Shejulu 1: Folakga ya Naha

  1. Folakga ya naha e motopo o kgutlonnetsepa mme e bolelele bo fetang bophara ka halofo.
  2. E ntsho, kgauta, tala, tshweu, bokgubedu ba tjhilisi le botala ba lehodimo.
  3. E na le motako o motala wa sebopeho sa tlhaku ya Y, oo bophara ba ona bo nkang karolo ya bonngwe bohlanong. Mela e hare ya motako e qala hodimo le tlase dintlheng haufi le palo ya folakga, mme e kopane bohareng ba moeding o se nang letho.
  4. Motako o motala o dikilwe ka hodimo le ka tlase ke bosweu, mme ho leba nqeng ya palo ya folakga, ke wa kgauta. Mebala ena e dikile nngwe leshomeng le metso e mehlanong ka bophara ba folakga.
  5. Kgutlotharo e haufi le palo ya folakga e ntsho.
  6. Motako o ka hodimo o tshekaletseng o bokgubedu ba tjhilisi, mme bo ka tlase bo botala ba lehodimo. Metako ena e na le bophara ba bonngwe borarong jwalo ka ba folakga.

Black – Botsho

Gold – Kgauta

White – Bosweu

Green – Botala

Red – Bokgubedu

Blue – Botala ba lehodimo