Shejulu 5: Dibaka Tsa Mesebetsi Tse Ikgethileng Tsa Lekgotla La Molao La Provense

Karolo A

Karolo B

Ho latelang dintlha tsa mmuso wa selehae ho ya ka tlhaloso ya karolo 155(6)(a) le (7):