Isikhibelelo A: Amatjhuguluko Ehlelweni 2 Emthethwenisisekelo Ogadungileko

 1. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 1 Nge-ayithemu Elandelako:

  1. Iinhlangano ezitloliswe ngokulandela umThetho weNarha begodu ezingenela amakhetho wesiBethamthetho seNarha, zizakwenyula abongikhetheni kulawo makhetho erherhweni labongikhetheni elilungiswe ngokukhambisana neHlelo lomThetho weNarha.
 2. Ukujanyiselelwa Kwesigaba 2 Ngokufaka Isigaba Esilandelako Endawenaso:

  1. Iinhlalo zesiBethamthetho seNarha njengombana kubekwe ngokuya kwesigaba 46 somThethosisekelo omutjha, zizakuzaliswa ngokulandelako:
   1. Iihlalo ezehlukaniswe phakathi ngokulingana ezivela emarhelweni weengodi ethulwe ziinhlangano ngokwehlukahlukana kwazo enenani elithileko elibekelwe kesinye nesinye isifunda njengobana kuqunte iKomitjhini ngamakhetho alendelako wesiBethamthetho seNarha, kuhlolwe umbiko osekelwe phezu kwephenyo ngokwesayensi malungana nabavowdti, neenlilo zeenhlangano ezinerhuluphelo.
   2. Ezinye iinhlalo ezehlukaniswe phakathi ngokulingana ezivela emarhelweni weNarha zombelele ethule iinhlangano ngokwehlukahlukana, namkha kuvela erhelweni lemfunda lokha amarherho wenarha engakathulwa.
 3. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 3 Ngale-ayithemu Elandeako:

  1. Amarhelo wabongikhetheni ethule yihlangano, azakumumatha ngokuzeleko amabizo angadluli inani labongikhetheni elilingana nenani leenhlalo wesiBethamthetho seNarha, begodu elinye nelinye irhelao lizakumumatha amagama lawo ngendlela yokulandelana ezabe aquntwe yihlangano.
 4. Ukutjhugulula I-ayithemu 5 Ngokuyijamiselela Amagama Angaphambi Kwepharagrafu (a) Ngokufaka Amagama Alandelako Endawenawo:

  1. Iinhlalo ezitjhiwo ku-ayithemu 2(a) zizakwabelwa ngokweemFunda eenhlanganwenezo ezingenela amakhetho, ngokulandelako:
 5. Ngokutjhugulula I-ayithemu 6—
  1. Ngokususa amagama angaphambi kwendima (a) nokubeka amagama alandelako endaweni yawo:

   1. Iinhlalo ezitjhiwo ku-ayithemu 2(b) zizakwabelwa iinhlangano ezingenela amakhetho, ngokulandelako:

   begodu

  2. Ngokususa indima (a) nokufaka indima elandelako endaweni yayo:

   (a) Inani lamavowudu ngokwesihlalo azakuquntwa ngokuhlukanisa inani lamavowudu woke aphoselweko ngenarheni ngenani leenhlalo ngaphakathi kwesiBethamthetho seNarha, kuzaliselwe ngesisodwa, kuzakuba linani elibalelwa isikhundla sinye.

 6. Ngokutjhugulula I-ayithemu 7(3) Ngokujamiselela Ipharagrafu (b) Ngokufaka Ipharagrafu Elandelako Endawenayo:

  (b) inani lamavowudu elibalelwa isihlalo elitjhugululiweko lizakuquntwa ngokwehlukanisa inani lamavowudu woke aphoselweko ngenarheni, kukhutjhwe inani lamavowudu aphoselweko ngenarheni mazombe lawo weenhlangano atjhiwo endimeni (a), ngenani leenhlalo lesiBethamthetho seNarha, kungezelelwe ngesisodwa, kukhutjhwe inani lamaphelelo leenhlalo ezabelwe inhlangano leyo ngokulandela ipharagrafu (a).

 7. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 10 Kufakwe Elandelako Endawenayo:

  1. Inani leenhlalo kwesinye nesinye isiBethamthetho sesiFunda izakuba njengoba iquntwe ngokulandela isigaba 105 somThethosisekelo omutjha.
 8. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 11 Nokufakwa Kwe-ayithemu Elandelako Endawenayo:

  1. Iinhlangano ezitloliswe ngokulandela umThetho weNarha begodu ezingenele amakhetho wesiBethamthetho sesiFunda, zizakwenyula abongikhetheni bamakhetho wesiBethamthetho emarhelweni weemfunda alungiswe ngokukhambisana neHlelo lomThetho weNarha.
 9. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 16 Nge-ayithemu Elandelako:

