Isihlomelo 4: Imimandla Yentsebenzo Ezinegunya Kuyo Zonke Izindlu Zowiso-mthetho – Eyezwelonke Nezamaphondo

iCandelo A

iCandelo B

Nale micimbi ilandelayo yoorhulumente basekuhlaleni ukuya kuthi xhaxhe koko kuchazwe kwisiqendu 155(6)(a) nese-(7):