U komberiwa ku lemuka: Vuhundzuluxeri lebyi bya Xitsonga byi tekiwa ku suka eka nkandziyiso wa ximfumo wa Ndzawulo ya Vululami. Ha swi tiva leswaku byi katsa swihoxo swo tala swa vuhundzuluxeri, naswona hi le ku endleni ka vuhundzuluxeri lebyintshwa byo antswa.

Please note: This Xitsonga translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it includes many translation errors, and we are working towards a new, better translation.

Xedulu ya 6B

[Xedulu ya 6B leyi khale a yi ri Xedulu ya 6A, leyi nghenisiweke hi x xa 2 xa Nawu wa ku Cinciwa ka Vumbiwa ra Vunhungu wa 2002, lowu cinciweke hi x xa 5 xa Nawu wa ku Cinciwa ka Vumbiwa ka Vukhume wa 2003, xi tlhela xi nomboriwa hi x xa 6 xa ku Cinciwa ka Vumbiwa ka Vukhume wa 2003 na ku herisiwa hi x xa 5 xa Nawu wa ku Cinciwa ka Vumbiwa ra Vukhumentlhanu wa 2008.]