Isongezelelo A: Utshintsho Kwisihlomelo 2 Somgaqo-siseko Wangaphambili

 1. Isiqendu 1 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Amaqela abhaliswe ngokomthetho wepalamente wezwelonke nakhuphisana kunyulo lweNdlu yowiso-mthetho, makakhethe abagqatswa bolo nyulo kwizintlu zabagqatswa ezilungiselelwe ngokwesi Sihlomelo nangokomthetho wepalamente wezwelonke.
 2. Isiqendu 2 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Izihlalo kwiNdlu yoWiso-mthetho ngokwendlela ezigqitywe ngayo ngokwesiqendu 46 soMgaqo-siseko omtsha, ziza kuhlalwa ngale ndlela ilandelayo:
   1. isiqingatha sezihlalo zihlalwa kuthathwa kwizintlu zeengingqi ezingeniswe ngamaqela, kubekho inani eliqingqiweyo lezihlalo ezigcinelwe ingingqi nganye ngokwendlela ekugqitywe ngayo yiKomishoni yonyulo olulandelayo lweNdlu, kucingelwa ingcombolo efumanekayo esekelwe kwinzululwazi mayela nabavoti, nokumelwa ngabantu abachaphazelekayo;
   2. esinye isiqingatha sezihlalo sihlalwa kuthathwa kwizintlu zezwelonke ezingeniswe ngamaqela, okanye kuthathwa kwizintlu zeengingqi xa kungangeniswanga zintlu zezwelonke.
 3. Isiqendu 3 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Izintlu zabagqatswa ezingeniswe liqela mazithi, sekukonke, zibe namagama angengaphezulu kwenani labagqatswa elilingana nenani lezihlalo kwiNdlu yoWisomthetho, kwaye uluhlu ngalunye maluwalandelelanise amagama ngendlela engenakuguqulwa efunwa liqela.
 4. Kwenziwa utshintsho kwisiqendu 5 ngokuthi amagama awandulela isiqendu (a) athatyathelw’indawo ngamagama alandelayo:

  1. Izihlalo ekuthethwe ngazo kwisiqendu 2(a) mazabiwe ngokwengingqi zisabelwa amaqela akhuphisana kunyulo, ngale ndlela ilandelayo:
 5. Ukwenziwa kotshintsho kwisiqendu 6–

  1. ngokuthi amagama awandulela isiqendu (a) athatyathelw’indawo ngamagama alandelayo:

   1. Izihlalo ekuthethwe ngazo kwisiqendu 2(b) mazabelwe amaqela akhuphisana kunyulo, ngale ndlela ilandelayo:

   nangokuthi

  2. isiqendu (a) sithatyathelw’indawo sisiqendu esilandelayo:

   (a) Iivoti emazibekho ngesihlalo ngasinye mazigqitywe ngokwahlula inani lilonke leevoti elifakwe elizweni lonke, lahlulwe ngenani lezihlalo kwiNdlu yoWiso- mthetho, kongezwe isinye, kuze kwisiphumo kongezwe isinye, kuyekwe amaqhekeza, oko kuya kuba linani elifunekayo leevoti ngesihlalo ngasinye.

 6. Kwenziwa utshintsho kwisiqendu 7(3) ngokuthi isiqendu (b) sithathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  (b) Inani elifunekayo elenziwe utshintsho lwevoti ngesihlalo ngasinye maligqitywe ngokwahlula inani lilonke leevoti ezifakwe elizweni lonke, kususwe inani leevoti ezifakwe elizweni zifakelwa iqela ekuthethwe ngalo kwisiqendu (a), lisahlulwa ngenani lezihlalo kwiNdlu, kongezwe isinye, kususwe inani leevoti eligqibela labelwe elo qela ngokwesiqendu (a).

 7. Isiqendu 10 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Inani lezihlalo kwindlu yowiso-mthetho yephondo nganye maligqitywe ngokwesiqendu 105 soMgaqo-siseko omtsha.
 8. Isiqendu 11 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Amaqela abhaliswe ngokomthetho wepalamente wezwelonke nakhuphisana kunyulo lwendlu yowiso-mthetho yephondo makakhethe abagqatswa bokunyulelwa kuloo ndlu yowiso-mthetho yephondo kwizintlu zephondo ezilungiselelwe ngokwesi Sihlomelo nangokomthetho wepalamente wezwelonke.
 9. Isiqendu 16 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  16. Ukuchongwa kwabameli

