Isikhibelelo D: Ukuphathwa Kwezomphakathi Nemisebenzi Yezokuphepha: Amatjhuguluko Weengaba Zomthethosisekelo Ongadungileko

 1. Ngokutjhugulula Isigaba 218 SomThethosisekelo Ogadungileko—
  1. ngokusula esigatjaneni (1) amagama angaphambi kwepharagrafu (a) okufaka amagama alendelako endaweni yawo:
  1. Ngokulawulwa ziinqophiso zikaNgqongqotjhe wezokuPhepha nokuVikeleka, uKomitjhinara Zombelele wezobupholisa uzaziphendulela ku—
  1. ngokususa ipharagrafu (b) yesigatjana (1) ngokufaka ipharagrafu elandelako endaweni yayo:

  (b) ukubekwa eenkhundleni kwaboKomitjhinara beemFunda;

  1. ngokususa ipharagrafu (d) yesigatjana (1) ngokufaka ipharagrafu elandelako endaweni yayo:

  (d) ukuphenya nokuvimbela ubulelesi obuhlelekileko namkha ubulelesi obudinga ukuphenyisiswa nokuvimbelwa inarha mazombe namkha ngobuhlakani kwezephenyo lobulelesi;

  begodu

  1. ngokususa ipharagrafu (k) yesigatjana (1) nokufaka ipharagrafu elandelako endaweni yayo:

  (k) Ukusungulwa nokuphumelelisa igatja lezobupholisa eliqalene nokuvikeleka komphakathi wenarha mazombe bona lithunyelwe ukusebenza endaweni ezinye ngokokusekela namkha ngesibawo sikaKomitjhinara wezobupholisa wesiFunda;

 2. Ukutjhugululwa Kwesigaba 219 SomThethosisekelo Ogadungileko Ngokususa Esigatjaneni (1) Amazwi Angaphambi Kwepharagrafu (a) Ngokufaka Amazwi Alandelako Endawenawo:

  1. Ngaphasi kwesigaba 218, uKomitjhinara wesiFunda uzakuba nokuziphendulela kilokhu—
 3. Ngokutjhugulula Isigaba 224 SomThethosisekelo Ogadungileko Ngokusula Imibandela Yesigatjana (2) Ngalemibandela:

  Kwaphela lokha isigatjana lesi sizakusetjenziswa kumalunga wephiko elinye nelinye elihlome ngeenkhali lelo elethule irhelo labasebenzi balo ngemva bona umThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika (umThetho 200 womnyaka we-1993) uthome ukusebenza, kodwana ngaphambi kobana umtlolo womThethosisekelo omutjha wamukelwe njengombana kubonelelwe esigabeni 73 somThethosisekelo lowo, lokha nangabe ihlangano yezombanganarha leyo ilawulo nokuphatha kungaphasi kwayo namkha leyo ebandakanywa nayo begodu naleyo eragelisa phambili umnqopho wayo, nenye ezibandakanya emKhandlwini wokudlulisela zokuphatha begodu ethethe indima emakhethweni wamathomo wesiBethamthetho seNarha neweemBethamthetho zeemFunda ngaphasi komThethosisekelo loyo.

 4. Itjhuguluko Lesigaba 227 LomThethosisekelo Ogadungileko Ngokusula Isigatjana (2) Nokufaka Isigatjana (2) Nokufaka Isigatjana Esilandelako Endawenaso:

  1. IButho leNarha lezokuVikela lizakusebenzisa amandla wenze nemisebenzi wawo kwaphela ngokweenrhuluphelo zenarha ngokuya kweSahluko 11 somThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika, 1996.
 5. Itjhuguluko Lesigaba 236 SomThethosisekelo Ogadungileko—
  1. ngokususa isigatjana (1) nokufaka isigatjana esilandelako endaweni yaso—

   1. zemisebenzi yomphakathi, umnyango womBuso, ukuphatha namkha iphiko lezokuphepha lelo kuthe maduze ngaphambi kokuthoma ukusebenza komThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika, 1996 (emva kwalokhu ekuthiwa mThethosisekelo omutjha), enze umsebenzi wombuso, iragela phambili ngokusebenza ngokulandela imithetho ethintana nayo kuze kufike lapho ipheliswako, namkha ifakwe ngaphasi namkha ihlanganiswe nezinye iinkhungo ezifaneleko, namkha ihlanganiswe nanoma ngiziphi ezinye iinkhung.
  2. ngokususa isigatjana (6) nokufaka isigatjana esilandelako endaweni yaso:

    1. UMongameli angabeka iKomitjhini bona ihlolisise namkha itjhugulule isivumelano, ukubekwa esikhundleni namkha ukukhutjhulwa emsebenzini, namkha okwabelwa kwemibandela yomsebenzi namkha izinto ezinye, eyenzeke hlangana kwamhlana amalanga ali-27 kuSihlabantangana 1993 namhlana amalanga ama- 30 kuKhukhulamungu 1994 manqophana nanyana ngimuphi umuntu otjhiwo esigatjaneni (2) namkha nanyana ngisiphi isiqhema sabantu labo.
    2. IKomitjhini le ingabuyisela emva namkha itjhugulule isivumelwano, ukubekwa esikhundleni, ukukhutjhulwa emsebenzini namkha ukwabelwa kwemibandela yomsebenzi lokha nangabe ayikalungi namkha ayikafaneli nakutjhejwa ubujamo besenzo leso.

  begodu

  1. ngokususa “umThethosisekelo lo” lapha kwenzeka khona esigabeni 236, nokufaka “umThethosisekelo omutjha” endaweni yawo.
 6. Ukutjhugulula Isigaba 237 SomThethosisekelo Ogadungileko—
  1. Ngokususa ipharagrafu (a) yesigatjana (1) nokufaka indima elandelako endaweni yayo:

  (a) ihlelo lokuhlanganiswa kwamaziko woke litjhiwo kusigaba 236(1), ngaphandle kwamabutho wamajoni atjhiwo esigabeni 224(2), zizakuthi emva kokuthoma ukusebenza komThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika, 1996, ziragele phambili ngomnqopho wokusungula—

  (i) ukuphatha okunekghono ezingeni likaRhulumende weNarha okuzakuqalana neendaba ezingaphakathi kwendawo leyo uRhulumende weNarha anamandla phezu kwayo; begodu

  (ii) ukuphatha okunekghono kwesinye nesinye isiFunda okuzokuqalana neendaba ezingaphakathi kwendawo leyo, omunye nomunye uRhulumende wesiFunda unamandla phezu kwayo.

  begodu

  1. Ngokususa ipharagrafu (i) yesigatjana (2) (a) ngokufaka ipharagrafana elandelako endaweni yayo:

  (i) iinkhungo ezitjhiwo esigabeni 236 (1) ngaphandle kwamabutho wezobusotja zizakuba sezandleni zombuso wenarha, ozakusebenzisa amandla ngokubambisana naboRhulumende beemFunda;

 7. Ukutjhugululwa Kwesigaba 239 SomThethosisekelo Ogadungileko Ngokususa Isigatjana (4) Nokufaka Isigatjana Esilandelako Endawenaso:

  1. Ngaphasi begodu ngokukhambisana nanyana ngimuphi umThetho osetjenziswako; ipahla, amalungelo, iimbopho neenkolodo zamaphiko atjhiwo esigabeni 224(2) zizakudluliselwa ngaphezu iButho leNarha lezokuVikela ngokukhambisana nemilayo yobujoni.