Isheduli 5: Izindawo Okusetshenzwa Kuzo Ezishayelwa Imithetho Yisifundazwe Kuphela

Ingxenye A

Ingxenye B

Izindaba ezilandelayo zikahulumeni wasekhaya njengangoba zibekelwe izifundazwe esigabeni se 155(6)(a) nesesi (7):