Ndima ya 3: Muvhuso wa Tshumisano (khethekanyo dza 40-41)

40. Muvhuso wa Riphabuḽiki

 1. Kha Riphabuḽiki, muvhuso wo vhumbwa nga muvhuso wa lushaka, mavundu na muvhuso wapo ine mivhuso heyi yo fhambana, i a shumisana nahone i na vhushaka.
 2. Masia oṱhe a muvhuso a fanela u tevhedza milayo ya ino Ndima na u shuma mishumo yayo i tshi tevhedza ṱhoḓea dza ino Ndima.

41. Milayo ya muvhuso wa tshumisano na vhushaka vhukati ha mivhuso

 1. Masia oṱhe a muvhuso na zwiimiswa zwoṱhe zwa muvhuso kha sia ḽiṅwe na ḽiṅwe zwi fanela u—
  1. vhulunga mulalo, vhuthihi ha lushaka na u sa fhandekanya Riphabuḽiki;
  2. tsireledza vhathu vha Riphabuḽiki;
  3. ṋetshedza muvhuso wavhuḓi, u re khagala, u re na vhuḓifhinduleli nahone u pfeseseaho kha Riphabuḽiki;
  4. vha na vhuluvha/ u fhulufhedzea kha Ndayotewa, Riphabuḽiki na vhathu vha hone;
  5. ṱhonifha tshiimo tsha ndayotewa, zwiimiswa, maanḓa na mishumo ya muvhuso kha maṅwe masia;
  6. sa shumisa maanḓa afhio na afhio kana u sa shuma nga nnḓani ha hayo e zwa fhiwa zwi tshi ya nga Ndayotewa;
  7. shumisa maanḓa azwo na u shuma nga nḓila ine ya sa dzhenelele vhufhethu, kushumele na u fhulufhedzea ha zwiimiswa zwa muvhuso kha maṅwe masia; na
  8. u shumisana kha u thembana na u fhulufhedzea nga—
   1. u ṱuṱuwedza vhushaka havhuḓi;
   2. u thusana na u tikedzana;
   3. u ḓivhadzana, na u kwamana kha mafhungo ane madzangalelo a hone a fana;
   4. u konanya nyito dzao na vhusimamilayo
   5. u tevhedza maitele o tendelanwaho; na
   6. u thivhela zwa u hwelelana kha zwa mulayo.
 2. Mulayo wa Phalamennde u fanela u—
  1. thoma na u ita uri hu vhe na zwiimiswa zwa u ṱuṱuwedza na u tshimbidza zwa vhushaka ha muvhuso; na
  2. u ita uri hu vhe na nḓila na maitele a u tshimbidza kana u leludza zwa u tandulula khuḓano kha muvhuso/mihasho.
 3. Tshiimiswa tsha muvhuso tshi kwameaho kha phambano ya muvhuso tshi fanela u ita ndingedzo dzi pfalaho uri hu fheliswe phambano nga nḓila na maitele o itelwaho u fhelisa heyo phambano, nahone nḓila dzoṱhe dzi fanela u shumiswa phanḓa ha musi hu tshi yiwa khothe u tandulula phambano hone.
 4. Arali khothe i sa fushei uri ṱhoḓea dza khethekanyo ṱhukhu ya (3) yo fushwa, i nga humisela phambano murahu kha zwiimiswa zwi kwameaho.