Isihlomelo 2: Izifungo Nezibhambathiso Ezinyanisekileyo

[ISihlomelo 2 senziwa utshintsho sisiqendu 2 soMthetho Wokuqala Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo- siseko ka-1997 (kushicilelo lwesiNgesi kuphela) saza sathatyathelw’indawo sisiqendu 18 soMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2001.]

1. Isifungo okanye isibhambathiso esinyanisekileyo sikaMongameli noMongameli oliBambela

UMongameli okanye uMongameli oliBambela, ephambi kweJaji eyiNtloko okanye enye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, makafunge okanye abhambathise ngale ndlela ilandelayo:

Phambi kwakhe wonk’ubani ohlanganisene apha, kwaye ndiluqonda ngokupheleleyo ubizo oluphakamileyo endilwamkelayo njengoMongameli/njengoMongameli oliBambela weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika, mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika, kwaye ndiza kuwuthobela, ndiwugcine, ndiwuthethelele kwaye ndiwulondoloze uMgaqo-siseko nawo wonke omnye umthetho weRiphablikhi; kwaye ndithembisa ndinyanisekile ukuthi ndiya kusoloko–

(Xa kusisifungo: Thixo ndincede.)

2. Isifungo okanye isibhambathiso esinyanisekileyo sikaSekela-Mongameli

USekela-Mongameli, ephambi kweJaji eyiNtloko okanye enye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, makafunge/abhambathise ngale ndlela ilandelayo:

Phambi kwakhe wonk’ubani ohlanganisene apha, kwaye ndiluqonda ngokupheleleyo ubizo oluphakamileyo endilwamkelayo njengoMongameli/njengoMongameli oliBambela weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika, mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika, kwaye ndiza kuwuthobela, ndiwugcine, ndiwuthethelele kwaye ndiwulondoloze uMgaqo-siseko nawo wonke omnye umthetho weRiphablikhi; kwaye ndithembisa ndinyanisekile ukuthi ndiya kusoloko–

(Xa kusisifingo: Thixo ndincede.)

3. Isifungo okanye isibhambathiso esinyanisekileyo saBaphathiswa nooSekela-Mphathiswa

UMphathiswa ngamnye noSekela-Mphathiswa ngamnye, ephambi kweJaji eyiNtloko okanye enye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, makafunge/abhambathise ngale ndlela ilandelayo:

Mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika kwaye ndiza kuwuthobela, ndiwuhlonele kwaye ndiwuthethelele uMgaqo-siseko nawo wonke omnye umthetho weRiphablikhi; kwaye ndizimisela ukuba ndisiphathe isikhundla sam sokuba nguMphathiswa/nguSekela- Mphathiswa ngembeko nesidima; ndizimisela ukuba ndibe ngumluleki onyanisekileyo nothembekileyo, ndingawudandalazisi ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo nawuphi na umcimbi oyimfihlo endiwuphathisiweyo; ndikwazimisela ukwenza imisebenzi yesikhundla sam ngesazela nangokusemandleni am.

(Xa kusisifungo: Thixo ndincede)

4. Isifungo nesibhambathiso esinyanisekileyo samalungu eNdlu

yoWiso-mthetho, nabathunywa abasisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke namalungu ezindlu zowiso-mthetho zamaphondo

 1. Amalungu eNdlu yoWiso-mthetho, nabathunywa abasisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke namalungu ezindlu zowiso-mthetho zamaphondo, bephambi kweJaji eyiNtloko okanye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, mabafunge okanye babhambathise ngale ndlela ilandelayo:

  Mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika kwaye ndiza kuwuthobela, ndiwuhlonele ndize ndiwuthethelele uMgaqo-siseko nawo wonke omnye umthetho weRiphablikhi; kwaye ndithembisa ndinyanisekile ukuyenza imisebenzi yam njengelungu leNdlu yoWiso-mthetho/njengomthunywa osisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke/njengelungu lendlu yowiso-mthetho yephondo ngokusemandleni am.

  (Xa kusisifungo: Thixo ndincede)

 2. Abantu abavala isithuba kwiNdlu yoWiso-mthetho, kwigqiza elisisigxina leBhunga lamaPhondo leZwelonke, okanye kwindlu yowiso-mthetho yephondo banokufunga okanye benze isibhambathiso ngokwesiqendwana (1) phambi kwegosa elongamelayo leNdlu, leBhunga okanye lendlu yowiso-mthetho.

5. Isifungo okanye isibhambathiso esinyanisekileyo seeNkulumbuso, neeNkulumbuso ezingamaBambela, naBaphathiswa bamaphondo

INkulumbuso okanye iNkulumbuso eliBambela yephondo, noMphathiswa ngamnye wephondo, ephambi kweJaji eyiNtloko okanye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, makafunge/ abhambathise ngale ndlela ilandelayo:

Mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika kwaye ndiza kuwuthobela, ndiwuhlonele, ndize ndiwuthethelele uMgaqo-siseko nawo wonke omnye umthetho weRiphablikhi; kwaye ndizimisela ukuba kwisikhundla sam njengeNkulumbuso/njengeNkulumbuso eliBambela/ njengoMphathiswa wephondo laseC.D. ngembeko nesidima; ndizimisela ukuba ngumluleki onyanisekileyo nothembekileyo; ndizimisela ukuba ndingawudandalazisi ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo nawuphi na umcimbi oyimfihlo endiphathiswe wona; nokuyenza imisebenzi yesikhundla sam ngokwesazela nangokwamandla am.

(Xa kusisifungo: Thixo ndincede)

6. Isifungo okanye isibhambathiso esinyanisekileyo sabachopheli-matyala

 1. Ijaji nganye okanye ijaji nganye ebambeleyo, iphambi kweJaji eyiNtloko okanye enye ijaji echongwe yiJaji eyiNtloko, mayifunge okanye ibhambathise ngale ndlela ilandelayo:

  Mna, A.B., ndiyafunga/ndibhambathisa ndinyanisekile ukuthi, njengeJaji yeNkundla yoMgaqo-siseko/yeNkundla Ephakamileyo yeZibheno/yeNkundla Ephakamileyo/ yeNkundla ye-E.F., ndiza kuthembeka kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika, ndiza kuwuthethelela kwaye ndiwukhusele uMgaqo-siseko kwakunye namalungelo oluntu akuwo, kwaye ndiza kwenza ubulungisa kubo bonke abantu ngokufanayo ndingenaloyiko, ndingakholisi mntu uthile okanye ndimone, ngokuvumelana noMgaqo-siseko nomthetho.

  (Xa kusisifungo: Thixo ndincede)

 2. Umntu omiselwa kwisikhundla sokuba yiJaji eyiNtloko ongekabi yiyo ijaji ngexesha loko kumiselwa makafunge okanye abhambathise phambi kweSekela leJaji eyiNtloko, okanye xa kungenjalo, phambi kweyona jaji ilikhwahla elandelayo efumanekayo yeNkundla yoMgaqo-siseko.
 3. Abachopheli-matyala, nabachopheli-matyala ababambeleyo, abangezizo iijaji, mabafunge/babhambathise ngokomthetho wepalamente wezwelonke.