Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Sihlomelo D: Kuphatfwa Kwembuso Nemibutfo Yetekuphepha: Tichibiyelo Etigabeni Temtsetfosisekelo Lomdzala

 1. Kuchitjiyelwa kwesigaba 218 semtsetfosisekelo lomdzala –
  1. ngekususa esigatjaneni (1) lamagama lendvulela indzima (a) ngalawa lalandzelako:
  1. Ngekulandzela imibandzela yeNdvuna yeMbuso yeteKuphepha neteKuvikela, Khomishani wemaPhoyisa wavelonkhe utawetfweswa—
  1. ngekususa indzima (b) yesigatjana (1) kufakwe lena lelandzelako:

  (b) kubekwa kwaboKhomishani bemaphoyisa betifundza;

  1. ngekususa indzima (d) yesigatjana (1) kufakwe lena lelandzelako—

  (d) kuphenywa nekuvinjelwa kwebugebengu lobuhlelekile noma bugebengu lobudzinga kuphenywa kwavelonkhe kanye nekuvinjelwa noma buciko lobujulile;

  futsi

  1. ngekususa indzima (k) yesigatjana (1) kufakwe lena lelandzelako:

  (k) kusungulwa nekugcinwa kwemtsetfo sive ngumbutfo wemaphoyisa lotawutfunyelwa kutsi uyewusita futsi ngekucelwa nguKhomishani weSifundza wemaphoyisa;

 2. Kuchitjiyelwa kwesigaba 219 seMtsetfosisekelo lomdzala ngekususa sigatjana (1) emagama lendvulela indzima (a) kufakwe lawa lalandzelako:

  1. Ngekulandzela sigaba 218(1), Khomishani wemaPhoyisa weSifundza wetfweswe –
 3. Kuchitjiyelwa kwesigaba 224 seMtsetfosisekelo lomdzala ngekususa siphakamiso sesigatjana (2) kufakwe lesi lesilandzelako:

  Kepha lesigatjana sitawusebenta futsi emalungeni anoma ngumuphi umbutfo lohlomile lowaletsa luhlu lemalunga awo ngemuva kwekucala kusebenta kweMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, 1993 (uMtsetfo 200 wanga-1993), kepha kungakemukelwa lombhalo lomusha weMtsetfosisekelo njengoba kubekiwe esigabeni 73 salowo Mtsetfosisekelo, uma lelicembu letembusave ngaphasi kweligunya nemandla alo lime khona noma lelitihlanganise nawo futsi tinhloso tawo lelititfutfukisako lafaka sandla emkhandlwini lobewuphetse kwesikhashana futsi longazange ufake sandla kuloSigungu saVelonkhe newetishayamtsetfo tetifundza ngaphasi kwaloMtsetfosisekelo.

 4. Kuchitjiyelwa kwesigaba 227 semtsetfosisekelo lomdzala ngekususa sigatjana (2) kufakwe lesi lesilandzelako:

  1. Umbutfo weTekuvikela wetemphi utawusebentisa emandla awo wente nemisebenti yawo ngekubekelela tidzingo tesive ngekulandzela Sahluko 11 seMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, 1996.
 5. Kuchitjiyelwa kwesigaba 236 seMtsetfosisekelo lomdzala –
  1. ngekususa sigatjana (1) kufakwe lesi lesilandzelako:

   1. Litiko letekuphatfwa kwetisbenti tembuso, umnyango wembuso, kuphatsa noma umbutfo wetekuvikela lekwatsi ngembidlana nje ungakacali kusebenta uMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, 1996 (losewatiwa ngekutsi “nguMtsetfosisekelo lomusha”), kwenta imisebenti yahulumende, kutawuchubeka kusebente ngekulandzela noma kuhlelwe kabusha noma kuhlanganiswe naletinye tikhungo.
  2. ngekususa sigatjana (6) kufakwe lesi lesilandzelako:

    1. Mengameli angabeka liKhomishani lekubuketa siphetfo noma kuguculwa kwesivumelwano, kubekwa esikhundleni 213 noma kukhushulwa, noma kunikwa kwemvuzo noma timfanelo temsebenti, lokwenteka emkhatsini wamhlaka 27 Apreli 1993 namhlaka 30 Septemba 1994 kwanoma muphi umuntfu loshiwo esigatjaneni (2) noma licembu lebantfu labanjalo.
    2. LeliKhomishani lingasibuyisela emuva noma lisintjintje sivume lwano, kubekwa esikhundleni, kukhushulwa noma kuniketwa kwemfanelo uma kungakafaneli noma kungakalungi kuleyo ndzawana.

   futsi

  3. ngekufaka “loMtsetfosisekelo”, lapho kuvela khona loku esigabeni 236,

   ngeMtsetfosisekelo lomusha.

 6. Kuchitjiyelwa kwesigatjana 237 seMtsetfosisekelo lomdzala–
  1. ngekufaka endzimeni (a) yesigatjana (1) loku lokulandzelako:

  (a) kuhlelwa kabusha kwetikhungo lekushiwo esigabeni 236 (1), lokungafaki imibutfo yetemphi lephawulwe esigabeni 224 (2), kutawutsi ngemuva kwekucala kusebenta kweMtsetfosisekelo we Riphabhulikhi yeNingizimu Afrika, 1996, kuchubeke ngenhloso yekusungula—

  (i) kuphatfwa kahle kwembuso ezingeni lahulumende wavelonkhe kutekwati kuphatsa tindzaba letiwela ngaphasi kwemkhakha wahulumende wavelonkhe; futsi

  (ii) nekuphatfwa kahle kwembuso wahulumende wesifundza ngasinye kuze sikwati kulungisa tindzaba letiwela ngaphasi kwesigaba sahulumende wesifundza.

  futsi

  1. Ngekususa indzima (i) yesigatjana (2)(a) kufakwe lena lelandzelako:

  (i) Tikhungo letishiwo esigabeni 236 (1), lokungafaki imibutfoyetemphi, titawuhlala kuhulumende wavelonkhe, lotawusebentisa emandlaakhe ngekubambisana nabohulumende betifundza;

 7. Kuchitjiyelwa kwesigaba 239 seMtsetfosisekelo lomdzala kususwe sigatjana (4) kufakwe lesi lesilandzelako:

  1. Ngaphasi kwembandzela wemtsetfo nangekulandzela umtsetfo losebentako, imphahla, emalungelo netibopho tayo yonkhe imibutfo lephawulwe esigabeni 224(2) itawuba semahlombe eMbutfo waVelonkhe weTekuvikela ngekulandzela imiyalelo yeNdvuna yeMbuso yeTekuvikela.