lomusha, liKhomishani, kungakapheli emalanga lamabili umphumela ukhishiwe, litawubeka kuluhlu ngalunye lwemagama, lolushicilelwe ngekulandzela umtsetfo wavelonkhe, labamele licembu ngalinye kusishayamtsetfo.\
  2. Kulandzela lokubekwa lokushiwo ephuzwaneni (1), uma ngabe ligama lalobekiwe livela etinhlwini letingetulu kwalunye lweSigungu saVelonkhe noma kuto totimbili tinhlu lweSigungu saVelonkhe nelwesishayamtsetfo sesifundza (uma lukhetfo lweMkhandlu nelwesishayamtsetfo lubanjwe sikhatsi sinye), futsi lolobekiwe utawuyekela kusinye saletikhundla, licembu leliletse loluhlu, kumele ngemalanga lamabili alokubekwa, lisho kuleliKhomishani kutsi lowo muntfu utawubekwa kuluphi luhlu futsi utawungena kusiphi sishayamtsetfo, kuze kutsi ligama lakhe licishwe kuloluhlu lolunye.\
  3. LeliKhomishani litawushicilela ngekushesha emagama alabo labakhetsiwe kusishayamtsetfo noma kutishayamtsetfo.
 10. Kuchitjiyelwa kweliphuzu 18 ngekususwa kwendzima (b) kufakwe lendzima lelandzelako:

  (b) sitfunywa sikhetfwa njengesitfunywa lesingesuswa eMkhandlwini wavelonkhe weTifundza;

 11. Kususwa kweliphuzu 19 kufakwe leli lelilandzelako:

  1. Luhlu lwetitfunywa letishiwo ephuzwini 16 (1) lungengetwa kanye kuphela noma nini etinyangeni letingu-12 kusukela ngelilanga lekwabekwa ngalo titfunywa ngaphasi kweliphuzu 16, kuze kugcwaliswe tikhala letivelile: kuphela nje uma ngabe loko kwengetwa kwentiwa ekugcineni kweluhlu.
 12. Kususwa kwalelophuzu 23 kufakwe leli lelilandzelako:

  23. Tikhala

  1. Uma ngabe kuvela sikhala kusishayamtsetfo sesifundza lapho leShejuli isebenta khona, licembu lelikhetse lilunga leliphumako litawugcwalisa leso sikhala ngekukhetsa umuntfu— 1 ligama lakhe lelikhona kuloluhlu lwebantfu lapho lelilunga leliphumako lakhetfwa khona ekucaleni; kanye
   1. nalokunguye lolandzelako lofanele nalokhona kuloluhlu.
  2. Kuphakanyiswa kwemagama ebantfu labatawugcwalisa leso sikhala kutawuniketwa Somlomo kubhalwe phansi.
  3. Uma ngabe licembu lelimelwe kusishayamtsetfo libhidlitwa noma lingasekho nemalunga alo ashiya tihlalo tawo ngekulandzela liphuzu 23A (1), letihlalo titawuniketwa emacembu lekasele ngalokunjalo kube sengatsi tihlalo letemukelwa licembu ngekweliphuzu 7 noma 14, njengoba kungenteka.”.
 13. Kufakwa kweliphuzu lelilandzelako ngemuva kweliphuzu 23:

  23. Tizatfu letengetiwe tekulahlekelwa bulunga besishayamtsetfo

  1. Lilunga lilahlekelwa bulunga besishayamtsetfo lapho leShejuli inemandla khona uma lowo muntfu ayekela kuba lilunga lelicembu lelamkhetsa kutsi abe lilunga lesishayamtsetfo.
  2. Ngaphandle kweliphuzwana (1) noma liphi licembu letembusave lingantjintja ligama lalo noma nini.
  3. Umtsetfo wePhalamende, kungakendluli sikhatsi lesidze loMtsetfosisekelo lomusha ucale kusebenta ungaphasiswa ngekulandzela sigaba 76 (1) seMtsetfosisekelo lomusha kuchibiyela leliphuzu kanye neliphuzu 23 kuze kubekwe indlela lokungentiwa ngayo kutsi lilunga lesishayamtsetfo leseliyekelile kuba lilunga lalelicembu lelalikhetsa, kutewugcina bulunga balo kusishayamtsetfo.
  4. UMtsetfo wePhalamende lophawulwe ephuzwini (3) ungenta kube khona futsi—
   1. kuhlangana kwelicembu nalelinye licembu; noma
   2. kuhlephuka kwelicembu libe ngemacembu lamanyenti.
 14. Kucishwa kweliphuzu 24.
 15. KuChitjiyelwa kweliphuzu 25
  1. ngekufaka lenchazelo “yeliKhomishani” ephuzwini 25:

   “liKhomishani” lisho liKhomishani leluKhetfo lelishiwo esigabeni 190 seMtsetfosisekelo lomusha;

   kanye

  2. nangekufaka lenchazelo lelandzelako ngemuva kwenchazelo: “luhlu lwavelonkhe”:

   “UMtsetfosisekelo lomusha” usho uMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, 1996.

 16. Kucishwa kweliphuzu 26.