Isihlomelo 6B

[ISihlomelo 6B, esasifudula sisiSihlomelo 6A ngaphambili, safakelwa sisiqendu 2 soMthetho Wesib- hozo Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2002, saza senziwa utshintsho sisiqendu 5 soMthetho Weshumi Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2003, saza sanikwa inombolo entsha sisiqendu 6 soMthetho Weshumi Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka2003, saza satshitshiswa sisiqendu 5 soMthetho Weshumi Elinesihlanu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2008.]