Isihlomelo 5: Imimandla Yentsebenzo Ekuzizindlu Zowiso-mthetho Zamaphondo Kuphela Ezinegunya Kuyo

iCandelo A

iCandelo B

Nale micimbi yoorhulumente basekuhlaleni ilandelayo, ukuya kuthi xhaxhe kumda ochazwe kwisiqendu 156(6)(a) nese-(7):