Isihlomelo 6A

[ISihlomelo 6A safakelwa sisiqendu 6 soMthetho Weshumi Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2008.]