Ela tlhoko: phetolelo ee ya setswana e tseerwe ka tlhamalalo semmuso go tswa mo kwalong ya Lefapha la Molao. Re re lemogile gore phetolelo ee e na le diphoso, mme re direla go fitlhelela phetolelo e ntsha e e botoka.

Please note: This Setswana translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Mametlelelo 1A: Mafelo a Diporofense

[Mametlelelo 1A e tsentswe ke k. 4 ya Molaotheo Tlhabololo ya Bolesomepedi ya Molao wa 2005 mme e emetswe ke k. 1 Molaotheo Tlhabololo ya Bolesometharo ya Molao wa 2007 le Molaotheo Tlhabololo ya Bosomethataro ya Molao wa 2009.]

Porofense ya Kapa Botlhaba

[Kgaoganyo ya Porofense ya Kapa Botlhaba e emetswe ke Molaotheo Tlhabololo ya Bolesometharo ya Molao wa 2007.]

Porofense ya Foreisetata

Porofense ya Gauteng

[Kgaoganyo ya Porofense ya Gauteng e fetotswe ke Molaotheo Tlhabololo ya Bosomethataro ya Molao wa 2009.]

Porofense ya KwaZulu-Natal

[Kgaoganyo ya Porofense ya KwaZulu-Natal e emetswe ke Molaotheo Tlhabololo ya Bolesometharo ya Molao wa 2007.]

Porofense ya Limpopo

Porofense ya Mpumalanga

Porofense ya Kapa Bokone

Porofense ya Bokone Bophirima

[Kgaoganyo ya Porofense ya Bokone Bophirima go fetotswe ke Molaotheo Tlhabololo ya Bosometh- ataro ya Molao wa 2009.]

Porofense ya Kapa Bophirima