IHlelo 6B

[IHlelo 6B ebelaziwa njengeHlelo 6A phambilini elafakwa sigaba 2 somThethosisekelo oliTjhuguluko lobuNane lomThetho womnyaka we-2002 latjhugululwa ngokwesigaba 5 somThethosisekelo oliTjhu- guluko leTjhumi lomnyaka we -2003. Latjhugululwa yinomboro ngokwesigaba 6 somThethosisekelo oliTjhuguluko leTjhumi lomThetho womnyaka we-2003 laze lasulwa ngokwesigaba 5 somThetho- sisekelo oliTjhuguluko leTjhumi naHlanu lomThetho womnyaka we-2008.]