IHlelo 2: IimFungo Kanye NeemBopho

[IHlelo 2 litjhugululwe ngokwesigaba 2 somThethosisekelo oliTjhuguluko lokuThoma lomThetho womnyaka we-1997 beyajanyiselelwa sigaba 18 somThethosisekelo oliTjhuguluko lesiThandathu lomThetho womnyaka we-2001.]

1. Isifungo Namkha Isibopho SikaMongameli Kunye NoMjaphethe KaMongameli

UMongameli namkha uMjaphethe kaMongameli, ngaphambi kweJaji eliKhulu, namkha elinye ijaji elinyulwe liJaji eliKhulu, kumele afunge/ azibophe ngokulandelako:

Phambi kwabantu boke abahlangene lapha, ngokwamukela ngokuzeleko isimemezelo esiphezulu ngithatha ,njengoMongameli/Mjaphethe kaMongameli weRiphabliki yeSewula Afrika, Mina u A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona ngizakwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika, ngizakuhlonipha, ngiqalelele, ngibambelele emThethwenisisekelo nakweminye imiThetho yeRiphabliki. Ngiyathembisa ngokuzithoba bona ngaso soke isikhathi ngiza—

(Nangabe kuthathwa isifungo: UZimu ngibawa angisize.)

2. Iimfungo Kanye Neembopho ZeSekela LikaMongameli

ISekela likaMongameli, ngaphambi kweJaji eliKhulu namkha elinye ijaji elibekwe liJaji eliKhulu, kumele lifunge/lizibophe ngokulandelako:

Phambi kwabantu boke abahlangene lapha, ngokwamukela ngokuzeleko isimemezelo esiphezulu ngithatha njengoMongameli weRiphabliki yeSewula Afrika, Mina u A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona ngizakwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika, begodu ngizakuthobela ngilandele, ngiphakamise nokuphumelelisa umThethosisekelo nayo yoke imithetho eminye yeRiphabliki; begodu ngiyazibopha bengithembisa ngokuzithoba bonyana ngaso soke isikhathi—

(Nangabe kuthathwa isifungo: UZimu ngibawa angisize.)

3. Isifungo Namkha Isibopho SaboNgqongqotjhe NamaSekela WaboNgqongqotjhe

Omunye nomunye uNgqongqotjhe neSekela likaNgqongqotjhe, ngaphambi kweJaji eliKhulu namkha iJaji elibekwe liJaji eliKhulu, ufanele afunge/azibophe ngokulandelako:

Mina u-A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona ngizakwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika, begodu ngizakuthobela, ngihloniphe nokuphakamisa umThethosisekelo nomThetho woke omunye weRiphabliki; Ngizibopha ukuphatha isikhundla njengoNgqongqotjhe/iSekela likaNgqongqotjhe ngehlonipho nesithunzi; ukuba ngumeluleki wamambala nothembekileko; ngingavezi ngokunqophileko namkha ngokungakanqophi indaba okuyifihlo ethulelwe mina; begodu nokwenza imisebenzi yesikhundla sami ngokutlhogomela nangekghono lami loke.

(Nangabe kuthathwa isifungo: uZimu ngibawa angisize.)

4. Iimfungo Namkha Iimbopho Zamalunga WesiBethamthetho SeNarha Iinthunywa Zasafuthi ZomKhandlu Ongamele IimFunda Namalunga WeemBethamthetho ZeemFunda

 1. Amalunga wesiBethamthetho seNarha, amalunga azithunywa ngokuzeleko emKhandlwini weNarha ongamele iimFunda namalunga weemBethamthetho zeemFunda, ngaphambi kweJaji eliKhulu namkha umehluleli okhonjwe liJaji eliKhulu, bafanele bafunge/bazibophe ngokulandelako:

  Mina, A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona ngizokwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika, begodu ngizakuthobela, ngihloniphe nokuphakamisa umThethosisekelo nomThetho woke weSewula Afrika, begodu ngithembisa ngokuzibopha ukwenza imisebenzi yami njengelunga lesiBethamthetho/ elithunyelwe ngokuzeleko kumKhandlu weNarha ongamele iimFunda/lunga lesiBethamthetho sesiFunda C.D ngekghono lami loke.

  (Nangabe kuthathwa isifungo: uZimu ngibawa angisize.)

 2. Abantu abazalisa isikhundla kwesiBethamthetho seNarha, esiqhemeni samalunga athunyelwe ngokuzeleko namkha esiBethamthethweni sesiFunda bangafunga namkha bazibophe ngokuqinisekisa ngokulandela isigatjana (1) ngaphambi koSihlalo wesiBethamthetho seNarha, umKhandlu weNarha ongamele iimFunda namkha iimBethamthetho zeemFunda, ngokuhlukahlukana.

5. Isifungo Namkha Isibopho SaboNdunakulu, AboMjaphethe BaboNdunakulu Begodu Namalunga WeenGungu ZemiKhandlu YeemFunda

UNdunakulu namkha uMjaphethe kaNdunakulu wesiFunda, elinye nelinye ilunga lesiGungu somKhandlu wesiFunda, ngaphambi kweJaji eliKhulu namkha iJaji elikhonjwe liJaji eliKhulu kumele bafunge/bazibophe ngokulandelako:

Mina, A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona ngizokwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika begodu ngizakuthobela, ngihloniphe bengiphakamise umThethosisekelo nomThetho woke omunye weRiphabliki; begodu ngizibopha ukuphatha isikhundla njengoNdunakulu/ilunga lomKhandlu wezokuphatha wesiFunda C.D. ngehlonipho nangesithunzi; ukuba ngumeluleki wamambala nothembekileko; nokungavezi ngokunqophileko namkha ngokungakanqophi indaba eyifihlo ethulelwe mina; begodu nokwenza imisebenzi yesikhundla ngekghono lami eliphezulu.

(Nangabe kuthathwa isifungo: uZimu ngibawa angisize.)

6. Iimfungo Namkha Iimbopho ZeemPhathiswa ZomThetho

 1. Elinye nelinye iJaji namkha uMjaphethe weJaji, ngaphambi kweJaji eliKhulu, kumele lifunge/lizibophe ngokulandelako:

  Mina, A.B. ngiyafunga/ngiyazibopha bona njengeJaji leKhotho yomThethosisekelo/iKhotho ePhakemeko yezokuBuyekeza iinGwebo/iKhotho ePhakemeko/iKhotho E.F, ngizakwethembeka kuRiphabliki yeSewula Afrika, ngizakuphakamisa nokuvikela umThethosisekelo begodu ngizakwenza okulungileko kibo boke abantu ngokulingana ngaphandle kokwesaba, ukuthatha ihlangothi namkha ukukhubaza, ngokukhambisana nomThethosisekelo nomThetho.

  (Nangabe kuthathwa isifungo: uZimu ngibawa angisize.)

 2. Umuntu obekwe esikhundleni sokuba liJaji eliKhulu ongasilo iJaji esikhathini sokukhonjwa kwakhe kumele afunge ngaphambi kweSekela leJaji eliKhulu, nalingekho iJaji lelo kungaba liJaji elisesikhundleni esiphezulu eKhotho yomThethosisekelo.
 3. IimPhathiswa zomthetho, namaSekela weemPhathiswa zomthetho, ngaphandle kwamaJaji, kumele zifunge/zizibophe ngokukhambisana nomThetho weNarha.