Isheduli 7: Imithetho Ephelisiwe

INombolo kanye Nonyaka Womthetho Isihloko
UMthetho wama-200 we-1993 UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1993
UMthetho wesi-2 we- 1994 UMthetho Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho wesi-3 we-1994 UMthetho Wesibili Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho we-13 we-1994 UMthetho Wesithathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho we-14 we-1994 UMthetho Wesine Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho wama-24 we-1994 UMthetho Wesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho wama-29 we-1994 UMthetho Wesihlanu Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1994
UMthetho wama-20 we-1995 UMthetho Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1995
UMthetho wama-44 we-1995 UMthetho Wesibili Wokuchibiyela uMthethosisekelo WeRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1995
UMthetho wesi-7 we- 1996 UMthetho Wokuchibiyela uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1996
UMthetho wama-26 we-1996 UMthetho Wesithathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo WeRiphabhuliki YaseNingizimu Afrika we-1996