IHlelo 5: IiNdawo ZokuSebenzisa Ikghono LesiGungu SesiBethamthetho SesiFunda

Ingcenye A

Ingcenye B

Iindaba ezilandelako zikaRhulumende weKhaya ukufikela ezingeni elendlalwe kusigaba 155(6)(a) no (7):