Ihlelo 1A: IiNdawo ZeemFunda

[IHlelo 1A lifakwe sigaba 4 soMThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi nambili lomThetho womnyaka we-2005 nangesigaba 1 soMThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi nantathu lomThetho womnyaka we-2007 nangoMThethosisekelo oliTjhuguluko lesiThandathu lomThetho womnyaka we-2009.]

IsiFunda SePumalanga Kapa

[Ukuqintwa kwemikhawulo yesiFunda sePumalanga-Kapa kujanyiselelwe Mthethosisekelo oliTjhugu- luko leTjhumi nantathu lomThetho womnyaka we-2007.]

IsiFunda SeFreyistata

IsiFunda SeGauteng

[Ukusikwa kwemikhawulo yesiFunda se-Gauteng kutjhugululwe mThethosisekelo oliTjhuguluko lesiThandathu lomThetho womnyaka we-2009.]

IsiFunda SaKwaZulu-Natal

[Ukusikwa kwemikhawulo yesifunda saKwaZulu-Natal kutjhugululwe mThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi naNtathu lomThetho womnyaka we-2007.]

IsiFunda SeTlhagwini (Limpopo)

IsiFunda SeMpumalanga

IsiFunda SeTlhagwini Kapa

IsiFunda SeTlhagwini Tjhingalanga

[Ukusikwa kwemikhawulo yesiFunda seTlhagwini –Tjhingalanga kutjhugululwe mThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi nesiThandathu lomThetho womnyaka we-2009.]

IsiFunda SeTjhingalanga Kapa