Isendlalelo

Thina, bantu beSewula Afrika,

Siyakwazi ukungangaphatheki kuhle kwethu esikhathini esidlulileko;

Sihlonipha labo abahlukumezekako ngobulungiswa nekululeko enarhenekhethu;

Sihlonipha labo abasebenzileko ekwakhiweni nekuthuthukisweni kwephasi lekhethu; begodu

Sikholwa bona iSewula Afrika ingeyabo boke abahlala kiyo, sibambene ngokwahlukahlukana kwethu.

Ngokujanyelwa bajameli bethu abakhethwe ngokutjhaphulukileko, samukela umThethosisekelo lo njengomthetho wokuthoma weRiphabliki -

Kwanga uZimu angavikela abantu bekhethu.
Kosi Sikelel’ i-Afrika.
Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika.
God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika.
Hosi katekisa Afrika.