Isahluko 3: Urhulumente Wentsebenziswano (40-41)

40. Urhulumente weRiphabikhi

 1. KwiRiphablikhi, urhulumente wahlulahlulwe wangamanqwanqwa, urhulumente welizwe, oorhulumente bamaphondo, noorhulumente basekuhlaleni, bengoorhulumente abazimeleyo, omnye exhomekeke komnye, bekwahlobene.
 2. Onke amanqwanqwa karhulumente makayigcine kwaye anamathele kuyo imigaqo ekwesi Sahluko kwaye makayenze yonke imisebenzi yawo ngokwemida esikwe sesi Sahluko.

41. Imigaqo karhulumente wentsebenziswano nobudlelane phakathi koorhulumente

 1. Onke amanqwanqwa karhulumente nawo onke amacandelo karhulumente kwinqwanqwa ngalinye–
  1. makalondoloze uxolo, ubunye bezwelonke nokungabi nakwahlulwa kweRiphablikhi;
  2. makalwele intlalo-ntle yabantu beRiphablikhi;
  3. makabe ngurhulumente osebenza ngempumelelo, osebenzela elubala, ophendulayo, nobumbeneyo weRiphablikhi xa ewonke;
  4. makanyaniseke kuMgaqo-siseko, kwiRiphablikhi nabantu bayo;
  5. makahlonele ubume boMgaqo-siseko, amaziko, amagunya nemisebenzi karhulumente kwamanye amanqwanqwa;
  6. makangathabatheli kuwo naliphi na igunya okanye umsebenzi ngaphandle kwelo alinikwa ngokoMgaqo-siseko;
  7. makasebenzise amagunya awo, enze nemisebenzi yawo ngendlela engagxuphulekiyo kumhlaba nakwimisebenzi karhulumente okwelinye inqwanqwa; kwaye
  8. makasebenzisane ngokuthembana–
   1. ngokukhuthaza ubudlelane obunobuhlobo;
   2. ngokuncedisana nokuxhasana;
   3. ngokwazisana, nokubonisana, ngemicimbi ebadibanisayo;
   4. ngokulungelelanisa izenzo zawo nemithetho yawo yepalamente;
   5. ngokunamathela kwiinkqubo ekuvunyelenwe ngazo;
   6. nangokukuphepha ukuthabathelana amanyathelo omthetho.
 2. UMthetho wePalamente–
  1. mawuseke izakhiwo namaziko okukhuthaza nokwenza lula ubudlelane phakathi koorhulumente; kwaye
  2. makathi gqi namacebo neenkqubo ezifanelekileyo zokwenza lula ukulungiswa kweembambano eziphakathi koorhulumente.
 3. Icandelo likarhulumente elibandakanyeke kwimbambano ephakathi koorhulumente malenze onke amatiletile afanelekileyo okuyizinzisa loo mbambano ngokusebenzisa amacebo neenkqubo ezikholo loo njongo, kwaye maliwasebenzise liwagqibe onke amanye amacebo ngaphambi kokuba libhenele enkundleni ukusombulula imbambano.
 4. Ukuba inkundla ayanelisekanga kwinto yokuba kuhlangatyezwene neemfuneko zesiqendwana (3), isenokuyibuyisela imbambano emva kumacandelo karhulumente abandakanyekileyo.