IHlelo 6A

[IHlelo 6A elifakwe isigaba 6 somThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi lomThetho womnyaka we- 2003 yasulwa ngokwesigaba 6 somThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi nane lomThetho we-2008.]