Isheduli 6A

[Isheduli yesi 6 A ifakwe yisigaba sesi 6 soMthetho Weshumi Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2003 yaphinde yachithwa yisigaba sesi 6 soMthetho Weshumi Nane Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2008.]