  1. Emva kokuba ukubalwa kweevoti kugqityiwe, nenani labameli beqelangalinye kwenziwa isigqibo ngalo, saza nesiphumo sonyulo sabhengezwangokwesiqendu 190 soMgaqo-siseko omtsha, iKomishoni mayithi,zingaphelanga iintsuku ezimbini zolo bhengezo, ichonge kuluhlu ngalunyelwabagqatswa, olupapashwe ngokomthetho wepalamente wezwelonke, abamelibeqela ngalinye elikwindlu yowiso-mthetho.\
  2. Emva kokuchonga ngokwesiqendwana (1), ukuba igama lomgqatswa livela kuluhlu olungaphezu kolunye lweNdlu yoWiso-mthetho okanye luvela kwizintlu zako kokubini — kwiNdlu yoWiso-mthetho nakwindlu yowiso- mthetho yephondo (ukuba unyulo lweNdlu nolwendlu yowiso-mthetho yephondo lubakho ngaxesha-nye), abe loo mgqatswa efanele achongwe njengommeli ngaphezu kwesihlandlo esinye, iqela elingenise ezo zintlu malithi, zingaphelanga iintsuku ezimbini emva kokubhengeza, libonise iKomishoni ukuba loo mgqatswa uza kuchongwa koluphi na uluhlu okanye uza kukhonza kuyiphi na indlu yowiso-mthetho, ekuya kuthi xa kunjalo igama lomgqatswa licinywe kwezinye izintlu.\
  3. IKomishoni mayipapashe ngoko nangoko uluhlu lwamagama abameli kwindlu yowiso-mthetho okanye kwizindlu zowiso-mthetho.
 10. Kwenziwa utshintsho kwisiqendu 18 ngokuthi isiqendu (b) sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  (b) ummeli umiselwa njengomthunywa osisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke.

 11. Isiqendu 19 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  1. Izintlu zabagqatswa beqela ekuthethwe ngazo kwisiqendu 16(1) zinokuxabangelwa kube kanye kuphela nangaliphi na ixesha kwiinyanga ezili-12 zokuqala emva komhla ekugqitywe ngawo ukuchongwa kwabameli ngokwesiqendu 16, ukuze kuvalwe izithuba ezisisingxungxo: kodwa ke ukuxabangela makwenziwe ekupheleni koluhlu.
 12. Isiqendu 23 sithatyathelw’ indawo sisiqendu esilandelayo:

  23. Izithuba

  1. Xa kuthi kubekho isithuba kwindlu yowiso-mthetho ekusebenza kuso esi Sihlomelo, iqela elalikhethe ilungu eliphumayo makube lilo elivala isithuba ngokukhetha umntu–
   1. ogama lakhe livela kuluhlu lwabagqatswa elalikhethwe kulo ilungu eliphumayo ntlandlolo;
   2. nokwangumntu olandelayo ofanelekileyo ofumanekayo okuluhlu.
  2. Ukhetho lokuvala isithuba malunikwe uSihlalo ngokubhala.
  3. Ukuba iqela elimelweyo kwindlu yowiso-mthetho liyaphela, aze amalungu azishiye izihlalo zawo ngenxa yesiqendu 23A(1), ezo zihlalo mazabelwe amaqela aseleyo, kubekho nje utshintsho oluyimfuneko, ngokungathi bekuzizihlalo ekuphulukwene nazo ngokwesiqendu 7 okanye 14.
 13. Kufakelwa isiqendu esilandelayo emva kwesiqendu 23:

  23. Esinye isizathu sokulahlekelwa bubulungu kwizindlu zowiso-mthetho

  1. Umntu ulahlekelwa bubulungu bendlu yowiso-mthetho ekusebenzakuyo esi Sihlomelo ukuba loo mntu uyayeka ukuba lilungu leqelaelamkhethayo ukuba abe lilungu lendlu yowiso-mthetho.
  2. Nangona sisitsho oku esikutshoyo isiqendwana (1), naliphi na iqela lopolitiko elikhoyo lingalitshintsha igama lalo nangaliphi na ixesha.
  3. UMthetho wePalamente unokuthi, kungadanga kube lixesha elide emva kokuba uMgaqo-siseko omtsha uqalise ukusebenza, uphunyezwe ngokwesiqendu 76(1) soMgaqo-siseko omtsha ukuze wenze utshintsho kwesisiqendu nakwisiqendu 23 ukuze uxele indlela ekuza kuba nokwenzeka ngayoukuba ilungu lendlu yowiso-mthetho eliyeka ukuba lilungu leqelaelalikhethe elo lungu lihlale lililungu lendlu yowiso-mthetho.
  4. UMthetho wePalamente ekuthethwe ngawo kwisiqendwana (3) usenokuvumela nento yokuba–
   1. naliphi na iqela elikhoyo libe liqela elinye nelinye iqela; okanye
   2. naliphi na iqela lizale amanye amaqela.
 14. Kucinywa isiqendu 24.
 15. Kwenziwa utshintsho kwisiqendu 25–
  1. ngokuthi ukuchazwa kwegama elithi “iKomishoni” kuthatyathelw’indawo kukuchazwa kwegama okulandelayo:

   ‘iKomishoni’ yiKomishoni yoNyulo ekuthethwe ngayo kwisiqendu 190 soMgaqo-siseko omtsha;

   nangokuthi

  2. kufakelwe ukuchazwa kwegama okulandelayo emva kokuchazwa kwegama elithi “national list”:

   ‘uMgaqo-siseko omtsha’ nguMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-1996;

 16. Kucinywa isiqendu 26.