IHlelo 4: IiNdawo ZokuSebenzisa Ngasikhathisinye Ikghono LesiBethamthetho SeNarha NesesiFunda

Ingcenye A

Ingcenye B

Iindaba ezilandelako ezimanqophana noRhulumende wemaKhaya kufikela ezingeni elitjhiwo sigaba 155 (a) no (7):