  16. Ukukhonjwa kwabajameli

  1. Emva kokubalwa kwamavowudu sekuqediwe, inani abajameli behlangano enye nenye seliquntiwe begodu nemiphumela yamakhetho sele imenyezelwe ngokwesigaba 190 somThethosisekelo omutjha, iKhomitjhini, ngaphakathi kwamalanga amabili kwesimemezelo, izakukhomba erherhweni labongikhetheni, elaziswe ngokomThetho weNarha abajameli benhlangano enye nenye ngaphakathi kwesiBethamthetho.\
  2. Ngokulandela ukukhonjwa okwenziwe ngokulandela i-ayithemana (1), lokha ibizo longikhetheni livela erhelweni elidlula elilodwa lesiBethamthetho namkha erhelweni lawo womabili wesiBethamthetho seNarha nesiBethamthetho sesiFunda (lokha amakhetho wesiBethamthetho seNarha nesiBethamthetho abanjwa ngesikhathi esisodwa) begodu ungikhetheni lowo ujamele ukukhonjwa njengomjameli, ihlangano ethule irherho lelo, ngaphakathi kwamalanga amabili kwesimemezelo leso, izakutjengisa iKomitjhini bona ngiliphi irhelo elifanele ukusetjenziswa ukukhomba ungikhetheni lowo namkha ngisiphi isiBethamthetho ungikhetheni lowo azakusebenza kiso, ekwenzekeni kwalokho ibizo longikhetheni lizakwesulwa kwamanye amarhelo.\
  3. IKomitjhini kumele, yazise amarhelo wabajameli esiBethamthethweni namkha iimBethamthetho…
 10. Ukutjhugula I-ayithemu 18 Ngokujamiselela Ipharagrafu (b) Nokufaka ipharagrafu Elandelako:

  (b) UMjameli ukhethwa njengelunga elisithunywa lasafuthi emKhandlwini weemFunda weNarha;

 11. Ukujamiselela I-ayithemu 19 Nge-ayithemu Elandelako:

  1. amarhelo wabo ngikhetheni behlangano etjhiwo esigabeni 16(1) angazaliselwa kanye kwaphela kwesinye nesinye isikhathi eenyangeni ezili- 12 zokuthoma ezilandela ilanga lelo ukukhonjwa kwabajameli ngokulandela isigaba 16 kuqedwe ngalo, bonyana kukgonwe ukuzalisa iinkhundla zesikhatjana: kwaphela lokha ukwengezelelwa lokho kwenziwa ekupheleni kwalelorhelo.
 12. Ukujanyiselelwa Kwe-ayithemu 23 Nge-ayithemu Elandelako:

  23. Iinkhundla ezivulekileko

  1. Lokha nakunesikhundla esivulekileko esiBethamthethweni lapha iHlelo lisebenza khona, ihlangano enyule ilunga elitjhiye isikhundla izakuzalisa isikhundla leso ngokwenyula umuntu—
   1. lowo ibizo lakhe likhona erherhweni labo ngikhetheni lelo lilunga elitjhiye isikhundla beka kiso; begodu
   2. omumuntu olandelako olungela begodu ophumelelako ukuthatha isikhundla erherhweni lelo.
  2. Ukunyula lokuzalisa isikhundla lizakwethulwa kuSomlomo ngendlela yokutlolwa phasi.
  3. Lokha nangabe ihlangano ejanyelwe esiBethamthethweni iyapheliswa namkha ayisabikhona begodu namalunga athintekako atjhiya phasi iinhlalo zabo ngokulandela isigaba 23A(1), iinhlalo lezo ezithintekako zizakwabelwa iinhlangano eziseleko ngendlela efanako tle nalokha sengathi iinhlalo lezo ziinhlalo ezimukwe ngokulandela isigaba 7 namkha 14, noma ngayiphi indlela eyenzekako.
 13. Ukufakwa Kwe-ayithemu Elandelako Ngemva Kwe-ayithemu 23:

  23. Amabanga angezelelweko wokulahlekelwa bulunga eemBethamthethweni

  1. Umuntu ulahlekelwa bulunga besiBethamthetho lapha iHlelweli lisetjenziswa khona, nangabe umuntu lowo akasabililunga lehlangano leyo enyule umuntu loyo nje ngelunga lesiBethamthetho.
  2. Nangaphandle kwe-ayithemana (1) enye nenye ihlangano yezombanganarha ekhona ingatjhugulula ibizo layo ngesikhathi esinye nesinye.
  3. UmThetho wePalamende, ngaphakathi kwesikhathi esizwakalako emva bona umThethosisekelo omutjha uthome ukusebenza, ungaphasiswa ngokukhambisana nesigaba 76(1) somThethosisekelo omutjha bona utjhugulule le-ayithemu ne-ayithemu 23 ukubonelela indlela leyo ngayo kukgonakalako bona ilunga lesiBethamthetho elitjhiya phasi ubulunga behlangano emenyulile, aragele phambili ngokuba lilunga lesiBethamthethweso.
  4. UmThetho wePalamende otjhiwo e-ayithemaneni (3) nawo ungabonelela—
   1. bona ihlangano enye nenye ekhona ihlanganiswe nenye ihlangano; namkha
   2. bona ihlangano enye nenye izihlukanise phakathi ukuba ziinhlangano ezidlula yinye.
 14. Ukwesulwa Kwe-aithemu 24.
 15. Ukutjhugululwa Kwe-ayithemu 25—
  1. ngokusula ihlathululo “Komitjhini” ngehlathululo elilandelako:

   ‘iKomitjhini’ kuthiwa yiKomitjhini yaMakhetho etjhiwo kusigaba 190 somThethosisekelo omutjha,

   begodu

  2. ngokufaka ihlathululo elilandelako ngemva kwehlathululo “irhelo lenarha”:

   ‘UmThethosisekelo’ kuthiwa mThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika we-1996;

 16. Ukwesulwa kwe-ayithemu 26.